Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (40. évfolyam, 1-56. szám)

1937-04-17 / 16. szám

11. Gulyás Lajos ku Kiéin Júlia földbérlő volt 52.76 P, 12. Györfi László földmives 15.55 P. 13. Herskovics Mihály szabó, 34.64P, 14. Horváth József ku Cudar Borbála föld- bérlő 49.37 P, 15. Jakab Ferenc volt bazá- ros 15.61 P, 16. Klein Mária volt borbély, házbérlő 40.98 P, 17. Kovács Sándor volt földbérlő 10.46 P, 18. Magyar János ku Berci Róza feles 100.91 P, 19. Papp István ku Turcsányi Róza burgonyakeresk. 52.47 P, 20. Neumann Lajos borbély 116.11 P, 21. Préc Sándorné sz. Neumann Róza mani­kűrös 40.18 P, 22. Polgár Béla ügynök 46.47 P, 23. Rácz Imre ku Takács Mária földbérlő 45.09 P, 24. Rácz Józsefné sz. Tóth Erzsé­bet kofa volt 64.07 P, 25. Simon István har­mados 35.21 P, 26. Sóvágó Károly borbély 28.63 P, 27. Sugár Géza ügynök 71.52 P, 28. Schwartz Ferencné sz. Neumann Ilona női szabó 341.26 P, 29. Szűcs Gyuláné volt szatócs 184.61 P, 30. Varga Albert ku S. Ko­vács Júlia földmives 35.52 P, 31. B. Varga József ku Zadravec Mária földbérlő 27.95 P, 32. Weiszbrunn Károly ügynök 136.63 P, 33. Filipovics Adolf és neje Grósz Ella volt kereskedő 55.10, 14.40 P, 34. Váci János volt marhakereskedő 40.— P, 35 Salló Be­nedek kovács 20 P, 36. Dömösi Ferenc és Piroska földbérlő 19.20 P, 37. Társi Lajos tollszedő 32 P, 38. ifj. Szilágyi Sámuel ko­vács 22.10 P, 39. Nagy Imre ku Gellértfi Teréz 72 P, 40. Katona József 20.60, 24.90 P, 41. Kása Sándor autófuvaros volt 159.12, 106.— P, 42. B. Fodor Eszter ház­tartási alkalmazott 13.50 P, 43. Miskolci Jó­zsef gépész 216 P, 44. Angyal Lajos volt cipőkereskedő 70 P, 45. Cinege Kálmán hentes segéd 29.20, 38.40 P, 46. Klein Far­kas házaló 42.50 P, 47. Jobbágy Margit volt Szabó Györgyné háztartás 15.—, 134.— P, 48. Sándor Ferenc neje volt Balog Zsu- zsánna szabó 22.10 P, 49. Rácz Károly föld­mives 17.80 P, 50. Ács Bálint földmives 16.— P, 51. Ács Sándor földmives 16.— P, 52. Vorgity Simon volt bordélyház tulajdo­nos, később korcsmáros és autófuvaros 60.— P, 53. Koholok Ernő és neje Szécsi Mária földbérlő 23.80 P, 54. Vercelowszki Lujza háztartás és tollszedő 22.50 P, 55. Csiri Sándor ku Szabó Ilona cipész 99.— P, 56. Szentesi István és neje Szabó Erzsébet 24. — P, 57. Rózsa Margit és Róza háztar­tási cselédek 13.60 P, 58. Ecsedi Jenő volt szatócs 190.— P, 59. Berta Sándorné sz. Dobai Margit mint kisk. Dobai Mihály és Berta Sándor gyámja 24.— P, 60. Weisz Jenő József volt vendéglős 16.40 P, 61. Marsi Illés földmives 72.— P, 62. Sánta János és neje G. Szabó Erzsébet földmives 246.— P. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének! Kihágási ügyből kifolyólag szüksé­gessé vált Kiss Kálmán tartózkodási he­lyének megállapítása. Felkérem, hogy nevezett körözését elrendelni és feltalálás esetén a csepregi járás főszolgabiráját az 1936 kih. 923. számra értesíteni szíveskedjék. Nevezett adatai: született 1912 március 12-én, rk. vallásu, földmives-napszámos, nőtlen. Atyja neve: Kiss József, anyja neve: DöbrössyRozália. Sopron, 1937. évi április 7-én. Gévay-Wolf alispán. Békésvármegye alispánjától. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének! A folyó hó 9. napján tartott simon- tornyai országos vásár alkalmával a Simon- tornya-Pusztaegres-Őrszöllőhegyi utón ifj. Borda József pusztaegresi lakos talált egy Sopron vármegye alispánjától. 4255—1937 szám. Tárgy: Kiss Kálmán tartózkodási he­lyének megállapítása. 7202—1937. sz. Végzés. A körözést elrendelem. Gyula, 1937. évi április 4-én. Dr. vitéz Márki Barna alispán. Fejér vármegye alispánjától. Szám: 4832—1937. Tárgy: Talált szarvasmarha tulajdo­nosának puhatolása. 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom