Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

1929-06-13 / 24. szám

- 267 ­kapart sár csak a kőpálya mellett legyen elhelyezve, ne pedig úgy, hogy ezek a ku­pacok az úttest egy részét is elfoglalják s ezáltal a kocsik közlekedését különösen ha egymást akarják elkerülni, akadályozzák. A közigazgatási bizottság teljes ülése után az albizottságok tartottak ülést szintén dr. Kovacsics Dezső főispán elnöklete alatt. A vármegye hél községi orvosának kitüntetése. A Kormányzó ur Ofőméltósága dr. Láng Jenő volt nagyszénási községi orvos, tb. vármegyei főorvosnak és dr. Deseö Antal kondorosi községi orvos, tb. járás orvosnak a közegészségügyi szolgálat terén kifejtett eredményes működésűk elismeréséül a m. kir. egészségügyi tanácsosi címet adományozta. Uj postaügynökség Gerendás vasút­állomáson Békéscsaba-Felsőnyomás elne­vezéssel. Békéscsaba r. t. város külterületén a m. kir. államvasutak kütegyán -békés- csaba—szegedi vonalainak Gerendás nevű vasúti állomásán Békéscsaba-Felsőnyomás elnevezéssel 1929. évi május hó l én uj postai ügynökség nyílt meg, mely bárhova szóló közönséges és ajánlott levél, postai küldemények, belföldi postautalványok, bel­földre szóló értéklevelek, értékdobozok és csomagok felvételével, takarékbetétek és csekkfizetések közvetítésével, úgyszintén bár­honnan érkezett közönséges és ajánlott le­vélpostai küldemények, utalványok, postai megbizások kézbesítésével, takarék és csekk kifizetések közvetítésével foglalkozik. Az uj postaügynökség kézbesítési köre Békéscsaba város-Felsőnyomás, Fürjes, Nagy- megyer és Soprony elnevezésű külterületi határrészre, valamint Gerendás községnek a postaügynökség székhelyét képező vasúti ál­lomástól számított 4 km-es körzeten belül fekvő külterületü határrészre terjed ki és leszámolás, felügyelet, ellenőrzés tekinteté­ben a Békéscsaba 2. számú postahivatalhoz tartozik. Az ügynökség a Békéscsaba—Sze­ged 27-es és a Szeged—Békéscsaba 27. sz. kalauzpostákkal, valamint ezek utján a Békéscsaba 2. sz. postahivatallal, végül a Békéscsaba—Szeged 28. sz. kalauzpostával egyesitett rovatolást tart fenn. Az ügynök- - ség dijnégyszög száma 752. A gyomai Deák Ferenc-utcának foly­tatólagos kiépítése. A gyomai Deák Ferenc utcának 700 fm. hosszú vámosuti szakaszát a törvényhatósági bizottság mint azt már több Ízben megírtuk, a múlt évben kikövez- tette, miáltal most már a főszolgabiróság épülete is, a legmostohább időben is, kocsi­val megközelíthető. Minthogy ez az utca, amely Gyoma községnek egyik legszebb, igen széles utcája, nagy forgalmú, ezért a község elhatározta, hogy ennek folytatását is, amely azonban már csak községi ut, de nem vármegyei vámos ut, az Arany János- utcától kezdődően a község széléig 5 in. szélességben, részben kis kockakővel, rész­ben betonnal kiépíti, illetőleg kiburkoltatja. Ez az utcarészlet 835 fm. hosszú. A kérdé­ses útszakasz kiépítése céljából, a vármegye alispánja a közigazgatási bejárást folyó évi junius 19-ének délután 3 órára tűzte ki Gyoma községházához dr. Márky Barna vm. főjegyző vezetésével. A Békéscsabai Általános Népegylet államsegéllyel székházat épit. A vállalati munkálatokat 9744 P vállalati árban, Va- lastyán János békéscsabai vállalkozónak adta ki. A békéscsabai ipartelepeken foglal­koztatott egyének száma: Rosenthal Már­ton R.-t.-féle gőzmalomban 145 férfi, 20 nő, Kovács-féle gőzmalomban 64 férfi, 1 nő, az Erzsébet gőzmalomban 30 férfi, a Reisz Miksa féle bútorgyárban 19 férfi, 5 nő és 2 napszámos, a Rokka kötő-szövőgyárban 32 férfi, 228 nő, az Exelsior szövőgyárban 6 férfi, 55 nő, 18 fiú, 18 leány, 2 napszámos, a Hubertus szövőgyárban 15 férfi, 264 nő, 15 fiú, 237 leány, a Merkúr szövőgyárban 48 férfi, 175 nő, 3 fiú, 25 leány, a Bohn M. és Társa gőztáglagyárban 289 férfi, 206 nő, 53 fiú és 87 leány, a Such Wagner és Társai gőztéglagyárban 112 férfi, 88 nő, 16 fiú és 14 leány van foglalkoztatva. Ezek szerint a fentemlitett ipartelepeken foglal­koztatott egyének száma 2288. Ezenfelül van még alkalmazva 20 tanonc is. Trachoma járvány. A debreceni mező­gazdasági kamara értesíti a vármegye alis­pánját, hogy a Zalavármegyei de különösen a letenyei járásbeli mezőgazdasági munká­sok között súlyos trachoma fertőzés van. — Mivel pedig ezek a munkások az ország minden részében vállalnak mezőgazdasági

Next

/
Oldalképek
Tartalom