Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1927. január-december (30. évfolyam, 1-52. szám)

1927-08-06 / 31. szám

262 távozott. Lakhelye nyomozandó. Feltalálás esetén az orosházi járás főszolgabirája ér­tesítendő. Szabó Sándorné orosházi lakos ellen a 201 bgy. 1914. vm. szab. rend. 11 §-ba ütköző kihágás miatt eljárás indíttatott. Ki­hallgatása előtt ismeretlen helyre távozott. Lakhelye nyomozandó, feltalálás esetén hol­létéről az orosházi járás főszolgabirája ér­tesítendő. Kadlubek János, aki 1875. évben szü­letett és a háború alatt a 15. honvéd gya­log ezredben szolgált, ismeretlen helyen tartózkodik. Nevezett hollétének megállapí­tása szükséges. Nyomozandó, feltalálás ese­tén Békésvármegye alispánja 16.284/1927. ottani számra utalással értesítendő. Laczó Pál csorvási tanyai lakost le­vente ügyben 5 P. pénzbírsággal sujtatott. A pénzbírság behajtása előtt ismeretlen helyre távozott, nyomozandó, feltalálás ese­tén az orosházi járás főszolgabirája érte­sítendő. Kresztics (Farkas) Darinka 1897. már­cius 15-én sabáci, szerbiai születésű pin­cérleány, ezelőtt szegedi lakos tartózkodási helyének megállapítása szükséges. — Ne­vezett nyomozandó és feltalálás esetén 19.078/ 927. ottani számra utalással Szeged sz. kir. város tanácsa közvetlenül értesítendő. Illetőségi ügyben szükségessé vált a jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Hor­váth Anna jegyzőkönyvi kihallgatása. Is­meretlen helyen, 1886. év körül született, Horváth József atyjától és imeretlen anyától. Legutolsó ismert tartózkodási helye Sziget­vár volt. Nevezettnek Szigeivárott, 1911. január 4-én Sándor nevű gyermeke szüle­tett Nevezett nyomozandó, feltalálás esetén összes személyi és illetőségi viszonyaira, főként pedig állampolgárságára nézve ki­hallgatandó és a felvett jegyzőkönyv 27.609/ 1927. ottani számra utalással Pécs, sz. kir- város tanácsának közvetlenül küldendő meg­Debrecen sz. kir. város árvaszékének 8065/1923. áü. számú véghatározatával elhagyottá nyilvánított kiskorú Erdei Róza községi illetőségének a megállapítása vált szükségessé. Erdei József és Dózsa Julianna házasságából az 1889. évben, Debrecenbeu született s az 1920. évi debreceni lakos Erdei Sándor (felesége néh. Varga Eszter) földmives, nyomozandó. Feltalálása esetén községi illetőségére nézve részletesen ki­hallgatandó és a kihallgatásról Írott jegyző­könyv 11.112/—16.096/1927. ottani számra utalással Debrecen sz. kir. város tanácsá­nak közvetlenül küldendő meg. Fábián Gábor békési lakos Békés köz­ség elöljárósága által 218 1926. nyilv. sz. alatt kiadott munkásigazolványát ismeretlen helyen és módon elvesztette. Megsemmi- sittetik. Paulik György endrődi lakos Endrődön 1927. évi március 3-án 2814/jkv. sz. a. 1 drb 1919. évi v. tarka, b. farán A. B. bé­lyeggel ellátott tehenéről kiállított marha­levelet elvesztette. Megsemmisittetik. Vármegyei közérdekű hírek. Az Országos Testnevelési Tanács társelnökévé vitéz Mátyás Sándor kinevez­tetvén, a levente intézmény vezetését Kőnek Emil ny. altengernagytól átvette. (16.972. 927. alisp. sz.) A m. kir. erdőigazgatóság a m. kir. földmivelésügyi miniszter úr rendelete folytán székhelyét Kecskemétről Szegedre (Dugonits-tér 7.) helyezte át. (4892/927. kb.) Szabadságon. Dr. ZMárky Barna vm. főjegyző, folyó hó 4-től 21-éig 2 heti sza­badságot kapott, dr. Tánczél József várm. II. főjegyző 2 heti szabadságáról folyó hó 2-án bevonult. A Magyar Vörös-Kereszt Egylet uj székházát Budapest, VIII. Baross-utca 15. sz. alatt elfoglalta. Ezt az Egylet 8177/ 1927, számú értesítése értelmében, a ható­ságokkal ezúton közöljük. (17463/1927. alisp. sz.) Ragadós állatbetegségek: Z^/we.-Békésszentandrás,Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Vésztő. Veszettség: Békés, Békéscsaba, Endrőd, Gyoma, Kétegyháza, Kondoros, Szarvas. Sertéspestis: Békéscsaba, Csorvás, Do­boz. „Kultúra" nyomda ás lapkiadó r. t. nyomása Gyulán, 1927.

Next

/
Oldalképek
Tartalom