Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1912. január-december (15. évfolyam, 1-51. szám)

1912-11-28 / 48. szám

XV. évfolyam. Gyula, 1912. november 28. 48. szám. BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. Hirdetési dij minden szó után 4 fillér. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik minden csütörtökön a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben. 1. Szabályrendeletek. Közérdekű határozatok. • ___ Fő szolgabirák. Polgármester. Községi elöljárók. 19767—912. — Ozv. Kaudersz G. Sándorné segély iránti kérelme. A törvényhatóságnak alábbi határozatát a vármegyei ügyviteli szabályrendelet 155- §-a értelmében való szabály- szerű közhirrótótel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vármegye alispánjá­nál 5 nap alatt benyújtandó felebbezósnek van helye. — Gyulán, 1912. november 19-én — Ambrus Sándor, alispán KIIRT CIKK Bókósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1912 évi október hó 10. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 505. bgy. 15292. ikt. sz. 1912. Ozv. Kaudersz G Sándorné segély iránti kérelme. A vármegye törvényhatósági bizottsága folyamodó kérelmét teljesitendőnek tartja és elhatározza, hogy részére a vármegyei 1%-os pótadóköltségvetós előre nem látható rovata terhére, az 1912. évre 100, azaz Egyszáz korona segélyt meg­szavaz. Utasítja egyben a vármegye alispánját, hogy nevezett részére állandó 100 korona segély, illetve kegydij beillesztéséről a költségvetés elkészítése alkalmával megfelelőleg gondoskodjék Erről folyamodó, kir- számvevőség, végül a vármegye alispánja órtesittetik. Kmft. Kiadta: _________ Dr. Vangyel, várm. aljegyző. III. / Á ltalános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek. Járási főszolgabirák. Gyula város polgármestere. Községi elöljáróságok. 19658—1912. ikt sz Gazdasági munkás- és cselédpénztár hozzájárulási dijainak keze­lése. A m kir. földmivelésügyi miniszter urnák alábbi rendeletét tudomásvótel és ahhoz való pontos alkalmazkodás céljából közlöm — Gyula, 1912. évi november hó 19-én. Ambrus Sándor, alispán 62500/VI—1. F. M. számú körrendelet. Valamennyi alispánnak és valamennyi törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének. A gazdasági munkás- és cselódpónztárról szóló 1900. XVI. t-c §-a alapján a munkaadók által fizetendő hozzájárulási dijak kezelése tárgyában kelt 14100/905. elnöki számú itteni rendelet szerint a 120 fillér évi díjtétel alá eső gazdasági (külső) cse­lédek összeírását kis- és nagyközségekben a községi közegek, rendezett tanácsú és tör­vényhatósági joggal felruházott városokban a városi adóhivatalok által az általános adó- összeirással együttesen, de mindenesetre a hozzájárulási dij kivetését megelőző óv novem­ber havában hivatalból kötelesek foganatosítani, kötelesek továbbá az összeirási és kivetési lajstromot lezárva, keltezve, aláirva és a hivatalos pecséttel ellátva, legkésőbb december végéig a járási számvevőhöz, illetőleg az idézett rendelet 5 §-ában megjelölt számvevő­séghez felülvizsgálat végett beterjeszteni, viszont ezek felülvizsgálat után tartoznak a zára­dékkal ellátott lajstromokat 15 nap alatt, de legkésőbb január 15-ig a kivetést teljesített Előfizetési dij egy évre iá korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom