Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1936. január-december (39. évfolyam, 1-59. szám)

I. Betűrendes tárgymutató Békésvármegye Hivatalos Lapjának 1936. évi számaihoz. A.) I., II., III., IV. rovatok és pedig: I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. II. További intézkedést igénylő általános jellegű ren’deletek. III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. IV. Személyi hirek (amennyiben azok közlése a közigazgatás érdekében szükséges, vagy indokolt: pld. változások a tisztikar­ban, vagy a közigazgatási bizottságban helyettesítések stb.) Miniszteri Alispáni Tárgy Oldal száma szám A, Á 21 ein. Alispáni jelentés a februári rendes közgyü­léshez 55 4925 Avramucz Mihály kétegyházi lakos elhullott tehene pótlására segélyt kér 76 I. M. 10843 XIII. * 8813 Asztalosipari munkaidő megállapításáról mi­niszteri rendelet 114 39 eln. Alispáni jelentés a májusi rendes közgyűlés­hez 125 11849 Aratógépek használatáról szóló szabályren­delet 141 12035 Adófelszólamlási bizottságba uj tagok vá­lasztása 148 14554 özv. id. gróf Almássy Kálmánné született Wenckheim Mária alapítvány 1935. évi zárszámadása 199 71 eln. Alispáni jelentés a szeptemberi rendes köz­gyűléshez 247

Next

/
Oldalképek
Tartalom