Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-11-14 / 49. szám

közigazgatás és közelebbről a községek munkája nagy mértékben megnövekedik az által, hogy pénzügyminiszter ur a földbirtok rendezések során megváltott, valamint a vagyonváltsági földekből földhözjuttatottak terhére megállapítandó ellenértékek kiszá­mítását előírását, beszedését és kezelését az elöljáróság feladatává tette. Megemlékezik a jelentés arról is, hogy Kondoros község orvosát, dr. Deseő Antal várni. tb. főorvost 3 évtizedet meghaladó orvosi működéséért a Kormányzó ur Ofőmél- tósága egészségügyi főtanácsossá ne­vezte ki. Az alispáni jelentéshez Morvay Mihály bizottsági tag szólott hozzá s utalva az al- ispáni jelentésben is említett tótkomlósi A-. E. G. V. és autó összeütközésre, indít­ványozza : Írjon át a közigazgatási bizott­ság az A. E. G. V. igazgatóságához, hogy a napról-napra szaporodó autóforgalomra is tekintnttel, a maga részéről intézkedjék, hogy a községek belterületén vonatjai a szükségszerű lassúsággal közlekedjenek A bizottság az indítványt magáévá tette. Ne­vezett felszólaló indítványozta azt is, hogy az 0. F. B. eljárás folytán földhözjuttatot- takat terhelő ellenértékek kiszámításával stb járó munkáknak a községekre történt áthá­rítása ellen írjon fel a bizottság a kormány­hoz. Idevonatkozólag az alispán felszólalá­sára úgy határozott a bizottság, hogy fel­kéri a vármegye alispánját, hogy a bizott­ság következő ülésére a vonatkozó rendelet megfelelő áttanulmányozása után és a pénz­ügyigazgatóság véleményének kikérése mel­lett tegyen előterjesztést. A bizottság teljes ülése után az albi­zottságok tartották meg üléseiket. Ragadós állatbetegségek: Lépfene: Köröstarcsa. Veszettség: Gyula, Békés, Gyoma, Szarvas. Ragadós száj- és körömfájás: Békés, Csorvás, Gyula. Lóriikkor: Mezőberény, Orosháza. Sertésorbánc : Endrőd. Sertéspestis: Békéscsaba, Gyubi,Gyoma. Gyulavári, Öcsöd, Szarvas, Vésztő. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában, Gyula 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom