Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1912. január-december (15. évfolyam, 1-51. szám)

1912-11-21 / 47. szám

- ‘264 — 2287-1912. ikt. szám. A gyomai járás főszolgabirájától. Pályázati hirdetmény. Bókésmegye gyomai járásához tartozó Endrőd községben újonnan rendszeresített s 1000 korona évi fizetéssel javadalmazott adóellenőri segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek. Községjegyzői képesítést s eddigi működést igazoló okmányokkal felszerelt pályá­zati kérvények folyó évi december hó 2-ának délelőtti 12 órájáig nyújtandók be hozzám. A választást folyó évi december hó 4-én délután 4 órakor Endrőd községházánál fogom megejteni. Gyoma, 1912. évi november hó 15-én. ____ Dr. Konkoly Tihamér főszolgabíró. 882 5—1912. ikt. szám Az orosházi járás főszolgabirájálól. Pályázati hirdetmény. A Nagyszénás községben újonnan szervezezett és évi 10< 0 korona fizetéssel és egy bútorozott szobából álló lakással, fűtés világítással javadalmazott segédjegyzői állás betöl­tése céljából pályázatot hirdetek azzal, ho,zy a jegyzői oklevéllel és eddigi alkalmaztatás­ról szóló bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények hozzám folyó évi december 10 lg bezárólag lesznek benyújtandók. Orosháza, 1912. évi november 7. ____ Dr Beríhóty István, főszolgabíró: 15 271—1912. szám. — Kk. Kiss Irma illetősége ügyében felkérem, hogy nevezett gyermek édesatyját, nóvszerint Kiss Józsefet hatósága területén nyomoztatni s feltalálás esetén lakhelyét Kassa sz. kir. város rendőrfőkapitányával közölni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzendő. 13001—1912. szám. — Illetőségi ügyből kifolyólag szükségessé vált Tóth Mihály és neje Zagyva Juliánná volt karczagi és legutóbb lupónyi (Hunyad-megye) lakosok kihallga­tása. Nevezettek nyomozandók, feltalálásuk esetén illetőségi viszonyaikra nézve tüzetesen kihallgatandó s a felvett jeggzőkönyv Hunyadvármegye alispánjához küldendő. 19049—1912 szám. — Feuer Eszter nyomoztatandó s feltalálás esetén illetőségi, származási viszonyaira kihallgatandó s kezei között lévő hiteles másolat bevonandó. Feuer Erzsi, Feuer Háni és Weisz Katalin szülőktől született, állítólag Fehérgyarmaton, 1873. év­ben. Termete : közép, arca : kerek, haja • gesztenye szin, szemöldöke : szőke, különös is­mertető jele: kancsal. Eredményről Szatmárnémeti szab kir város polgármestere érte­sítendő. 19135—1912. szám. — Az 1858 évben Dovallón született Lacus József (atyja György, anyja Majovszky Anna) körözendő s feltalálás esetén illetőségére nézve tüzetesen kihall­gatandó A felveendő jegyzőkönyv közvetlenül Szopesvármegye alispánjához küldendő. 18952—1912 szám — Bodnár János egy 1912 júniusi verestarka bika borjúról, Békésszentandráson 3141—912. sz. alatt kiállított marhalevelét elvesztette Megsemmisittetik. 19627—3912. szám — Özv Fecke Andrásnó Kondoroson, 1911. november hó 16-án 2538. sz. alatt kiállítót és 1852—1911. sz. a. átirt, 8 éves fehér tehén b. far K. I leírású marhájának levelét ismeretlen helyen elvesztette. Megsemmisittetik. 6937—1912. szám — Zahorán György, aki Békéscsaba községben, Berényi-utca 10- házszám alatt lakik, Békéscsabán 1912 junius 27-én 3194 jegyzőkönyvi 68194 vármegyei szám alatt kiállított marhalevelét „1 drb 1898 évbeli verestarka tehen b. far N. L.“ isme­retlen helyen és módon elvesztette Megsemmisittetik. 6964—1912. szám- — Kis A. András, aki Újkígyós községbon Hosszu-utca 57. ház­szám alatt lakik, Újkígyós község elöljárósága által 1907- évben Báli János nevére 221 —1 907. községi számú és 27585 törvényhatósági szám alatt április 4-ón kiállított s az ő nevére 1907 évi augusztus hó 8-án 371 szám alat hátiratolt járlatát 1 drb 3 éves verestarka üszőről b far. R. — ismeretlen helyen és módon elvesztette Megsemmisittetik. Nyomatott Gyulán, Dobay János könyvnyomdájában, 1912.

Next

/
Oldalképek
Tartalom