Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1917. január-december (20. évfolyam, 1-41. szám)

1917-06-21 / 17. szám

64 Az átfutó kiadásoknál mutatkozó 42005 kor 07 fillér kiadási hátralék az 1915 évi november havi és 1916 évi február, augusztus, október és november havi tulkiadásokra igénybe vett állami előlegeknek a belügyi tárca javára leendő meg­térítéseképpen íratott elő A törvényhatósági bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a zárszá- madásilag indokolt több kiadások a kiadások egyébb rovatain elért megtakarítások­ból ós a bevételi többletekből fedeztetett. A szenvedő hátraléknak a kószpónzmaradványból való levonása után fenn­maradó 2845 kor. 22 fillérre, úgyszintén az előirányzat nélküli ós illetve a rendkí­vüli viszonyok következtében előállott többkiadások megtérítése után előálló ma­radványra vonatkozólag a törvényhatósági bizottság — tekintettel arra, hogy meg- takatitás csak az esetben fog mutatkozni, ha a belügyminiszter ur ezen többkiadá­sokat megtérít!, — csakis a számadás jóváhagyása után fog határozni Elhatározza e célból, hogy az ideiglenes szolgák félfogadására kiadott 5193 kor ós az ufazási költségeknél a napi ós fuvardijak felemelése folytán keletkezett 1617 kor. 82 fillér, az irodai költségeknél mutatkozó 4567 kor 27 fill, a fűtési ós világítási költségeknél mutatkozó 6974 kor. 74 fllór, összesen 17452 K 83 fillér túl - kiadásnak megtérítése iránt a m. kir. belügyminiszter úrhoz feliratot intéz Indokolt ós méltányos ezen összeg utólagos megtérítése, mert a számadás megfelelő hiány nélkül csak úgy volt lezárható, hogy a törvényhatóság egyéb té­telek mellett magán a hadbavonult, nyugdíjazott ós elhalt tisztviselők fizetésén 18645 K 89 fiiért takarított meg, a személyzeti kiadásokat igyekezvén lehetőleg megszorítani a célból, kogy a vármegye egyéb rendkívüli kiadásai fedezetet nyer­jenek. A megtéríteni kért tételek közül a hadbavonult szolgák fizetésére felhasz­nált összeg megtérítésének kérése azon alapszik, hogy a hadbavonult szolgák tel­jes járandóságukat kapták ós helyetteseik díjazására a vármegye költségvetési fede­zettel egyáltalán nem rendelkezett, — a napidijak ós utazási költségeknél mutat­kozó 1617 K 82 fillér többkiadás megtérítése pedig azért indokolt, mert a m kir. belügyminiszter ur a napidijaknak ós utazási költségeknek pótlékkal való kiegé­szítését rendelvén el, az igy előálló többkiadás utólagos megtérítését kilátásba helyezte. Az irodai szereknél, valamint a fűtési és világítási anyagoknál előállott tulkiadások indoka pedig az, hogy a törvényhaatóság a költségvetés összeállításá­nál csak az előző három évi átlagot vehette számitá-ba, a háború következtében előállott rendkívüli áremelkedésekkel elüre nőm számolhatott ós az állami javada­lom felemelését előre a címen nem kérhette De szükséges is ezen többkiadások megtérítése, mert a vármegyének oly rendszerinti ós kikerülhetetlen rendkívüli kiadásai vannak, a melynek fedezetéről csak a házipénztár számottevő maradványának biztosításával gondoskodhat. így a házi tartalékalap csekélysége miatt az évi maradványokra vár a vármegyei épüle­tek tatarozást költsége jelentékeny részének fedezése E tekintetben pedig a kiadá­soknak a legutóbbi években történt megszorítása folytán a rendes összegeken felül is nagyobb mérvű kiadások várhatók. A vármegyei székház épületének tönkrement tetőzete legalább nagyobb részében ujjal lesz pótlandó ós a járási székházaknál is több halaszthatatlan rendkívüli helyreállítási költség igényli az arról való gondos­kodást. Nem zárkózkatik el végül a törvényhatóság attól sem, hogy a háború alatt a hadbavonult alkalmazottakat helyettesitő ós a külömben is megkétszerezett munkát éveken át szakadatlanul megfeszített tevékenységgel végző alkalmazottai közül egyeseket, a kik ezen odaadó munkában leginkább kitűntek ós arra reá van­nak szorulva külön jutalomban ne részesítse, a mire más fedezet hiányában épen a személyi kiadásoknál elért megtakarítás elegendő fedezetet adna, ha a dologi kiadások többlete azt felemésztette volna. Az e tekintetben a m kir belügyminiszter úrhoz intézendő felirat a hatá­rozat meghirdetése után a vármegye alispánja által lesz felterjesztendő Számadók Rácz Károly gyulai kir. adótárnok ós Bartos József kir adó­hivatali ellenőr részére a felmentvényt megadja. Ezen határozat közérdekű lóvén a vármegyei hivatalos lapban közhírré teendő és jóváhagyás végett a m kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztendő. Miről a számadási zárlat ós határozat kapcsán meghirdetés, ós azután fel­terjesztés végett a vármegye alispánja, Rácz Károly kir. adótárnok, Bartos József kir adóhivatali ellenőr, a kir. számvevőség a számadási zárlat egy eredeti példá­nyával ezen határozattal órtesittetnek. Kmft. Kiadta : Dr Berthóty István vármegyei főjegyző. Járási főszolgabirák ! Gyula város polgármestere! Községi elöljáróságok ! 13939—1917 ikt. sz — Vármegyei pátadó pénztár 1916. évi számadása — A törvény­hatóságnak alábbi határozatát a várm ügyv. szab. rend 155. §-a értelmében való szabály- szerű közhirrótétel végett azzal közlöm, hogy az ellen a közvetlenül a várm alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezósuek vau helye — Gyula, 1917. junius hó 13-án. — Dr D a i m e 1 S á nd o r, s. k. alispán. KIVONAT Bókósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1917. évi májns hó 30. napján tar­tott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 134 bgy. 11524. ikt "1977. Tárgyaltatott a vármegye 3 százalékos közigazgatási, tiszti nyugdíj és hadi jótékony- sági pótadó alapjának 19 6. évi számadása A m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt száinvevősg által összeállított számadást a törvényhatósági bizottság felülvizsgálta ós helyesnek találta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom