Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1918. január-december (21. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-03 / 1. szám

11. A rendes kiadások IX. rovatánál (különféle egyéb kiadások) mutatkozó 7511 korona többletet különösen a kadbavonult szolgák helyett felogadott ideiglenes kisegítő napibéres szolgák díjazására szükséges összeg idézi elő. 12. A rendes kiadások-X, rovatánál (rabtartási költségek) a fedezet mint átalány, változatlan összeggel volt beállítandó. 18 A rendes kiadások XI rovata (Hivatalos Lap költségei) a fennálló szer­ződés abpján, változatlan fedezettel volt megállapítandó, csupán a szerkesztői tisz- teletdij emeltetett méltányosan a teljesített munkának megfelelően. II. F e d e z e t i rész. 14. A rendes bevételi rovatok kivéve az állami jávadalmazás cimü I. rova­tot változatlan összeggel voltak az előirányzatba beillesztendők. Az állami javadalmazás a múlt évihez képest, tekintettel a szükségleti rész­ben indokolt és nagyobb összegű kiadásokra 89020 korona többlettel volt felveendő, amelynek megállapítását és utalványozását a törvényhatósági bizottság a belügy­miniszter úrtól kérelmezi. Ez a határozat szabályszerűen közhírré teendő és a felebbezósi határidő le­járta után a költségelőirányzattal együtt a tn. kir. belügyminiszter úrhoz jóváhagyás végett felterjesztendő. Erről a vármegye alispánja és a kir. számvevőség órtesittetnek, Kmf. Kiadta; I)r. Bertlióly István, várm. főjegyző. II. További intézkedést igénylő rendeletek. Járási főszolgabirák. Gyula város polgármestere. Községi elöljárók. 32551—1917. ikt. szám. — Katonaság részére sertésvásárlások eltiltása. — Alábbi miniszteri rendelet tudomás és alkalmazkodás végett tek. Címetekkel közlöm — Gyula, 1917. december hó 23. — Dr D a i m e 1 Sándor, alispán. Az országos közélelmezési hivatalt vezető magyar királyi miniszter 145570—VI—1917. számú rendeíete. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) — A katonaság (honvédség) ré­szére egyes katonai intézmények és alakulatok részéről közvetlenül eszközölt sertésvásárlások tárgyában — A hadsereg (honvédség) egyes intézményei és frontmögötti alakulatai a foly­ton megújuló panaszok szerint még mindig közvetlenül vásárolnak szalonnát, zsírt, illetve hízott sertést. Tekintettel arra, hogy hadseregnek és ennek keretében a m. kir- honvédségnek a magyar szent korona területén vásárolható ólősertés, továbbá fehéráru szükséglete fix ősz- szegben van megállapítva, tekintettel továbbá arra, hogy a panaszok s az imént jelzett körülmény következtében úgy a cs és kir. közös hadügyminiszter ur, valamint a m. kir. honvédelmi miniszter ur a kérdéses intézményeket és alakulatokat a közvetlen vásárlástól már eltiltották, felhívom, hogy a közönséget ezen körülmény felől megfelelő módon sürgő­sen tájékoztassa s az alárendelt közigazgatási hatóságokat utasítsa, hogy felmerülő esetben a tilalomnak megfelelő módon érvényt szerezzenek. Budapest, 1917. évi december hó 15-én Hadik s. k. III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek. Járási főszolgabirák, Gyula város Polgármestere, Községi Elöljáróságok! 32535—1917, ikt. szám. — Hangya szövtekczetcknek ellátása hatósági kezelésben levő cikkekről. — Alábbi miniszteri rendeletet megfelelő eljárás végett tek. Címetekkel közlöm. Gyula, 1917. december 18. — Dr. Daimel Sándor, alispán Az országos közélelmezési hivatalt vezető m. kir. miniszter 138893—1917. Vlll/b. számú rendeíete. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének ) — A Hangya szövetkezet, mely az egész oiszág területén működő számos szövetkezete révén az óletszüksógleti cikkeknek a lakossághoz való eljuttatása terén közismerten fontos szerepet tölt be, azzal a kérelem­mel fordul hozzám, hogy a kötelékéhez tartozó szövetkezeteknek a hatósági kezelésben levő cikkekkel való ellátását megfelelően biztosítsam Tekintettel arra, hogy a Hangya kötelékéhez tartozó szövetkezeteknek a különböző óletszüksógleti cikkek szétosztása körül való felhasználásával a lakosság ellátása tekinteté­ben a hatóságok feladata és megkönnyittetik és a szövetkezeti tagoknak a szövetkezetek utján való kiszolgálása a hatósági árusítással járó nehézségeknek, ácsorgásoknak is elejét veszi, a magam részéről is súlyt kell helyeznem arra, hogy a lakosságnak hatóságilag _ 9 ______

Next

/
Oldalképek
Tartalom