Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1947. január-december (2. évfolyam, 1-14. szám)

1947-01-25 / 1. szám

közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt beadandó és a M. Közigazgatási Bíró­sághoz intézendő panasznak van helye. Kmft. Kiadta: Dr. Cseh József vm. aljegyző, előadó. Járási Főjegyzők! Polgármesterek ! Községi elöljáróságok ! 18547—1946. ikt. sz. — Tárgy : Haviár Izabella vm. irodatiszt gyulai lakos nyug­díjának megállapítása. — A törvényhatóság­nak alábbi határozatát a várni. Ügyviteli szabályrendelet 155. §-a értelmében való sza­bályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispán­jánál 15 nap alatt benyújtandó panasznak van helye. — Gyula, 1947. január 16. — Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. KIVONAT Békésvármegye ideiglenes Törvényhatósági Bizottságának Békéscsabán 1946. évi októ­ber hó 21. napján tartott rendkívüli köz­gyűlése jegyzőkönyvéből. 98. bgy. 11255-1946. ikt. sz. Tárgy: Haviár Izabella vm. irodatiszt, gyulai lakos nyugdíjazása. Vég határozat: Békésvármegye Törvényhatósági Bi­zottságának közgyűlése Haviár Izabella vm. irodatiszt gyulai lakost, a törvényes felté­telek fennforgására való tekintettel 1946. évi augusztus hó 1. hatállyal az 5.000—1946. M. E. sz. rendelet alapján nyugdíjazza és nyugdíjilletményeit az alábbiak szerint álla­pítja meg : Tekintettel arra, hogy Haviár Izabella vm. irodátiszt, gyulai lakost az 5.000—1946. M. E. sz. rendelet 4. §• 2. bekezdése sze- j rint a Belügyminiszter Ur, a Miniszterelnök Ur és a Szakszervezeti Tanács megbízott­jaiból alakult 172. számú Bizottság 14.0%. számú határozatában hivatkozva az idézett kormányelnöki rendelet 2. §. 2. bekezdésé­nek a) pontjára, végelbánás alá vonás mel­lett elbocsátatott, ennek folytán nyugdíjba beszámítható szolgálati idejének kezdete az iratok között lévő törzskönyvi lap szerint 1920. október hó 4., mely időtől kezdve 1946. julius hó 31-ig teljesített tényleges közszolgálatot. Ezen szolgálati idő a 2.500— 1946. M. E. sz. rendelet 25. §-ának 5. be- j kezdése alapján 26 évnek veendő. Igénye van nevezettnek a 2.500—1945. M. E. sz. rendelet 2. §. 2. bek. d) pontja, illetve 46. §. 2. bekezdése alapján 1946. augusztus hó 1-től kezdődően a II. lakás­pénzosztály szerint a IX. fizetési osztálv 72 százalékára nyugdíj címén. Ezen nyug­ellátási díj havi összege a 8.900—1946. M. E. sz. rendelet 1. §. 2. bekezdése alapján 101.52 forint. A 8.900—1946. M. E. sz. rendelet vég­rehajtása tárgyában kiadott 14.931—1940. III. P. M. számű"körrendelet szerint előbb hivatkozott kormány rendelet lakáspénzt nem kíván rendszeresíteni. Erről az iratok kapcsán további eljárás végett a vármegye alispánját, valamint vé- tivvel e határozattal érdekeltet értesíti a közgyűlés, ez utóbbit azzal, hogy e határo­zatnak a nyugdíj mérvére vonatkozó része ellen közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó és a M. Közigaz­gatási Birósághoz intézendő panasznak vau helye. Kmft. Kiadta: Dr. Cseh József vm. aljegyző, előadó. Járási Főjegyzők ! Polgármesterek Községi elöljáróságok ! 18549—1946. ikt. sz. — Tárgy : Várkői Lajos vm. irodaigazgató gyulai lakos nyug­díjának a megállapítása. — A törvényható­ságnak alábbi határozatát a várm. ügyv. sza­bályrendelet 155. §-a értelmében való sza­bályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispán­jánál 15 nap alatt benyújtandó panasznak van helye. — Gyula, 1947. január 16. — Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. KIVONAT Békésvármegye ideiglenes Törvényhatósági Bizottságának Békéscsabán, 1946. évi októ­ber hó 21. napján tartott rendkívüli köz­gyűlése jegyzőkönyvéből. 97. bgy. 11252—1946. ikt. sz. Tárgy: Várkői Alajos' vm. irodaigaz­gató, gyulai lakos nyugdíjazása. Véghatározat: Békésvármegye Törvényhatósági Bizott­ságának közgyűlése Várkői Alajos vm. iro­daigazgató. gyulai lakost a törvényes felté­o _------- •írni ------

Next

/
Oldalképek
Tartalom