Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (40. évfolyam, 1-56. szám)

1937-10-30 / 47. szám

kisiparosságnak a bánatpénz letétele alóli mentesítése. A m. kir. Belügyminiszter urnák alábbi rendeletét tudomásvétel és alkalmazkodás végett közlöm. M. kir. Belügyminiszter. 5042—eln. szám. Az érdekeltségek panasz tárgyává tet­ték, hogy a kiíró hatóságok nem élnek a Közszállitási Szabályzat 31 §-ának (6) be­kezdésében engedélyezett lehetőséggel és a kisiparosoktól is minden esetben biztosí­ték letételét követelik meg. Kétségtelen, hogy a biztosíték letéte­lének elengedése bizonyos kockázattal jár, mégis a kisiparosoknak közszállitásokban való részvételének megkönnyítése érdeké­ben az iparügyi miniszter úrral egyetértőleg megfontolásra ajánlom, hogy ott, ahol az az államkincstár illetve az önkormányzat anyagi érdekeinek veszélyeztetése nélkül lehetségesnek látszik, a Közszállitási Sza­bályzat 31 §-ának (1) és (6) bekezdésében engedélyezett kedvezményeket alkalmazza. Gyula, 1937. évi október hó 27-én. Dr. vitéz Márki Barna alispán. IV. Tájékoztató. M. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter. 39.362/IX—1937. szám. Tárgy: A bökényi vízlépcső mütárr gyainak javítása miatt elrendelt hajózási szünet meghosszabbítása. Hálósoknak szili hirdetmény. 113/K. K. M. szám. A hajósok és tutajosok részére tudo­másul és szigorú miheztartás végett az alábbiakat teszem közhírré: Csongrád közelében a Körös torok felett mintegy 6 km-re levő bökényi víz­lépcső műtárgyainak javítási munkálatait a munkaközben levonult árhullám annyira késleltette, hogy a duzzasztás helyreál­lítása és a hajózóut megnyitása az 1937. évi július hó 14-én 25.958/IX. 1937. sz. a. kiadott 98/K. K. M. számú Hajósoknak szóló hirdetményben közétett 1937. évi október hó 15. helyett, előreláthatólag 1937. évi november hó 15-én történik meg. A hajózóut melletti Holtkörös medré­nek alsó és felső bejárata azonban idő­közben kinyittatott és igy a+200 méternél magasabb vízállás tartama alatt a hajózás a holtmedren át lebonyolítható. Budapest, 1937. évi október hó 18-án. A miniszter rendeletéből: Jordán sk. miniszteri tanácsos. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések, körözvények. 19329—1937. sz. Karcag m. város adóhivatala által az ismeretlen helyre távozott köztartozással hátralékosokról készített kimutatást közzé­téve, az abban megnevezett egyének kö­rözését elrendelem. Feltalálásukról 5864— 1937 aü. számra Karcag m. város adóhiva­tala értesítendő. 1. Novák Lajos kereskedő 32T0, 2. Soós János bankbizom. 90-—, 3. Tokár Vince föld­bérlő 90'—, 4. ifj. G. Szabó Mihály fm. 13.80, 5. Tóth Sándor molnár 95'50, 6. Papp Tónagy István fm. 20'—, 7. Schneller László divat­árus 72'40, 8. Pollátz Jenő szobafestő 62 28, 9. Farkas Gergely fm. 24.55, 10. Schleisin- ger Sándor kereskedő 296'—, 11. Sánta János és neje G. Szabó Borbála fm. 246.—, 12. Budai Béla kereskedő 18 90, 13. Takács Bálint fm. 2P90, 14. Altmann Sándor 12‘—, 15. Kizdián László bizt. int. tiszt. 42 41, 16. Lévai Sándor 21‘—, 17. Lévai Sándorné 21'—, 18. Posta Imréné Berecki Mária 182.75, 19. Balogh István férfiszabó 90 30, 20. Sán­dor Ferenc szabó és neje volt Balog Mária 44'—, 21. Kk. Kovács Teréz gyám. Budai Andrásné Kovács Mária 27.30, 22. Földi Mihály szabó 73’30, 23. Erdős Andorné Breisach Szidónia 2248’23, 24. Glück Béla bútorkereskedő 2313, 25. Glück Lajos bútor­kereskedő 158’91, 26. Glück testvérek 532.96, 27. Petri Kálmán volt vasutas 56'—, 28. Kar­cag Sándor 12'30, 29. Karsai Kálmán 262 50,

Next

/
Oldalképek
Tartalom