Hivatalos Közlemények, 1902. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-04 / 1. szám

— 9 illetőleg a végrehajtásra hivatott hatóságoknak a „hivatalos lap­tól szétválasztandó és beiktatandó nyomtatott ügyiratait képezik. A lap megjelenésének A „Hivatalos Közlemény" hetenkint egyszer, minden hót csütörtökén jele­idbe, szétküldése és nik meg. annak hatálya. A sürgős természetű rendelet — mint függelékrószlet — előre megküldetik Ha a „hivatalos lap" kiadott példányai a megjelenés napjától számított 3 nap alatt felszólalás (reclamatio) utján nem követel tétnek, kézbesítetteknek s az abban foglalt közlemények az illető hivatal részére kiadottaknak tekintetnek. A felszólalás (reclamatio) távbeszélő utján vagy Írásban a vármegyei kiadó­hoz intézendő. A rendelkezések ezim Minden egyes közlemény előtt, mely a lapban megjelenik, megjelöltetnek és tartalom jelzése, az összes hatóságok, melyekhez a rendelkezés intézve van, illetőleg a melyek azok által érdekelve vannak, továbbá a rendelkezés tartalma lehetőleg vezérszó alkalmazásával, a rendelkező részben pedig fólromagyarázhatatlanul, külön-külön meghatároztatik és megneveztetik e hatóságok mindegyikének a rendelkezés alap­ján való teendője. Például a végrehajtás tekintetében való teendők az elöljárók részére az ellenőrzés mikéntje a főszolgabíró számára stb. Közvetlenség a ren- A rendeletek egyszerre s közvetlenül adatnak ki a lap által községeknek és déletekben. főszolgabíróknak stb., a községek azonban jelentéseiket e rendeletekre is közvetve, a főszolgabirák utján terjesztik be, hogy ezeknek a tett intézkedésekről tudomá­suk legyen s a kellő ellenőrzést ők is gyakorolhassák. Határidő kitűzés. A rendelkezés után, ha arra jelentés váratik, ezen jelzéssel: „Határidő" pontosan megjelöltetik az a nap, melyre jelentés teendő. Ha a község tartozik jelentést tenni, kettős határidő adatik: egy a községnek, a jelentésnek a főszol­gabíróhoz való beterjesztésére, s egy későbbi a főszolgabiráknak, az egybegyült s esetleg feldolgozott jelentéseknek a törvényhatósághoz való beterjesztésére. Iktatás. A „H. K.“ ezentúl nem iktatandó, csakis a „Függelékében külön lenyomat­ként kiadott rendelkezések. A H. K.-ban megjelent összes rendeletek és hatá­rozatok azonban a névmutatóba bevezetendők utalással az illető lappéldányra és oldalszámra. Feldolgozás. A H. K. közleményeit, a függelókkóp is kiadott rendelotek kivételével, a községeknél mindig az első jegyző tartozik feldolgozni s az elintézés mikéntjét a lapszólre feljegyezni. A függelékben is közölt rendeletek a lapban csak tudo­másul szolgálnak, s csatolt másodlataikon dolgoztatnak fel az illető közeg által, kinek kiosztattak Az egyes központi hivatalok részére megküldött H. K. lapszámait a hivatali főnökök és az előadók a megjelenéstől számitandó 48 órán belül feltétlenül át­olvasni és névaláírásaikkal láttamozni kötelesek Az árvaszók és az államópitószeti hivatal részére megküldött lappéldányok tartalmának ismertetéséről és az ezt igazoló láttamozások pontos teljesítéséről az árvaszéki elnök, illetőleg az államópitószeti hivatal főnöke gondoskodik. A határidők nyilván- A lap kezelésének egyik elengedhetlen része a feladatoknak a határidő nyil- tartásba vétele. vántartásba való felvétele a főszolgabírói hivatalnál annál inkább, mert a hiva­talos lap által kiadott rendelkezések nem menvén át e hivatalokon, a szükséges ellenőrzés lehetőségének a nyilvántartásba vétel egyik legfőbb biztosítéka. A végre­hajtó hatóság azon napra jegyzi be az ügyet, melyen közvetlen felettes hatósá­gához jelentést kell tennie, a felettes hatóság pedig azon napra veszi azt „Határ­idődbe, midőn a törvényhatósághoz kell jelentést tennie. A „hivatalos lap" minden egyes évfolyama az év végén betüsoros tárgy­mutatóval láttatik el, és pedig oly időben, hogy az újév első havában megjelenő lappéldányok valamelyikével szétküldhetö legyen. A „H. K.“ megőrzése. Az összes hivatalok és tisztviselők kötelesek a számukra kézbesített lap­számokat megfelő tartályban sorrendben összegyűjtve kezelni, év végével az ösz- szes példányokat a tárgymutatóval együtt beköttetni s a köteteket hivatalos könyv­tárukban vagy irattárukban gondosan megőrizni. A község czimóre küldött pél­dány bekötés után az iktatóba bevezetendő, elnóvmutatózandó s iktató száma alatt az irattárba helyezendő. Kelt Gyulán, 1901. deczember 24. Dr. Fábry Sándor, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom