Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (26. évfolyam, 1-52. szám)

Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkeszti: Dr. Pánczél József vármegyei aljegyző. 1923. XXVI. évfolyam. Tárgymutatóhoz s névjegyzékhez jegyzet: I. Betűrendes tárgymutató külön az I—IV., külön az V. rovatokhoz. „Vármegyei közérdekű hírek“ állandó rovathoz mu­tató nincs. ÍI. Hivatalos számok szerinti mutató. A rendeletek száma végső szám­jegyének sorrendjében (1 —100-ig) külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok. III. Békésvármegye törvényható­sági bizottsági tagjainak az 1924. évre érvényes névjegyzéke. IV. Egyes bizottsá­gok és választmányok jegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelő sze­mélyzetének névsora és járások, községek szerinti beosztása. Oobay Jémos könyvnyomdéija, Gyula. MtllME IMIK M

Next

/
Oldalképek
Tartalom