Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1903. január-december (6. évfolyam, 1-53. szám)

1903-02-19 / 8. szám

élvezett 200 korona kezelési díjnak a folyó évre leendő kiutalása iránt. 37. A szászsebesi magyar kálvinisták segély- kérvénye. 38. A gyulavárosi ez évi képviselőtestületi tagválasztásokhoz törvényhatósági kiküldött vá­lasztása. i 39. Tafler Jakab orosházi seprügyáros kér­vénye az időszaki hatósági vizsgálatok ideiglenes beszüntetése iránt 40. Feuer Márk orosházi lakos felebbezése a vármegyei szolgaszemólyzet ruházatának be­szerzése tárgyában az árlejtező bizottság hatá­rozata ellen. 41. Dr. Sziráczky János szarvasi lakos felebbezése, a képviselőtestületnek a holtkörösi partnövedék ügyében hozott határozata ellen. 42. Kutyák Károly és társai felebbezése Gádoros községnek egy harmadik mezőőri állás szervezését megtagadó határozata ellen. 43. Kormos Emil közigazgatási gyakornok felebbezése fizetési előleg utalványozását meg­tagadó alispáni vóghatározat ellen. 44. Gottstág Sándor volt szabadszenttornyai jegyző felebbezése a községi jegyző nyugdíj igazgató-választmánynak nyugdiját megállapító vóghatározata ellen. 45. Keviczky László és Erdélyi László fel­lebbezése Koudoros község jegyzői lakás-átala- kitására vonatkozó véghatározata ellen. 46. Schlesinger Lajos és társai tótkomlósi lakosok felebbezése a községnek a hiányként megállapított iogyasztási adó és vágatási dij megtérítése tárgyában hozott véghatározata ellen, 47. Feuer Márk felebbezése Orosháza köz­ség képviselőtestületének a szolgaruházat árlej­tési eredményére vonatkozó vóghatározata ellen. 48. Bakos Béla pusztaföldvári községi jegyző felebbezése a képviselőtestületnek segéderő meg­tagadásáról szóló véghatározata ellen. 49. Pusztaföldvár község határozata az orvosi lakás felépítése tárgyában s ez ellen dr Winternitz Antal községi orvosnak felebbezése. 50. Békés község jegyzői karának felebbe­zése Mezey Lajos temetési költség kiutalványo­zását megtagadó képviselőtestületi vóghatáro­zat ellen. 51. Andor Gergely felebbezése Békés község képviselőtestületének a számvizsgáló-bizottság megválasztására vonatkozó véghatározata ellen. 52. Gyulaváros határozata az újvárosi szó- náskert eladása s uj széuáskert vétele tárgyában. 53. Gyulaváros I-ső jegyzőjének természet­ben való lakás helyett lakpónzt megállapító képviselőtestületi határozat ellen Winkler Lajos s társai által beadott felebbezés­54. A pusztaföldvári plébános felebbezése a községnek dobogó felállítását megtagadó vógha­tározata ellen, 55 Tótkomlós község határozata leégett gőzmalmának újjáépítése és gépek beszerzése tárgyában. Ez ellen Franczisti István és társai felebbezése. 56. Orosháza község határozata a piaczi helypónzszedós tárgyában. Ez ellen K. Horváth Sándor s társai felebbezése. 57. Pusztaföldvár község határozata róm. kath. egyházi jelvények javítása és újjáépítése tárgyában. Ez ellen Podolszki Ferencz feleb­bezése. 58. Békésszentandrás község véghatározata az u. n. füzesföldnek eladása tárgyában. 59. Mezőberóny község határozata a vásári rendtartás tárgyában. 60. Szeghalom község véghatározata a Józan Sándorral kötött albérleti szerződés jóváhagyása iránt. Ez ellen Konis József és társai felebbezése. 6L Mezőberóny község véghatározata a Pipa-utcza kinyitása tárgyában. Ez ellen Szi- ráczki Pál és társai felebbezése. 62. Békésszentandrás község vóghatározata a boritaladó tételek leszállítása tárgyában. Ez ellen Klein Adolf felebbezése. 63. Orosháza község képviselőtestületének határozata a Tanoncz-otthon ezóljaira Thék Enure által tett alapítvány elfogadása ügyében. 64. Újkígyós község kérelme 6000 koronás kölcsön engedélyezése iránt­65. Újkígyós község kérelme közpónztári tulkiadások engedélyezése iránt. 66. Gyulavári község s az alsó-fehór-körösi ármentesitő társulat között kisajátítási egyezség. 67. Békésszentandrás község s Blazekovics Hugó között kötött adásvételi egyezség. 68. Szarvas község határozata a belvízren­dezés ezóljaira, valamint az ártézi-kut vizének a községház udvarára leendő elvezetésére felvett összegekből fel nem használt részletek letétbe helyezése ügyében­69. Szarvas község határozata sz irattári kezelés rendszerének megállapítása tárgyában. 70. A Békés községi számvevői állás szer­vezése tárgyában belügyminiszteri határozat. 71. Bókóssámson község piaczi helypónz- dijszabályzata. 72. Szarvas község fizetési szabályrendelete. 73. Szarvas község vásári helypónz-dijsza- bályzata. 74. Békéssámson község határozata a fa­iskola kezelő díjazása tárgyában. 75. Endrőd község fizetési szabályrendelete. 76. Öcsöd község fizetési szabályrendelete. 77. Szarvas küzsógnek a rendőrség szerve­zéséről szóló szabályrendelete. 78 Mezőberóny község vóghatározata bor- fogyasztási adóhátralék törlése tárgyában. 79. Nagyszénás község vóghatározata két rendbeli kölcsöne törlesztési idejének megvál­toztatása tárgyában. 80. Gádoros község vóghatározata köztemető létesítése tárgyában. 81. Vésztő község képviselő testületének az uj községháza, óvoda és csendőrlaktanyára vonatkozó vóghatározatai. 82. Mezőberóny község vóghatározata ha­szonbérek elengedése tárgyában. 83 Csorvás község véghatározata Misley Béla ellenőr megjutalmazása tárgyában. — 58 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom