Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1916. január-december (19. évfolyam, 1-43. szám)

1916-04-27 / 14. szám

- 46 — mában az 1916-1917. tanév kezdetén (szeptember hó 21-ón) a magán alapítványi helyek és nagyobb számú tandijfizetéses helyek fognak betöltés alá kerülni. Felhívom Címeteket, hogy ezt hatóságuk területén minél szélesebb körben tegyék közhírré. A részletes feltételeket tartalmazó hirdetmény, a vármegyei irattárban, a járási fő­szolgabíróknál és Gyula r. t város polgármesterénél megtekinthető. — Gyula, 19Í6 április hó 21-ón. — Dr. Daimel Sándor alispán h. 9482— 1916. ikt. sz. Kiskorú Szabó Erzsébet illetősége kerestetvén, a tárgyalás fo­lyamán szükségessé vált atyjának az 189ü-ben született római kath. vallásu Szabó Klára hajadon cselédnek illetőségi viszonyaira való tüzotes kihallgatása. Nevezett legutóbb Buda­pesten VII. Szövetség-utca 21. sz. alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu ; tüzetesen nyomoztatandó, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatandó, amennyiben a körülményekre vonatkozó okmányai lennének azok hivata­los használatra bekivánandók és Pestvármegye alispánjához küldendők. 9486—1916 ikt. sz. Kiskorú Szterlka Júlia illetősége kerestetvén a tárgyalás folya­mán szükségessé vált atyjának az 1895 évben Appouy községben (Nográd megye) szüle­tett róm. kath. vallásu Szterlka Janka hajadon cselédnek (atyja János, Meidinger Karolin) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása Nevezett legutóbb Rákospalotán Bem-utca 8 szám alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu, tüzetesen nyomoztatandó, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatandó, amennyiben e körülményre vonatkozó okmányai lennének azok hivatalos használatra bekivánandók és Pestvármegye alispánjához küldendők. 9495—1916. ikt. szám Kiskorú Kis Mária és Jolán illetősége kerestetvén a tárgya­lás folyamán szükségessé vált atyjuknak az 1875. óv május 11-én Pöstyónben született r. kath vall. Kis Géza özv kovácssegódnek (atyja néhai Kis András anyjuk néhai Ferenc Mária) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Erzsóbetfalván Mátyás-utca 10 szám alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu, nyomoztatandó — feltalálás esetén illetőségi adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatandó, ameny- nyiben e körülményre vonatkoz > okmányai lennének azok hivatalos használatra bekiván­andók és Pestvármegye alispánjához küldendők. 9494—1916. ikt. szám. Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált szülők nem létében bátyának a róm kath. vallásu nőtlen Krausz Ferenc rézöntőnek (szülei néhai Krausz Ferenc és néhai Albrecht Teréz) atyja illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása, nevezett legutóbb Újpesten Szent Gellórt-utca 28 sz. alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu, nyomoztatandó, feltalálás esetén ille­tőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatandó, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azok hivatalos használatra bekivánandók és Pestvármegye alispánjához küldendők — 9483— -1916. ikt sz. — Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának az 1896. óv IV. hó 9-ón Rékosterebesen (Szatmár- vármegye) született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak (atyja Szaniszló Pál, anyja Kokavecz Júlia) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Tápiószentmárton községben lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu ; tüzetesen nyomoztatandó, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve füzetesen kihallgatta­tandó, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének azok hivatalos hasz­nálatra bekivánandók és Pestvármegye alispánjához küldendők. 9484— 1916. ikt sz. — Berta József hadköteles illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának az 1863-ban Albertirsán született Berta Katalinnak arra nézve leendő kihallgatása, hogy atyjának Berta Boldizsárnak halálesete mikor és melyik egyház anyakönyvóben jegyeztetett fel Berta Katalin legutóbb Újpesten Mária- utca 18. szám alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu; tüzetesen nyomozta­tandó, feltalálás esetén a fenti körülményekre nézve tüzetesen kihallgattatandó, amennyi­ben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azok hivatalos használatra bekivá­nandók és Pestvármegye alispánjához küldendők 9485— 1916. ikt. sz. — A Becske községben 1848. körül szütetett özv. Gyekes Jánosnó Sándor Juliánná illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált néhai férje illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Az özvegy legutóbb Újpesten lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu; tüzetesen nyomoztatandó, feltalálás esetén férje illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatandó, amennyiben e körül­ményekre vonatkozó okmányai lennének, azok hivatalos használatra bekivánandók és Pest­vármegye alispánjához küldendők. — 9486— 1916 ikt. sz — Kiskorú Kuna István illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált atyjának az )860 bán (VI hó 8-án) Magyarsók községbe , Nyitra vármegye, született róm. kath. vallásu Nyerges Apollóniával nős Kuna István nap­számosnak, (apja Kuna József, anyja Kovács Mária) illetőségi viszonyaira való tüzetes ki­hallgatása. Nevezett legutóbb Újpesten lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu; tüzetesen nyomoztatandó, feltalálás esetén illetőségi adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgatandó, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azok hivatalos használatra bekivánandók és Pestvármegye alispánjához küldendők 7 ÍI ÖV! öt Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában Gyulán, 1916

Next

/
Oldalképek
Tartalom