Hivatalos Közlemények, 1902. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-16 / 3. szám

14 383—1002. ikt. sz. Kórházilag ápolt, jelenleg ismeretion helyen tartózkodó Greku Gávrilla 35 éves, állítólag bisztrai (Tordaaranyos vármegye) születésű és illetőségű, nős, vagyontalan, gör* kel. vallásu, napszámos után felmerült gyógydij behajtása czéljából, nevezettnek nyomozá­sát elrendelem azzal, hogy feltalálása esetén illetőségi viszonyaira tüzetesen kihallgatandó s az eredményről Tordaaranyos vármegye alispánja lesz 15409—1901 számra hivatkozással, közvetlenül értesítendő. — Gyulán, 1902. évi január hó 9-én. Dr. F á b r y, alispán. VI. Megsemmisítések. 14—1902. ikt. sz. Szabó Fáni Gyulán 115 — 1894. szám alatt nyert cselédkönyvét elvesztvén, az mcg- semmisittetik. 571—1902. ikt. sz. Diószegi Juliánná gyomai lakos cseléd, a Gyomán 1898 évben kiállított cselédkönyvét elvesztvén, az megsemmisittetik. — Gyulán, 1902. évi január hó 10-ón. Az alispán helyett: Dr. B o d o k y, vm. főjegyző. Tájékoztató. Kinevezések. A vármegye főispánja a Paulovytz Béla nyugdíjazásával meg­üresedett árvaszéki kiadói állásra Török Gábor árvaszéki irattárnok, helyettes kiadót, ennek helyére Debreczeni Károly vármegyei Írnok, helyettes irattárnokot, ennek helyére Írnokká Ötvös János I. osztályú dijnokot és I. oszt dijnokká Magdics Nándor járásbirósági napidijast nevezte ki ; továbbá az ideiglenesen üresedésben levő árva­széki iruoki állásra Kiss Kálmán II. oszt. dijnokot és II. oszt. dijnokká D ó c z y Béla városi napidijast helyettesítette. Árlejtés. A vármegyei árlejtező bizottság január hó 13-án dr. Daimel Sándor tb. főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, melyben felbontotta az 1902. évi szükségletekre vonatkozó ajánlatokat. Az árlejtés eredménye a következő volt : Irodaszerekre ajánlatot tettek : D o b a y János 45 százalék, Hermaneczi papírgyár 33'/., százalék, Weinstein Arnold 27 százalék engedmónynyel, elfogadtatott : D o b a y János ajánlata. Világító anya­gokra ajánlatot tettek : D i ó s y Béla, gyertya 31 százalék, petróleum 8 százalék enged­ménynyel, csak gyertyára R e i s u e r és W o 1 f 31 százalék, L u s t i g Adolf 30 száza­lék engedmónynyel. I) i ó s y Béla együttes ajánlata fogadtatott el. Ruhanemüekre aján­latot tettek : F e u o r Márk 18 százalék, Csirke Mátyás 12 százalék és T i 1 1 e r Mór 15 százalék engedménynyel. A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el. Névváltoztatás A m. kir. belügyminister megengedte, hogy Tóth Juliánná és Te­rézia szeghalmi lakosok ,Hegyes i“-re változtassák át vezetéknevüket Szakértők kirendelése. A földmivelósügyi ministor Gyula marharakodó-állomáshoz állandó szakértőül Hcks Miksa törvényhatósági m. kir. állatorvost, helyetteséül P e t y o- v á n Endre jár. és városi m. kir. állatorvost, — Kótegyháza vasúti állomáshoz pedig állandó szakértőül P e t y o v á n Endrét és helyetteséül H e k s Miksát, végül Kondoros és Kisszénás marharakodó-állomásokhoz helyettes szakértőül Kunos István orosházi községi állatorvost rendelto ki Ügyforgalom 1901. évben. Az alispáni hivatal ügyforgalma az 1901. évben a követ­kező volt: Beiktattatott az alispáni iktatóba 24360 ügydarab, (az előző évben 24882), a köz- igazgatási bizottsági iktatóba 2106 (2018), a kihágási ügyek iktatójába 501 (547), a központi választmányi iktatóba 108 (77) és a közigazg bírósági panaszok iktatójába 14(15) ügydarab. 70/1902. Pályázati hirdetmény. Gyula rendezett tanácsú városban lemondás folytán megüresedett 2400 korona évi fizetéssel javadalmazott mérnöki állásra pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt s képesítésüket igazoló kérvényüket hozzám 1902. évi janníir hó 31-én délutáni 5 óráig adják be. később beérkező kérvények figyelembe nem vétetnek. Megjegyzem, hogy a magán munkálatok dijai szabályrendeletileg vannak megállapítva. A választás 1902. február hő 3-án fog megtartatni. Gyulán, 1902. évi január hó 4-én. Dr. Fábry Sándor, s., k, alispán. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában Gyulán 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom