Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1946. december (1. évfolyam, 1. szám)

1946-12-14 / 1. szám

nyokkal van összefüggésben. Sajnos a 8 tbc. gondozó közül a békési és gyomai Röntgen alkatrészek hiányában még min­dig nem működik. A közeljövőben meg lesz a lehetősége ezen hiányok pótlásának. A 3 nemibeteg gondozó rendeléseinek száma: 229, megjelentek: 5660. A kezelé­sek száma: 4751. A nemibetegségeknél az a tapasztalat, hogy inkább a vérbaj van terjedőben, jólehet a rendelkezésre álió gyógyszer lehetőséget nyújt a rendszeres kezelésre. Sajnos sok helyen mutatkozó fegyelmezetlenség főleg ezen a téren mu­tat erősebb kilengéseket s a prostitúció terén még nincs egységes orvosi és ren­dészeti ügyüttmüködés kidolgozva. Ez a kérdés központi megoldásra vár. A gyulai állami kórház a sok ne­hézség ellenére meg tudja oldani a reá háruló feladatokat, csak a fűtés, a szén kérdése aggasztó, amennyiben jóformán mázsánként kapja meg az ellátást s mindig attól kell tartani, hogy egy nem várt akadály a kórház működésében kiszámít­hatatlan károsodást okozhat. Ugyanez mondható a békéscsabai városi közkórház és az állami tüdőbeteggyógyintézet a tüdő­szanatórium és a gyermekmenhely műkö­désével kapcsolatosan. A szülőotthonok működése — bár itt is sok nehézség mutatkozik, — kielé­gítő. Ellátmányukról részben a vármegyei költségvetésbe beállított fedezet, részben a központi egészségvédelmi szövetség gondoskodik. A még megoldandó problé­máikról a helyi viszonyoknak megfelelően gondoskodnak. A magánkórházak működése meg­felel az előirt követelményeknek. Ugyanazok a nehézségek, amelyek a gyógyintézeteknél mutatkoznak, meg van­nak a gyógypedagógiánál is. Minthogy a tél folyamán valószínűleg fokozódó további nehézségekkel kell számolni, a hiányok pótlására társadalmi akció utján kell lehe­tőséget teremteni. Az Óvodákhoz, ahol lehetett, hozzá­kapcsolódtak a napközi otthonok, igy az ovódák étkeztetéses jellegűvé alakultak át, azonban ezt a feladatukat csak kevés helyen tudják betölteni úgy az ovódák, mint a téli időszakban működésüket fel­függesztett napközi otthonok. Központi ellátmány hiányában csaknem kizárólag a társadalmi alakulatok, Nemzeti Segély, Magyar Nők Demokratikus Szövetségének támogatására szorulnak, de a vármegyei és községi költségvetésben is van számukra némi fedezet biztosítva. Az iskolákban az egészségügyi vona­lon a tanév megkezdésével megindultak a szűrővizsgálatok, a beteg és kezelésre szoruló gyermekek felkutatására és a megfelelő intézkedések foganatosítására. Az őszi oltások himlő és diphtheria ellen elvégeztettek. A hatósági orvosok működése úgy mennyiségi, mint minőségi tekintetben ki­elégítő, bár a szanálás következtében több hiány van s ezek betöltése is nehézségekbe ütközik. Egyik megbízott hatósági orvos ellen bűnvádi eljárás indult meg s állásá­ból elbocsájtatott, egy másik ellen fegyelmi eljárást kellett folyamatba tenni. A „B“ listázással kapcsolatban 10 hatósági orvost, 6 egészségügyi védőnőt, 8 óvónőt és 1 asszistensnőt bocsátottak el. A demokratikus társadalmi szervek­kel az együttműködés nem mindenütt ki­elégítő az egészségvédelmi vonallal, több helyen lankedás tapasztalható az aktivi­tásban, holott éppen most volna a leg­nagyobb szükség az összetartásra, mert az egészségügyi problémákat a társadalom segítsége nélkül megoldani nem lehet. A lakosság táplálkozásában lényeges hiány a cokor kivételével nem mutatkozott. A tejellátás is kielégítő. A stabilizációval lehetővé vált olyan rétegek élelmezési kérdésének megoldása, amelyek azelőtt szűkösen voltak ellátva. Annál rosszabb a ruha ellátás kérdése, ami a szegényebb néprétegekben a tisztálkodást teszi lehetet­lenné kellő fehérnemű hiányában. A kül­földi UNRRA és egyéb segítség javit ugyan a helyzeten, de nem oldja azt meg teljesen, ehhez intézményes segítés szükséges. II. Közbiztonság. Az elmúlt közgyűlés óta a vármegye területén 20 esetben volt tűz. Ezeknek a tüzeseteknek tüzkárösszege együttesen 61.596 60 Ft-ot tett ki, melyből biztosítás révén csak 760 forint térül meg. A tűzrendészet kiépítése érdekében 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom