Békés, 1872. (1. évfolyam, 1-39. szám)

1872-04-07 / 1. szám

Uj folyam. 1-sö szám. Gyula april 7-én 1872. ( ’ Szerkesztőségi iroda: Dobay János könyv­nyomdája, saját' házában. Kiadó hivatal: Winkle Gábor könyv­árus üzlete, főtér, Prág-ház. V J BÉKÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Hirdetések felvétetnek Gyulán Winkle Gábornál és a szerkesztőségnél. — Díj: 50 szóig egyszeri hirdetésnél 60 kr., 100 szóig 1 írt., kétszeri hirdetésnél 25%, háromszori hirdetésnél 50% elengedés. — Nagyobb hirdetéseknél méltányos ár­elengedés. — Nyilttér Garmondsora 10 kr.------------------------"\ Me gjelen hetenként egyszer, minden vasárnap. Előfizetési dij: Három hóra . 1 ft Hat hóra . . 2 ft Kilencz hóra . 3 ft L J Előfizetési felhívás „béke s“ vegyes tartalmú hetilap uj folyamára. A „Békés“ uj folyama mai naptól kezdve jelenend meg vegyes tartalommal, politikai rovat nélkül, hetenként egyszer minden vasárnap — az eddigieknél na­gyobb négy hasábos alakban. , Tartalma a megyénket érdeklő és egyéb közérdekű czikkek mellett a községi élet főbb mozzanatai és az azokban előfordu­ló események, a melyek gyors ismerteté­séről biztosítva vagyok. — A belföldi szemle az országgyűlés működését és a hazai nevezetesebb eseményeket ismerteti röviden, a nélkül, hogy bírálatokba bo­csátkozna ; a külföldi szemlé-ben pedig némi ismertetéseket közlök az ott előfor­duló nevezetesebb eseményekről röviden és érthetően előadva. Különös figyelmet fogok fordítani a gazdászati rovat-ra, és e tekintetben biztat a remény, hogy megyénk egyik leg­képzettebb gazdászát szerencsém leend az ügynek megnyerni, hogy a lapnak e ro­vata állandó, tartaiomdús- és hasznosan oktató is legyen. Az ujdonsági rovatban rövid helyi és e vidéki hírek, országos- -és hetivásá­rainkról pedig kimerítő tudósítás leend közölve. Végül Márki István ur ígérkezett a la­pot egy állandó sakkrovattal gyarapí­tani. Előfizetési ára: Három hóra april—junius . . 1 frt Hat hóra julius—September . 2 frt Kilencz hóra október—deczember 3 frt. Szives gyűjtőknek 5 előfizető után tisz- , teletpóldánynyal szolgálok. Az előfizetési összegek beküldésére, mint legczólszerübb módot, a póstai utalvá­nyozást ajánlom. Hogy a hirdetések árának tekintetében a n. érd. közönség tájékozva legyen, azok diját úgy osztottam be, hogy árát minden­ki könnyen kiszámíthatja, ugyanis: hirde­tés 50 szóig 60 kr., 100 szóig egy­szer hirdetve 1 frt, — kétszeri hirdetés­nél 25°/o, háromszori hirdetésnél 50% árelengedés. Terjedelmesebb hirdetések többszöri beigtatásnál mérsékelt szabott áron vétetnek fel. — Bélyegdij minden beigtatásnál 30 kr. Miután a „Békés“ kiadását is magam eszközlendem, kérem úgy a lap szellemi, mint anyagi részére vonatkozó minden levelezést egyenesen a „Békés szerkesz­tőségéhez“ czimezni. Hirdetések felvétetnek Gyulán Winkle Gábor könyvárus üzletében, fő- utcza, a kőhíd mellett, a hol előfizetősek is elfogadtatnak. Gyulán, martius 30-án 1872. Dobay János a „Békés“ kiadója és felelős szerkeéztője. Tájékozásul. A „Békés“ új folyamát a mai szám­mal megindítva akaratlanul is azon kérdést kell feltennünk: „Van-e me­gyénknek egy önálló lapra szüksége?“ A három hó, mely alatt ez meg­szüntetve volt, az ez idő alatt számosak által nyilvánított óhaj, nem csak hely­ben, de a vidéken is ; az egyes ne­vekkel kapcsolatba hozott újra kiadás hire, első körlevelem megyénk értel­miségéhez, a számosaktól beérkezett válasz, és az érdekeltség a bár elkés­ve kibocsátott előfizetési ivek iránt különösen helyben, eléggé hangosan szólnak a mellett: hogy igen is van szüksége a mi megyénknek is, egy önálló lapra. Igen kevés azon megyék, sőt kivá­lóbb népesebb városok száma, melyek nem igyekeznének az időszaki iroda­lom terén közügyeikre hatni, jóllétük, virágzásuk emelkedésére eszmeharezot folytatni. — Itt, szomszédunkban az egykor megyénkkel kényszer által ösz- szeházasitott kis Csanád, a két év óta fentartott „Maros-“sal; — H.-M.-Vá- sárhely keveselvén egy lapját, fentart- ja a másodikat is, Szeged, Szabadka, Kecskemét nagyon kis mérvben me­gyéikre, de inkább csak magukra és kisebb környékükre szorítva; — és mi, a haza szivében, a természet csa­pásai által bár néha-néha sújtott, de még is hazánk legáldottabb vidékén, népes községekkel, az önállásnak más vidékekhez képest oly fokán, melynek eléréséhez több éknél még évtizedek kellenek, független értelmiséggel, mely hivatva van az itt-ott még kiálló rö­göt a szellem munkásságával kiegyen- litni; — mi maradnánk-e hátra ? — nem, az nem lehet, annak megtörtén­ni nem szabad. E nézetben osztoznak velem többen, kifejezést adva azon általam is táplált óhajnak, hogy e lap minden politikai irány nélkül, egyedül saját ügyeink­kel foglalkozva, legyen megyei életünk­nek, tevékenységünknek közlönye, elő­li aladásunknak hű tükre, és megyén­kén kívül is ismertetője. Hisz megyénkben van tárgy, van anyag, van képesség elég egy hetilap hasábjaira, csak akarat kell annak fel­dolgozására. Itt van első sorban egyesek buzgal­ma és áldozatkészsége által dédelge­tett gazdasági egyletünk, hazánk ha­son egyleteihez képest eléggé virágzó, de a többség közönye által koránt sem azon állapotban, hogy munkássága su­garait nagyratörő terveihez és akara­tához képest, megyénk minden egyes gazdászati ágáfa lövelhesse. — Har­madszori újra alakulásának küszöbén csak a sikernek reményével biztatja még magát, hitét a jövő fátyola takarja. Itt van megyei kórháznnk, a szen­vedő emberiségre bőven pazarolt, most üres pénztárával, megakasztva a kö- nyörület munkájában, sorsa változását nem egyedül a megyétől, de az egész hazától várva. Itt a szarvasi főgymnasium, hire megyénket messze túlszárnyalja, a tu­dományoknak építendő uj csarnok min­den köve hirdetni fogja a jelen nem­zedék áldozatkészségét a késő mara­déknak is. A békési real-gymnasium, a csabai polgári iskola, miért ne lehetnének tár­gyai bővebb ismertetésnek; — hisz ama városok népességéhez képest, a kör melyben mozognak, még kissé nagyon is túlszerény, A megyei orvos-gyógyszerész egy­let, miért ne bontakozhatna ki e la­pok hasábjain az éjji homályból? A csabai tanár egylet nagyon ke­vesektől ismerve, és kik ismerhetnék azok egy részétől mellőzve ......... Tá rgy, anyag van elég, csak aka­rat kell a feldolgozásra! És szükebb körünkben, mely egyes községeink gondozását igényli: itt vannak utaink, melyek az év leg­nagyobb részében járhatlanok úgy köz­ségeinkben, mint azokon kívül; — népiskoláink állapotának felderítése; — Casinoink részben elszigetelt, rész­ben czéljuknak éppen meg nem fele­lő modorukkal; — Népköreink, több­nyire puszta czimükkel, árván hagy­va; — Községi képviselő testületeink tanácskozmányaiból is csak szivárog­hatna ki egy-egy életképes intézkedés­nek hire stb. stb. Tárgy van elég, csak akarat kell a feldolgozásra. — A tér nyitva, a szó munkára hiv fel; — e lap hasábjain nézetét, óhajtását, szándékát minden­ki nyilváníthatja, a küzdelem szabad, mindaddig mig az, elv-, vagy nézet­érvény esités körül forog, de kérelhe- tetlenül száműzve leend, mihelyt a személyeskedés tere felé hajlik. — Min- —dsíí* irányban szabadon áH-va, pártolást a szellemi terén csak munkatársaimtól, — kik között szívesen látnám megyénk összes értelmiségét, — az anyagi té­ren pedig előfizetőimtől fogadok el ; — azon óhajtás nyilvánítását sem fojt­hatom el, hogy a mennyire lehetséges beküldött czikkeiknél a metsző gú­nyos hang mellőzve legyen; — né­pünk bár mennyire mulatja is ma­gát ez élczlapok sokszor gúnyosan sér­tő kifejezésein, mihelyt e fegyver fe­léje fordul, sértve találván magát, ide­genkedést mutat; közös czélunk pedig nem idegeníteni, hanem oktatni, nem rombolni, de épiteni. Ha ama t. munkatársak, kik az ügy támogatására felkérve voltak, csak éven által egy-egy dolgozattal szeren­cséltetnek is, akkor lapunk jövője meg van állapítva. Munkára fel!! A szerkesztőség. Megyénk köréből. Békésmegye újra szervezett bizottmánya második rendes évi közgyűlését holnap e hó 8-án kezdendi meg. — A bizottmányi tagok­hoz intézett alispáni körlevél szerint az e gyű­lésen elintézendő tárgyak a következők: I. A vármegye állapotáról és az alispáni intézkedésről szóló alispáni jelentés. — II. Az állandó választmány véleményes je­lentése : 1) Az 1871-ik évi pénztári zárszámadások; 2) A közgyűlési ügyrend; 3) A tiszti kereset elrendelésénél alkalma­zandó titkos szavazás módja; 4) Az árvaszék bútorai s felszerelvényei, valamint a megyei szolgaszemélyzet ruha s felszerelési ületménye megszerzése iránt meg­kötött szerződések jóváhagyása; 5) Doboz községének gőzmalom iránti kér­vénye ; 6) A szarvasi szolgabirói lak; 7) A körös-ladányi körös-hid iránti szer­ződés ; 8) Újvidék sz. kir. körlevele; 9) A gyulai kir. bünfenyitö törvényszék­nek tilos kártyajátékot űzők tiszti ügyész ál­tali bepereltetése iránti átirata; 10) A gyulai kir. törvényszéki elnöknek a könyomda iránti megkeresése; 11) A belügyministernek az állandó vá­lasztmány szervezetére vonatkozó leirata; 12) A földm. ipar és keresk. ministernek a hernyók és rovarok pusztítása iránti ren­deleté ; 13) Szarvas városának a jegyzők fizetései felemelése iránti határozata; 14) A szarvasi zavarok megvizsgálásáról szóló jelentés; 15) Csaba városának orvosi fizetés feleme­lése iránti kérvénye; 16) A csabai epreskert; 17) A csabai szolgabirói lak kéményei sep­rése iránti számla; 18) A békési katonai bútorok és felszerel­vények ; 19) A volt császári kormány által 1853. és 1855-dik évben eladott megyei épületek árának visszakövetelése; 20) Gyula városa körtöltései ügyében el­járt szakküldöttség jelentése; 21) Gyula városnak, Beleznay Péter s tár­saira kivetett 290 frt 25 kr. birs ág elengedése iránti kérvénye; 22) A Szarvas és M.-Túr közti Körös át­metszésen levő hidra vonatkozó mérnöki je­lentős; 23) Folyó évi kórházi költségvetés; 24) A gyulai, úgynevezett szélmalmi s szé­leséri téreket elborító vadvizek leeresztésének kérdése; 25) A cs. és kir. katonaság nyári elhelye­zésére vonatkozó m. k. honvédelmi minister rendelete; 26) Heves és K.-Szolnok t. e. megyéknek a virilis intézmény eltöröltetése iránti körle­vele ; 27) A szarvasi halotti társulatokról szólő szolgabirói jelentés; 28) A gyulai kir. törvényszéki elnöknek a megye levéltárában levő egy szekrény irán­ti igénye. 29) A törvényszéki épületben levő gépszo­bát, a várnagyi lakást és hivatalszobát, va­lamint a börtönül tekintett fonóházat haladék uélkül átadatni rendelő belügyministeri leirat; 30) Némely hajótulajdonosoknak, a rucza- láp elleni panaszára érkezett ministeri leirat tárgyában. III. Törvényczikkelyek kihirdetése. IV. Az állandó fegyelmi választmány meg­alakítása. V. Bonyhay Beniamin megyei iskolai ta­nácsos lemondásával üresedésbe jött tanácso­si állomás betöltése. VI. A feleslegessé vált megyei szolgasze­mélyzet ruhaneműi s felszerelvényei átvéte­lével megbízott küldöttség jelentése. VII. A szolgabirói iratok átadásáról szóló kimutatások. VIII. Belügyministeri rendelet a főszolga­bírói czimnek szolgabirói czimre leendő leszál - litása iránt. IX. Az orosházi járás föszolgabirájának je­lentése a sz.-tornyai jegyzői állomás betölté­séről. X. A k.-ladáüyi fiók gyógyszertár önálló­sítása. XI. A békési menház ügye. XII. Az igazold választmány jelentése. XIII. Hús árszabályozás. XIV. Időközben érkezendő kormányrende­letek s .egyéb ügyek. Kimerítő tudósítás e gyűlésről jövő számunk­ban leend közölve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom