Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1904. január-december (7. évfolyam, 1-53. szám)

1904-12-21 / 52. szám

383 58 Fazekas Eszter, Kollár Ferenczné felebbe- zése Köróstarcsa község képviselőtestületének özv. Fazekas Sándor és neje közsegélyezése tárgyában hozott határozata ellen. 59 Szarvas Község határozatai Dimány Júlia és Henszler Mária községi óvónők helyettesítésével felmerülő dijak mikénti fedezése tárgyában. 60 Szarvas község határozata, a községi óvodai dajkáknak a téli hónapokra szabad fűtés engedélye­zése tárgyában. 61 Köröstarcsa község és a m. kir. államvas­utak között kötött kisajátítási egyezség. 62 Orosháza község határozata a szervezési szabályrendelet kiegészítése iránt. 63 Vésztő község határozata a községháza egyik helyiségének a vésztői hitelszövetkezet részére leendő átadása iránt. 64 Bókécsaba község határozata, Ondó Pál és tár­sai tulajdonát képező ingatlanok átengedése tárgyában. 65 Köröstarcsa község határozata, a községi szegényház átalakilása tárgyában. 66 Békéscsaba község határozata, a »Fiume« vedéglő bérbeadása tárgyában. 67 A tótkomlósi ártézi kút fúrása tárgyában, Karkus Mihályijai kötött vállalati szerződés, 68 Mezőberény község véghatározata, az ital­mérési kártalanítási kötvények beváltása tárgyában. 69 Békésszentandrás község véghatározata, a lovasrendőr illetményeinek felemelése tárgyában. 70 Békés község véghatározata, a közvágóhid- hidnál szükséges építmények létesítése tárgyában. 71 Hunya József községi közigazgatási tanfo­lyam hallgató segély iránti kérelme. 72 Köröstarcsa község határozata, a rendőr­biztos lótartási átalányának beszüntetése tárgyában s ez ellen Dancsik Ferencz által beadott felebbezés. 73 Lánczossy László felebbezése, Endrőd köz­ség segélyezést megtagadó határozata ellen. 74 Szaniszló Gergely és társai, községi rend­őrök, békési lakosok felebbezése, drágasági pótlék iránti kérelmüket elutasító képviselőtestületi hatá­rozat ellen. 75 A szarvasi járás főszolgabírója, a szarvasi mértékhitelesítő ellen elrendelt fegyelmi vizsgálatról szóló iratokat beterjeszti. 76 Tótkomlós község véghatározata, a leégett malom újra berendezése tárgyában. 77 Vésztő községnek a rendőrhadnagyi állás megszüntetése, egy ötödik esküdti és két uj rendőri állás rendszeresítése s a községi takarítónő fizetésé­nek felemelése tárgyában hozott határozata. 78 Vésztő községnek, az uj községháza építé­sével kapcsolatban hozott újabb határozatai. 79 Orosháza község és Leitner Zsigmond között létrejött haszonbéri szerződés. 80 Szarvas község véghatározata, a kender­áztató kijavítása tárgyában. 81 özv. Hegedűs Lajosné kérelme, kegydij iránt. 82 Vésztő község határozata, Nagy József és nejével kötött szerződés tárgyában. 83 Vésztő község határozata, Győri András és társai birtokátirási kérelme tárgyában. Gyula, 1904. évi szeptember hó 29-ón. 84 Szarvas község határozata, Bodnár Endre ég Palkovics Mihály ipariskolai rajztanárok dijfe^melése tárgyában s ez ellen nevezettek által beadott feleb­bezés. 85 Köröstaicsa községnek, módosított közvágó- hidi szabályrendelete. 86 Tótkomlós község véghatározata, fogyasztási üzletrészek jegyzése tárgyában. Ez ellen Machán Mihály és társai felebbezése. 87 K. Szabó Imre felebbezése, Köröstaresa köz­ség által, telkének megvétele iránt előterjesztett ké­relme tárgyában hozott elutasító véghatározat ellen. 88 Csorvás községnek, a községi földek bérbe­adása tárgyában hozott határozata. 89 Endrőd községnek, a községi földek bérbe­adása tárgyában hozott határozata. 90 Cseke Mihály felebbezése, Szeghalom köz­ségnek pótmunkálatokért járó dijt megtagadó hatá­rozata ellen. i ... 91 Békés község és a hosszufoki ármentesitő- társulat között kötött adás-vételi szerződés. 92 Gádoros község határozata, Kardos Antal községi szolga ruhailletménye tárgyában. 93 Orosháza községnek, a hangversenyek, mu­tatványok stb. után szedhető dijakról alkotott sza­bályrendelete. 94 Künstler Dezső felebbezése, Orosháza köz­ségnek, a bor- és husfogyasztási adók kezelése tár­gyában hozott véghatározata ellen. 95 Békéscsaba község és Gencsi József között létrejött haszonbéri szerződés. 96 Pusztaföldvár község járda-alap kezeléséről alkotott szabályrendelete. 97 Szarvas község véghatározata, a közvágo- hidnál szükséges épületek emelése tárgyában. 98 Körösladány község határozata a községi tőkepénzek elhelyezése ügyében. 99 Kugler György kérvénye az Endrőd köz­ségben 1904. évre kivetett ebadó 10°/o-ának részére leendő kiutalványozása iránt. 100 Az 1905. évi községi közpénztári költség- előirányzatok. 101 Kondoros és Endrőd községek, 1904. évi pótköltségvetése. 102 Békés és Vésztő községeknek, 1904. évi közpénztári tulkiadásokról szerkesztett számadásai. 103 Az 1905. évi községi közmunka költség- előirányzatok. 104 Doboz, Tótkomlós és Körösladány köz­ségek, 1905. évi szegénypénztári, Szarvas és Gyula város 1905. évi ápoldai költségvetései. 105 Békéscsaba község, 1905. évi villamostelep költségelőirányzata. 106 Szarvas község, 1905. évi közmüvelődési- alap költségelőirányzata. 107 Gyoma község határozata, községi adó és közmunka törlése tárgyában. 108 Szeghalom község határozata, behajthat- lanná vált ebadó törlése ügyében. 109 Községi számadások. 110 A póttárgysorozatba felveendő ügyek. Dr. Fábry Sándor, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom