Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1908. január-december (11. évfolyam, 1-48. szám)

1908-05-15 / 19. szám

138 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi cselédruházatok vállalatba adása ellen. 33 özv. Jancsovics Petemé kérelme özvegyi nyugdíj, gyermeknevelési járulék és kegydij iránt. 34 özv. Somogyi Ákosné kérvénye özvegyi nyugdíj, gyermeknevelési járulék és kegydij iránt. 35 özv. Oláh Györgyné segély vagy kegydij iránti kérvénye. Tóth Kálmán, Bálint Ferencz, Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye. 36 Gyurik János volt szarvasi járási tisztihajdu kérelme 600 korona végkielégítés iránt. 37 Néhai Jancsovics Péter és Somogyi Ákos fizetési előlegeinek törlése iránti előterjesztés. 38 A vármegye községjegyzöi nyugdijválaszt- mányának javaslata a községjegyzői nyugdij-szabály- rendelet módosítása iránt. 39 A vármegye községjegyzöi nyugdijválaszt- mányának javaslata özv. Hoffmann Perenczné nyug­díjhátralék törlesztése tárgyában. 40 A vármegyei községjegyzői nyugdijválaszt- mánynak javaslata, özv. Mucsi Mihálj’né részére kegydij megszavazása iránt. 41 A vármegyebeli községek kérelme, az el­hagyott gyermekek tartásdijában segély megszava­zása iránt. 42 Ozv. Durkó Péterué utkaparó özvegyének segélyezés iránti kérelme. 43 Oláh János vármegyei dijnok kérelme, 2 korona 40 fillér napidijának 3 koronára leendő fel­emelése iránt. (44?) A vármegyei szolgák kérelme, a részükre szükséges gyógyszerek költségeinek fedezése tár­gyában. \y 45 ;A gyulai állami ellemi iskola gondnoksá­gának kérvénye a »Napközi Otthon«-ra adomány iránt. 46 A vármegyéé alispánjának előterjesztése, n gyulakétegyháza—mezöhegyesi törvényhatósági ut egyrészének a törvényhatósági úthálózatból leendő kihagyása iránt. 47 A Békéscsaba-kétegyházi vicinális útra vo­natkozólag az Alföldi Gazdasági Vasúttal kötött út­használati szerződés. 48 Békésszentandrás község »Bácz« közdűlő útja törzskönyvének hitelesítése. 49 Török Emil vállalkozó mérnök ajánlata az Orosháza—szentes—csongrádi vasútra megszavazott hozzájárulás után kért késedelmi kamatra nézve egyezség iránt. 50 A kissebesi gránit kőbányák részvénytársa­ság kérelme kötbér elengedése iránt. "'~5i A-hófeésrtett&stőrosf híd feljárójának épí­tése következtében értékükben csökkent beltelkek tulajdonosainak kártalanítása, valamint a Széchényi kerthez vezető kocsi ut feltöltése és kerékvetőkkel leendő ellátása ügyében alispán i előterjesztés. 52 A békési ^Cseresznyés* utczai vámos út­szakasz mentén lévő fák vitás tulajdonjogának meg­állapítása. 53 Békés, Orosháza község kérelme, kis üstön való pálinka főzés engedélyezése tárgyában a kép­viselőházhoz felirat intézése iránt. 54 Békéscsaba község határozata az államva­sutakkal kötendő villanjvilágítási szerződás s ez el­len, valamint a Böszörményi Róza polgári leányis­kolájának, a Kereskedők Egyletének és ifj. Filipinyi Sámuel segélyezése tárgyában hozott határozatai el­len Achim L. András által beadott felebbezés. 55 Kétegyháza község határozata az állami ellemi iskola építése tárgyában. 40 í i 56 dr. Tardos Dezső felebbezése, Békéscsaba községnek az »Alföldi első gazdasági vasút* stb. igazgatóságába kiküldött tagok megbízatásának meg­semmisítése iránt. \ 57 Szeghalom község véghatározata a főjegyző részeTe lakáspénz megszavazása stb. tárgyában s az ez ellen benyújtott felebbezés. 1 58 Gyula rendezett tanácsú város véghatáro zata}-«r vadászati bérjövedelmek kiosztásának meg­tagadása tárgyában s az ez ellen benyújtott fe­lebbezés. 59 Körösladány község határozata az utkapa- rók díjazása tárgyában. 60 Vésztő község határozata a mezőőrök fize­tés felemelése tárgyában. 61 Vésztő község határozata a községi bika tanyás fizetés felemelése tárgyában. 62 Gyula város, Vésztő, Tótkomlós, Orosháza, Kétegyháza, Békés, Endrőd és Köröstarcsa községek legeltetési szabályrendeletei. 63 Tótkomlós község határozata a hirdetések • foganatosítására nézve követett eddigi gyakorlat meg­változtatása tárgyában. 64 Kondoros község határozata a községi al­kalmazottak drágasági pótléka tárgyában. {, j 65Orosháza község véghatározata Ill-ik köz­ségi orvosi állás szervezése tárgyában. I. 166 Endrőd község határozata szülésznői állás szer veTéSíT" tárgyában. 67 Békés község határozata az adóügykezelés beosztása, illetőleg Nagy Gábor adóellenőri jegy­zőnek az adóügyi jegyzőhöz leendő áthelyezése, az adóügyi Írnoknak az adóellenöri teendőkkel leendő megbízása, a bűnügyi nyomozati ügyeknek a rend­őrbiztos hatáskörébe leendő utalása tárgyában s az ellen Körber Tivadar és Nagy Gábor által beadott felebbezések. w 68 Gróf Wenckheim Frigyes 4000 koronás alapítványa a doboz—posteleki szegénynek javára. 69 Körösladány község képviselőtestületének határozata, a községi alkalmazottak 20 heti ellátása tárgyában. 70 Mészáros Ferencz községi szolga, bucsatelepi lakos felebbezése Füzesgyarmat képviselőtestületének fizetésemelést megtagadó határozata ellen. 71 Köröstarcsa község határozata az apaállatok tartására szükséges építkezések tárgyában. 72 Békéscsaba község határozata a felsőbb leányiskola kibővítése tárgyában. 73 Pusztaföldvár község határozata a választott községi képviselők számának 10-ről 16-ra való fel­emelése tárgyában. 74 Konsitzky János felebbezése Békés község képviselőtestületének a gőzfürdőhöz vezető közterület tulajdonjogának fenntartása tárgyában hozott hatá­rozata ellen. 75 Molnár István lovasrendőr, bucsatelepi lakos felebbezése Füzesgyarmat község képviselőtestületé­nek fizetés felemelést megtagadó határozata ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom