Békés, 1871. (3. évfolyam, 1-105. szám)

1871-05-07 / 37. szám

derék ember, fájdalom! nekünk itt senkink sincs stb. Ez a vidéki lap sorsa, ilyen közönsége többnyire s a vidéki érdekek, a sokasodó ügyek, a mulasztások, a teendők? — oh, azok néma gyermekek, kiket dajkájuk se szokott érteni. .. Az idő meg csak halad, csak telik., mi meg a vidéken csak maradunk legalább viszonylag részint, sőt nagy részt azért, mert: Nemo in patria sua próféta. Pedig még sincs egyéb hátra, mint : „brav hinein Feuern“ mint az egyszeri vi- zipuskát kezelő kiszolgált tüzér, oltás al­kalmával mondá. Mire a kárvallott inge­rülten válaszold, hogy hiszen: „Feuer ist eh genug da.“ „Ich meine mit Wasser hinein Feuern“ szólt az impertinens tüzér. ________ R. Or szággyűlési tudósítás. Május 3. Luksich Bódog interpellálja az igazságügyi ministert, hogy szándékozik-e a va­dászati t.-javaslat tárgyalásának elhalasztása folytán, akként intézkedni, hogy más földjén, a tulajdonos engedelrne nélkül senki se vadászhasson. Horn E. a földhitelintézetről szóló t.-javaslatot mutatja be. Hoffmann P. a mentelmi bizottság előadója Mile tics A. kiadatni kívánja. Pa v lo vies ellene van Németh B. és Péchy T. szintén. Patay István azt találja, hogy a „mentelmi“ bizottság nem mentelmi, hanem „vádló“ bizottság, szólot­ták még SimonyiE. Csernátony, Madarász J. Babes V. Mátyus A. a kiadatás ellen, Tisza K. és Hodossy J. mellette. Horváth B. mi­nister válaszol Dietrich interpellátiojára, hogy mi­kor, és mily módon szándékozik a megalkotandó törvényt végrehajtani. Alapos reményein van, hogy 1872. jun. 1-én az uj bíróságok működésűket meg­kezdhetik, — a másodikra nézve, hogy az elnök kivételével a többi birói állomásokat, nyilvános pályázat utján szándékozik betölteni, s hogy tájé­kozásul illetékes egyéneket fog felszólítani, s min den tájékozást és figyelmeztetést hálás köszönettel fog fogadni. — Tárgyalás alá került „a telepit- vényes községek iránt teendő ideiglenes intézke­dések tárgyában“ cimü t.-javaslat, — csekély mó­dosítással elfogadtatik a tárgyalás alapjául. Követ­kezik az első folyamodási királyi bírósá­gokról szóló t.-javaslat. Hodossy J. a kpb. előadója ajánlja elfogadás végett a javaslatot. Tisza K. nem sok jót vár ugyan az uj szervezetű biró­megni, sem elbátortalanodni nem engedé, a hívők koronkint megújuló ostromot intéztek a júliusi for­radalom monarchiája s annak kormánya ellen, a nélkül, hogy számot vetettek volna erejükkel s mérlegelték volna gyengeségüket. A világváros ilyenkor aztán mindannyiszor egy táborhelylyé ala­kult, melyben mindenütt viszhangzott a fegyver zörgése; a sorhad kibontott zászlókkal s zenével lépdelt elő, hogy az olykor hosszas, de mindig vé­res drámát befejezze a torlaszokon. Hullák bori- ták a tért, mig az elfogott felkelők a börtön fa­lai között várták ügyük befejezését. Azt hihetné talán valaki, hogy ezzel a küzdelem megszűnt, — korántsem ; — a vádlottak a törvényszék előtt és ellen folytaták küzdelmüket, s a vádlottak padjá­ról igen sokszor a vádlók ellen Ítélkezni akaró de- mocraticus törvényszéket rögtönöztek. A helyzet alig volt kényelmesnek mondható, a tömeges ha­tóság s különösen a pairek kamarájára nézve, kü­lönösen pedig akkor, a midőn a vádlottak kímé­letlenül s egész elkeseredetten kezdték kutatni bi- ráik s vádlóik politikai és magán életének titkait. És mit is tehetett érdekükben a törvény által szá­mukra szentesitett sérthetlenség, ha a kor történel­mének tanúi s a kutató közvélemény ellenük bi­zonyítónak. S igy aztán igen sokszor megtörtént, hogy e gyözöttek könnyen bántak el a győzők­kel, s a vádlottak nem törődve saját védelmük gondjaival, vetekedve támadták meg azon törvény­szék hitelét és tekintélyét, mely pedig hivatva lett volna dönteni sorsuk felett. ságtól, hanem óhajtja még is, hogy az mielőbb életbe lépjen, Tisza beszédjére Horváth minister j válaszol. — A vitában a 7. §-ig haladtak némi | módosítással. Május 4. A 7. §-nál 'Vécsey T. a kereske­delmi ülnököket ellenzi, s inditványozza e szakasz kihagyását, élénkebb vita után, melyben Halmossy E. Irányi, Horváth Döme, Hodossy J. Móricz P. Halász B. és Hoffmann P. az inditvány elesett. — 8—15. §-ig csekély változtat ássak elfogadtatik, — a 15. §-nál Simonyi E. külön javaslatot nyújt be, mely a 25. bizottság munkálatának elvetését vonná maga után. Deák Ferenc felfüggesztetni inditványozza Simonyi javaslatát mindaddig, mig a 25-ös bizottság munkálata tárgyalás alá kerül. A kérdés feltétele heves vitára adott alkalmat, el­nök s Tisza K. között. — A 25-ik §-ig csekély változtatással elfogadta a ház a t.-javaslatot. — A főrendiház máj. 3-án tartott ülésében Ivacskovics György képviselőházi jegyző szabály­szerű tárgyalás végett áthozta a Spanyolországgal és a guetemalai köztársasággal kötött szerződések­ről, továbbá a kereskedelmi hajók köbözéséről szóló törvényjavaslatokat, melyek a hármas bizott­sághoz utasittatnak. —• Cziráky János gr. beadja a jogügyi bizottság jelentését az úrbéri birtokvi­szonyok rendezéséről, az irtványokról, és az Er­délyben létesítendő arányosításról szóló t.-javasla- tok tárgyában. E t.-javasiatok a holnap 10 órakor tartandó ülés napirendjére tűzetvén ki, az ülés 1 és fél órakor eloszlott. Franciaországi események. A főváros körül szakadatlanul foly a harc, de kevés eredménynyel, a mennyiben eddig egyik fél sem képes határozott győzelmet produkálni. A ver- saillesi kormány ugyan nyakrafőre ereszti a győ­zelmi hireket a világba, hanem valóban még sem úgy áll a dolog. Az Issy erőd még mindig a fel­kelők birtokában van, sőt a versa illési seregek ál­tal elfoglalt helyeket is visszakérjék. Domborowsz- ki tábornokról is azon hirt terjesztik, hogy tábor- j karával együtt elfogatott, s most mégis ö rendezi Asniéresben a védelmet. Ezekből kitetszik, mennyire őszinte a Thiers-kor- mány is a hírek terjesztésében. Azonban a commuue ügyei sem állanak erős lá­bon ; a csatározásokén folytonosan érzékeny veszte­ségeket szenvednek, igy a clamarti pályaudvar el­foglalásakor is 300 felkelő kerittetett be a parla­menti sereg által — kik kegyelem nélkül leszu- rattak. Ránc a commune volt tagja érdekes dolgokat közöl a communeröl; van benne 2—3 socialista, ezek értelmes, tisztességes férfiak; a többi tagok kivétel nélkül proletáriusok, tudatlanok, neveletle­nek, tapasztalatlanok, azonban makacsul ragasz­kodnak hatalmukhoz. Ha vége lesz a szomorú ko­médiának, oly tények fognak napfényre jönni, me­lyek rendkívüli megbotránkozást szülendnek. A versaillesi kormány május 1-én 19 millió fran­kot fizetett a berlini kormánynak a német hadak élelmezése fejében. Legújabbak. Brüssel, május 3. Az ,,Indep. beige“ Párisból jelenti, hogy a commune elhatározta miszerint a városon kívül levő minden állás elhagyassék s a csapatok a sáncok s az ujonan emelt védvonal védelmére szorítkozzanak. Prága, május 4. A cseh jogászegylet egy kér­vényt intéz a ministeriumhoz az iránt, hogy a tör­vényszékek belső hivatalos közlekedésébe is a cseh nyelv hozassék be. Prága, május 4. A „Bohemia“ dementirozza azon hirt, mintha Beust és Bismark között politi­kai levelezés folyt volna. Berlin, május 4. A himlöjárvány mindinkább nagyobb érveket ölt. Az itteni mérnöki és tüzér­ségi hatóság Metzbe fog áttétetni. Brüssel, május 3. Az „Independance beige“ Verriérsböl e hó 3-áról jelenti : Az éj Verriérs és Stembertben nyugodtan telt el. Goéban tegnap a nyugalom komolya: rtatott. A munkások dijt követeltek a munkaszabad napokért, azonban elutasittattak. Harc fejlődött ki több munkás és öt zsandár között, kik kövekkel dobattak meg. Több ház ostromoltatott és munkások és zsandá- rok megsebesittettek. E reggelen a zavarok Goéban tovább folytak. Attól tartanak, miszerint e zava­rok káros hatással lesznek a verriérsi munkásokra Az elövigyázati rendszabályok megtétettek. Versailles, május 4. Jules Favre mult éjjel Brüsselbe utazott, hogy a béketárgyalásokat vigye. A „Soir“ cimü láp jelenti : A köztársaság dreusi prokurátora az orleansi herceget fölszólitotta, hogy távozzék el Franciaországból. Versailles, május 3. A csapatok megszállot­ták az issy-i parkot és helységet, az erőd délen és nyugaton fenyegetve van a versaillesi ütegek által; 3500 szabadkőműves a commune mellett száll sikra. P á r i s, május 3. A vincennei erőd őrsége a po­roszok kivánatára lejebb szállittatik. Amiért és Neuillyben egyidejűleg hallatszik az ágyúzás és puskatüz. Miután a szövetségesek a versaillesiek által hátrálni kényszeritettek, az utóbbiak ma éj­jel ismét elfoglalták az Issy erődöt és a helységet, Issy tehát most délen és keleten a versaillesiak ütegei által van fenyegetve. 3500 kömives elfo­gadta a commune tanácsát és a nemzetőrséggel vonultak a commune védelmére. Lón (jón, május 4. Az alsóház Bright javasla­tát elvetette. A nőknek a szavazási jog 220 szó­val 151 ellen megadatott; Gladstone ellene volt, a nélkül azonban, hogy a nők szavazási jogát elvben megtámadná. Újdonságok. — A helybeli műkedvelők e hó 4-én tárták meg a harmadik, s mint tudjuk — utolsó előadást. Ezúttal is két egy-egy fölvonásos vígjáték került szinre: a „Chassé croisé“ és „Egy helyett két anyós“ Az első darabban következő műkedvelők szerepel­tek : Németh Mariska k. a. (Valleray Klementi­: ne), Németh Lujza k. a. (Liza), Habinay Gizel­la k. a. (Róza), Ormós János ur (Danglars), és Cziffra Imre úr (Pál); — a másik darabban köz­re működtek : T e s e d i k Károlyné asszony (Leon- cia), Szakái Ilona k. a. (Dolores), Szánthó Jo- zéfa k. a. (Mariana), Dobosfi Alajos ur (Frede- rico), Ear kas Gyula ur (Rafael) ésKirileszku Gyula ur (Cletó). — Mind két darab meglepő co- rectséggel s a műkedvelőink által eddig aratott fé­nyes sikerhez méltóan ment véghez, s a közönség bizonyára lekötelezettnek érzendi magát a közre­működők iránt, kik buzgalmat önzetlenséggel páro- sitának, hogy egyrészt jótékony és közérdekű cé­lok anyagi gyarapodását tegyék lehetővé, másrészt sikeres játékuk által néhány élvezetes estét szerez­zenek. — Az előadás jövedelméről, — mely egy műkedvelői színpad felállítására lesz forditandó — még most nem szólhatunk. — A színházi műélvezetek a műkedvelői előadásokkal még nem értek véget. Mint már ez előtt is néhány héttel jeleztük lapunkban, a Folli- nus János igazgatása alatti aradi színtársulat jő is­mét városunkba, s mint megbízható forrásból érte­sülünk, már e hó 21-én körünkben lesz. A társu­lattal Dékány Teréz operett-énekesnő, Pifkó Lina, Marcell a jeles buffo s több a tavalyi itt idözós ide­jéből kedvezően ismert tag is visszatér. — Aradon e hó 3-áu volt a képviselőválasz­tás. Cborin Ferenc, az ellenzék jelöltje 870 szó­val választatott meg Cse.negi Károly deákpárti je­lölt 703 szavazata ellenében. A „Reform“ ide vo­natkozólag a többek között ezeket is írja: Az ara­di eset figyelmeztetésül szolgálhat a deákpártnak, melynek életérdekéhez tartoznék, magát újabb ele­mekkel is kiegészíteni. Arad városa bizonyára ér­zékeny veszteség, melyhez hasonlót sokat nem bír­hat el egy párt sem; mert az nem csak egy sza­vazat, hanem morális veszteség a közvéleményben, mely igen károsan hathat vissza magára a pártra. — Szerkesztőségünkhöz beküldetett: „Ész­revételek Ghyczy Kálmán urnák 1871. april 3-án a cultusminister úrhoz intézett interpellátiojára.“ Pest, Sartori Károly bizománya, ára 20 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom