Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (31. évfolyam, 1-52. szám)

BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Kiadja a vármegye alispánja. Szerkeszti: Dr. Pánczé! József, vármegyei II. főjegyző, Lb. főjegyző. 1928. XXXI. évfolyam. Jegyzet a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az 1—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hireklí állandó rovathoz mutató nincs.) 11. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyé­nek sorrendjében 1—100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója. III. Békésvár­megye törvényhatósági bizottsági tagjainak az 1929. évre érvényes névjegyzéke. IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. A városok és községek elöljáróinak, tisztviselő-, segéd- és kezelőszemélyzetének névtára. VII. Békésvármegye részére nyitott m. kit. postatakarékpénztári számlák. * Oobay János könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom