Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1905. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

1905-12-19 / 51. szám

314 ­Zichy Aladár köszönő levelei a törvényhatóság üd vözlésére. 14 Kassa város körirata a katonaságnak szol­gálaton kívül oldalfegyver nélkül való megjelenése és a nem katonai bűncselekményeknek a polgári bíróságok hatáskörébe való utalása iránt. 15 Liptó vármegye körirata a magyar lovas­ezredeknek magyar vezényszóban és magyar szolgá­lati nyelvben való részesítése czéljából Ő felségéhez felirat intézése iránt. 16 Pécs szabad királyi város, valamint több vármegyei törvényhatóság határozatai a nemzeti ellenállás tárgyában. 17 Komárom és Nagyvárad városok törvény- hatóságainak az általános titkos választói jognak törvénybe iktatása iránt és Kisküküllő vármegyének az ellen a képviselőházhoz intézett felirata. 18 A vármegyei honvéd alapítvány kamatainak kiosztása. 19 A vármegyei igazoló választmány a tör­vényhatósági bizottsági tagok 1906-ik évi névjegy­zékét bemutatja. 20 Magyar országos tüzolto szövetség irata, a tűzrendészetnek törvényhozásilag való rendezése tárgyában. 21 Az országos párbajellenes szövetség kérése anyagi támogatás iránt. 22 A in. kir. állatorvosi főiskola rektorának megkeresése, a diák Otthon és diák asztal segélye­zése iránt. 23 A délmagyarországi közművelődési egyesület megkeresése segélyezés iránt. 24 Feuer Márk felebbezése, a vármegyei szol­gaszemélyzet részére szükséges ruhanemüekre hir­detett árlejtési bizottsági határozat ellen. 25 A kórházi bizottság javaslata Schmidt Gyula kórházi gondnoknak, jelenlegi szolgálatát megelőző vármegyei szolgálatának beszámítása iránti kérelmére nézve. 26 A kórházi bizottság határozata, a közkór­ház önálló villanytelep létesítéséhez szükséges tervek s műleírások elkészíttetésére 1000 korona megsza­vazása tárgyában. 27 A kórházi bizottság határozata a kórházi gyakorlatra jelentkező orvosokon kívül, a kórházban való lakás és ellátás kedvezményének a szigorló or­vosokra való kiterjesztése tárgyában. 28 Orosháza község kérelme az Orosháza— Géza megálló helyiérdekű vasút segélyezése iránt. 29 A vármegye alispánja bemutatja a békés- csaba—gerendási utón építendő 3 utkaparóház czél- jaira vett ingatlanok adás-vételi szerződésének ter­vezetét és a Lepény Mátyásáétól a békéecsaba— gerendási ut czéljaira vett ingatlan szerződésének tervezetét. 30 A vármegye alispánja bemutatja a Ill-ik transversalis ut füzesgyarmati szakaszán teljesített munkálatok felülvizsgálati jegyzőkönyvét. 31 A vármegye alispánjának határozata, az Orosháza—szentesi törvényhatósági ut egy részének a „Bónum“-i megállóhely czéljaira való felbasznál- hatása tárgyában. 32 M. kir. államépitészeti hivatal előterjesz­tése, a gyulai Kossuth Lajos tér rendezése tár­gyában. 33 Öcsöd község kérelme az Öcsöd—tisza- földvári ut egy részének kikövezése iránt. 34 Szarvas község határozata, az ottani vámos utak át nem vétele kérdésében. 35 A szarvasi ág. hitv. ev. egyházközség fel­lebbezése Békésszentandrás község határozata ellen. 36 Békéscsaba nyilvánossági jelleggel felru­házott kórházának szabályrendelete s az ellen Szalay József és társai által beadott felebbezés. 37 Jindrőd község határozata népkert léte­sítése tárgyában. 38 A gyulai kir. pénzügyigazgatóság felebbe­zése Gyula város képviselőtestületének azon határo­zata ellen, a melyben az ártézi kút vizének a pénz­ügyigazgatósági épületben létesítendő vízvezeték czél­jaira való átengedését megtagadta. 39 Gyula város határozata a gyula-simonyfalvi vasút földmunkáira 20000 korona ideiglenes kölcsön felvétele tárgyában. 40 Izsó Imre és társa öcsödi lakosok felebbe­zése a községi képviselőtestület 127/1905. számú határozata ellen. 41 Szeghalom község képviselőtestületének 219/1905. számú határozata. 42 Szegedi Károly békési lakos felebbezése a Békés községi képviselőtestület 311/1905. számú ha­tározata ellen. 43 Németh Kálmán községi jegyző felebbezése Tótkomlós község képviselőtestületének 134/1905. számú határozata ellen. 44 Kliment Z. János békéscsabai lakos felebbe­zése Békéscsaba község képviselőtestületének 294/905. számú határozata ellen. 45 Gádoros község határozata 28500 korona kölcsön felvétele tárgyában. 46 Körösladány község képviselőtestületének 112/1905. számú határozata Teres Gyula jegyző fizetése ügyében. 47 Újhelyi Samu és társai tótkomlósi lakosok felebbezése a községi képviselőtestület 131 1905. sz. határozata ellen. 48 Körösladány község véghatározata beton­járda pótmunka tárgyában. 49 Csorvás község határozata, a békéscsaba- csorvási határut eladási árából befolyt összegnek miként való felhaszuálhatása ügyében 50 Vármegyebeli községek határozatai a községi jegyzők és segédjegyzők fizetésének kiegészítése tár­gyában. 51 Békés község határozata behajthatatlan tar­tozásainak törlése tárgyában. 52 Junászka Béláné községi szülésznő feleb­bezése Nagyszénás község képviselőtestületének la­kás ügyében hozott véghatározata ellen. 53 Békéscsaba község határozata behajthatatlan tartozások törlése tárgyában. 54 László Endre füzesgyarmati községi állatorvos felebbezése a 110/1905. számú képviselőtestületi vég­határozat ellen. 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése a képviselőtestület 344/1905. számú határo­zata ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom