Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1944. január-szeptember (47. évfolyam, 18-39. szám)

1944-04-23 / 18. szám

rendelkezők részőre megállapított havi 23 pengőt kitevő családi pótlékra és végül ugyancsak 1944. évi május hó 1-től kezdő- dőleg a 15 évnél kevesebb beszámítható szolgálati idő után nyugalomba helyezett alkalmazottak részére az állami rendszerű II. o. altisztek részére megállapított és a IV. lakáspénzosztály (Gyula) járó negyed­évi 38.10 pengőt kitevő lakáspénzre, mely utóbbi az utalványozás során havi 12.70 pengős részletekben kerül majd kifizetésre. Erről az iratok kapcsán további eljárás végett a vármegye alispánját, valamint vét- ivvel kérelmezőt értesíti a kisgyülés, ez utóbbit azzal, hogy ezen határozatnak a nyugdíj mérvére vonatkozó része ellen, közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt beadandó és a m. kir. közigaz­gatási bírósághoz intézendő panasznak van helye. A nyugdíjazás tényé ellen, a közhírré tételtől számított 15 nap alatt ugyancsak a vármegye alispánjánál beadandó és a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz intézendő feleb- bezéssel lehet élni. Békésvármegye törvényhatósági kis- gyülésének Gyulán 1944. évi április hó 11-én tartott üléséből. Kiadta: Dr. Szelényi s. k. vm. aljegyző, vm. tb. főszolgabíró. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések, körözvények. 7066—1944. ikt. sz. A nyirágyházi községi közigazgatási tanfolyamon 1944. május havában tartandó községi közigazgatási képesítő vizsgára jelentkezés határidejének megállapításáról és a tanfolyam 1944—45. tanévre való fel­vételéről tájékoztató hirdetmény az alis- páni hivatalban megtekinthető. Gyula, 1944. április 13. Alispán helyett: Dr. vitéz Pánczél s. k. vm. főjegyző. 9198—1944. ikt. sz. Főszolgabirák! Polgármesterek! Elöljáróságok! Közhirrététel végett közlöm misze­rint az m. kir. 20. honvéd natárvadász zászlóaijparancsnokság arról értesített, hogy f. hó 26-án, 27-én, 28-án és 29 én 7 h-tól 13 hig éleslövést tart az ókigyósi harcá­szati lőtéren. A lezárandó területen belül minden házat és tanyát ki kell üríteni úgy, hogy ott élőlény ne maradjon. A lőtér határán felállítandó őrök fi­gyelmeztetéseinek mindenki a saját érde­kében tegyen eleget. Aki a lövésze­tek után fel nem robbant lövedéket talál, ne nyúljon hozzá, hanem fel­tűnően megjelölve azonnal jelentse be ezt a Kígyós i csendőrörsnek. Az esetleg előforduló mezei károkat ugyanott kell bejelenteni f. hó 30-án 20 h-ig. A terület előzetes kiürítése és a biz­tonsági őrök első felállítása előreláthatólag f. hó 25-én d. u. folyamán fog megtörténni. Gyula, 19 44. április 21. Alispán megbízásából: Terényi s. k. vm. Il-od főjegyző, tb. vm. főjegyző. Nyomatott a „Dürer* Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájába uy ulan. 1H44. — Cegt.: Nagy P. István 122

Next

/
Oldalképek
Tartalom