Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1948. január-december (3. évfolyam, 1-14. szám)

1948-01-30 / 1. szám

a s "■* * + \ ,, \ "* , gépjárművállalat létesítésére engedélyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr 51.171 —1947. VI. 1 szám alatt Földi János csor- vási lakosnak Csorvás telephellyel árufuva- . rozási gépjárművállalat fenntartására- enge­délyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr 51.550 —1947. VI. 1 szám alatt Gyula telephellyel Szalai Sándor békési lakosnak árufuvaro­zási gépjárművállalat létesítésére engedélyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr 52.025 —1947. VI. 1 szám alatt Nagyszénás telep­hellyel Misik István orosházi lakosnak áru- fuvarozási gépjárművállalat létesítésére en­gedélyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr Varagya János békéscsabai lakosnak Békéscsaba Kiss Antal füzesgyarmati lakosnak Füzes­gyarmat és H. Kovács Imre gyomai lakos­nak Gyoma telephellyel árufuvarozási gép­járművállalat létesítésére engedélyt adott. A szarvasi járásbíróságtól. --------------------------------­19 48. El. I. D. 17—X 1948. szám. HIRDET MÉNY Közhírré teszi a járásbíróság, hogy a 14.525—1947. számít minisztertanácsi hatá­rozatban kapott utasítás értelmében a hi­vatal irattárában 1898—1942. évről megőr­zött iratok közül a 13.300—1912. I. M. sz. rendelet szerint kiselejtezhető iratok kise­lejtezés alá kerülnek, miért is felhívja az érdekelteket, hogy amennyiben az évszám és ügyszak szerint megjelölt selejtezendő iratok közül egyes iratok kiadását, vagy tovább megőrzését kívánják, eziránt a se­lejtezés alulírott vezetőjéhez a hirdetmény közzétételétől számított egy hónap alatt indokolt kérelmet intézzenek. Szarvas, 1947. évi december hó 31. ! Dr. Faragó s. k. jb. alelnÖk. Orosháza m. város polgármesterétől. 185—1948. I. ikt. szám. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY • Orosháza m. városban a Zöldkeresztes Szülőotthonban megüresedett vezető szülész­női állás betöltésére pályázatot hirdetek. Je­lenleg az állás javadalmazása a 49.000—1945. N. M. sz. rendelet szerint XIII. fiz. osztály és a fizetőképes szülőnőktől a mindenkori megállapított díjazás, ami jelenleg az 530— 1946* N. M. számú rendeletben van sza­bályozva. Jogosúlt szegényeket a vezető szülésznő ingyen köteles ellátni. Bentlakás kötelező, fűtés, világítás díjtalan, élelmezés öuköltségi áron fizetésből megtérítendő. Amennyiben a város legfelsőbb vagyoni felügyeleti hatósága a vezető szülésznő mun­kája ellen kifogást nem talál és költségve­tésben rendkívüli hitel biztosítva van, úgy rendkívüli munkadíj kiutalásában is része­sül. Az állást elnyerni szándékozók kérel­müket felszerelve 1948. február hó 8-án déli 12 óráig a város iktató hivatalába nyújt­sák be. A kérvényhez csatolni kell: 1. szüle­tési anyakönyvi kivonatot^ 2. eredeti okle* velet, 3. ha állásban volt, az igazolási hatá­rozatot, 4. működési bizonyítványt. 5. er­kölcsi bizonyítványt, 6. szellemi és testi alkalmasságáról szóló újkeletű tisztiorvosi bizonyítványt, 7. iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, 8. magyar honossági vagy illetőségi bizonyítványt. A beérkezett pályázatok elbírálása után kinevezettet az állás elfoglalásáról haladéktalanul értesíteni fogom. Orosháza, 1948. január hó 2-án. Németh István s. k. polgármester. Békésvármegye alispánjától. 550—1948. szám. Tárgy : 1924*25 és 26. évfolyamú békés­csabai lakosok körözése. Polgármestereknek / Községi Elöljáróságoknak M ind. Körözésüket elrendelem azzal, hogy feltalálásuk esetén Békéscsaba város polgár mestere értesítendő. Gyula, 1948. január 13. Dr. Molnár Jenő s. k alispán. Bozsó István, Gubis Pál, Halmi Ottó, Illés Ervin, Lehoczki András, Melis Jáuos, — 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom