Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (31. évfolyam, 1-52. szám)

1928-09-15 / 37. szám

292 — A törvényhatósági bizottság a hadirok­kantai^ hadiözvegyek és hadiárvák Nemzeti Szövetsége békésvármegyei csoportja részé­re, a Csoport hazafias működése, szociális és caritativ tevékenységére és szegénységére tekintettel, 400, azaz Négyszáz pengő se­gélyt a vármegyei ebadó alap közegészség- ügyi royata terhére megszavaz és felhatal­mazza a vármegye alispánját, hogy ezt az összeget, jelen határozat jogerőre emelke­dése után kérvényezőnek kifizethesse. Ezen határozat elfogadása mellett sza­vaztak : Beleznai István, Csomós István, Pol- lák Arnold, dr. Mitlasovszky János, Murvai István, Fábián Gábor, dr. Mayor Simon, Kiss A. Mihály, Durkó Sámuel, Durkó Ger­gely, dr. Berthóty Károly, dr. Csige Varga Antal, dr. Jantsovits Emil, Wieland Dé­nes, Schauer Gábor, Bálint Imre, báró Apor Vilmos dr. Nemmel nem szavazott senki. Erről a vármegye alispánját, további szabályos eljárás és kérvényezőt egyelőre tudomásul értesítjük. Kmft. Kiadta: Ktaft Ervin, várm. aljegyző. Polgármesterek ! Kösségi elöljáróságok ! 21753—1928. ikt. — A nagypénteki ref. társaság árvallásának segélyesése. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó feleb- bezésnek van helye. Gyula, 1928. szeptember hó 10-én. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1928. augusztus hó 30-án tar­tott rendkivüli közgyűlése jegyzőkönyvéből. 388. bgy. 15601-1928. ikt. A Nagypénteki Református Társaság kérése az általa fentartott árvaház segélye­zése tárgyában. Békésvármegye törvényhatósági bizott­sága a Nagypénteki Református Társaság kérelmére, az általa fentartott árvaház segé­lyezésére 200, azaz kettőszáz pengőt a várm. ebadóalap közegészségügyi része terhére megszavaz és utasítja a vármegye alispánját, hogy ezt az összeget ezen határozat felsőbb­hatósági jóváhagyása után kérelmező árva­háznak fizesse ki. Ezen határozat mellett szavaztak: Be­leznai István, Csomós István, Pollák Arnold, dr. Mitlasovszky János, Murvai István, Fábián Gábor, dr. Major Simon, Kiss A. Mihály, Durkó Sámuel, Durkó Gergely, dr. Berthóty Károly, dr. Csige Varga Antal, dr. Jantso­vits Emil, Wieland Dénes, dr. Schauer Gá­bor, Bálint Imre, báró Apor Vilmos dr. Nemmel nem szavazott senki. Erről a vármegye alispánját további eljárás céljából, valamint kérvényezőt, Buda­pest, Szilágyi Dezső tér 3. sz. tudomásul értesítjük. Kmft. Kiadta: Dr. íJhrin, várm. aljegyző. Polgármesterek ! Kösségi elöljáróságok ! 21561 —1928. ikt. — Oroshási bér­autók viteldija. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű köz­hirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1928. évi szeptember hó 6-án. Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1928. augusztus hó 30-án tartott rendkivüli közgyűlése jegyzőkönyvéből. 452 bgy. 17830-1928. ikt. Az orosházi bérautók viteldijának sza­bályrendeleti megállapítása. A törvényhatósági bizottság tudomásul véve, hogy a géperejű bérkocsi ipar gya­korlása tárgyában, a vármegye alispánjá­nál az 1922. évi XII. t.-c. 67. §-a értelmé­ben vármegyei szabályrendelet előkészítése folyamatban van, minthogy azonban Orosháza község nagy forgalmára tekintettel a vitel­dijak rendezése a közönség érdekében ha­lasztást nem tűrhet, ezen szabályrendelet jogerős megalkotásáig is, átmenetileg Oros­háza község területére a géperejű bérkocsik viteldiját a következőkben állapítja meg: Nagy autó viteldija a gépkocsivezetőn kívül 5 személy részére kilométerenként 50 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom