Hivatalos Közlemények, 1899. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1899-02-09 / 6. szám

4 ­Kerülete kiterjed: Békésvármegye területére, továbbá Biharvármegye berettyó-ujfalui, cséffai, élesdi, érmihályfalvai, központi, margitai, mezőkeresztesi, nagyszalontai, szalárdi, székelyhídi, tenkei, és tordai járásainak területére, végül Nagyvárad törvényható­sági joggal felruházott város területére. Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész és két m. kir. erdészjelölt. 2678. •-------------- ikt. 1899. IV. Gyula város polgármestere. Községi elöljáróságok. Vezérszó : Állatszállítások Ausztriába, Tudomás, közhirrététel, marhalevél kezelő köz­ségi közegek és a vasúti állomásokhoz kirendelt ál­latorvos szakértőkkel leendő közlés végett értesítem tek. czimeteket, hogy földmivelésügyi m. kir. minis- ter ur folyó évi január hó 30-án 8410/111/2. sz. a. kelt rendelete szerint Békésvármegye az Ausztriába való állatszállítás tekintetében fennállott korlátozás alól a cs. kir. osztrák belügyministerium által felol­datván, a vármegye területéről élő állatokat Auszt­riába külön engedély kérése nélkül lehet szállítani. Gyulán, 1899. február 6-án. Dr. Fábry, alispán. 736 1899. Pályázati hirdetmény. Békésvármegye Békés községében évi 1200 frt fizetés, 400 frt lakbér, 6 öl tűzifa, vagy e helyett 90 frt és szabályrendeletileg megállapított mellék- jövedelmekkel javadalmazott első jegyzői ál­lásra pályázatot hirdetek. Felhívom pályázókat, hogy képesítésüket iga­zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket alulírotthoz folyó évi február hó 28-i g annal inkább adják be. mert a később érkezett kér­vények figyelembe vétetni nem fognak. Békés, 1899. év február hó 2-ikáu Popovits Sylviusz, főszolgabiró. Tájékoztató. A vármegyei közigazgatási bizottság február havi rendes ülését f. hó 13-án fogja megtartani, a mikor a bizottság évi jelentésének egybeállítása is tárgyalás alá kerül. A jelentésnek tervezete a fenn­álló törvények és szabályzatok módosításával szük­ségesnek mondja az egyesülési és gyülekezési jog törvényhozás utján való szabályozását, a cselédtör­vény módosítását, az egyenes adó törvények gyöke­res reformját a progressio adó behozatalával, a köz­egészségügyi törvény módosítását a községi orvosok állásának államosításával és a gyógyszertáraknak állami kezelésbe vételével, a sociális bajok orvoslá­sát és e czélból különösen munkásvédő törvények hozását és a cseléd és munkasbiztositás ügyének ál­lami szervezését. Névváltoztatások. A m. kir. belügyminister megengedte, hogy Kesselgruber János szarvasi lakos »K e r t é s z«-re, W a 11 fi s e h István b.-csabai lakos »V é r t e s«-re, kiskorú L ö tv y Ede és Ákos b.-csabai lakosok »Pe t ő«-re változtatták át veze­téknevüket. Jóváhagyott segélyezés. A belügyminister jó­váhagyta a törvényhatósági bizottság azon határo­zatát, melyben a csabai tornaegylet részére a vármegyei közművelődési alapból 50 frt segélyt 7 vazott meg. Uj egylet Az orosházi földmívelő egylet alap­szabályait a belügyminister bemutatási záradékkal ellátva, jóváhagyta. A vm. közkórházi bizottság az alispán elnök­lete alatt február hó 7-én tartott ülést, melyen in­tézkedett a közkórház kibővítési terveinek a leg­utóbb megtartott tárgyalások eredménye alapján való átdolgozása iránt. Tudomásul vette a belügy­minister leiratát, melyben a közkórház 1899. évi költségvetését 35185 frt szükséglettel, 1912 frt fe­dezettel és igy az ápolási dijak által fedezendő 33273 frt hiánynyal hagyta jóvá, megengedvén, hogy az 1899. évben 73 kr. napi ápolási dij szedessék. Az év folyamán szükséglendő jég beszerzésére nézve a bizottság felkérte a vármegye alispánját, hogy ked­vezőtlen időjárás esetén mesterséges utón előállított jég beszerzése iránt folytasson tárgyalásokat. Ülések. A m. f ö 1 d m i v e s iskolai bi­zottság február hó 6-án B.-Csaba község házán dr. F á b r y Sándor elnöklete alatt ülést tartott, melyben a bizottság az intézeti pótépitkezésekre vonatkozó végleszámolást megejtvén, a vállalkozók követelését és az építésvezető mérnök tiszteletdiját kiutalványozta. Az iskola 1898. évi számadásai 9925 frt 85 kr. bevétellel, 7617 frt 94 kr. kiadással s igy 2307 frt 91 kr. maradványnyal helyesnek találtat­ván, a felmentvény K á l 1 a y Ödön igazgató ré­szére kiadatott. Egy a tanítótestület által az inté­zetből való eltávolításra Ítélt növendék fegyelmi ügyében a bizottság az enyhítő körülmények figye­lembevételével a tanulónak az intézetben való meg­maradását engedélyezte. Végül intézkedett a bizott­ság, hogy az intézet ingatlanai után esedékes köz­tartozások az iskolai pénztárból kifizettessenek. A sorozás határideje. Az 1899. évi ujonczozás előkészítésével megállapittattak azon batáridők, a melyeken az egyes járásokban az ujonczozás meg fog ejtetni, a mennyiben az ujonczjutalék megaján­lását tartalmazó törvény késedelmes megalkotása akadályokat nem fog támasztani. A működési terve­zet szerint a sorozás a következő napokon tartatik meg: Szeghalmon márczius 1. 2. 3. 4.; B- C sabán inárczius 13. 14. 15. 16.; Gyulán a gyulai járásra nézve márczius 17. Gyula városra nézve márczius 18. és 20.; Békésen márczius 22. 23. 24. 27. 28. 29.; Gyomán április 6. 7.; Szarvason április 10. 12. 13. 14. és Oros­házán április 17. 18. 19. 20. 21. 22. — A meg­vizsgálandó hadkötelesek száma Szeghalmon 593. Békés-Csabán 809. Gyulai járásban 190. Gyula vá­rosban 351. Békésen 879. Gyomán 412. Szarvason 695. Orosházán 1017. A polgári elnöki tisztet Békés- Csabán, Gyula városban, a gyulai járásban és Gyo­mán dr. Fábry Sándor alispán, a többi járásokban dr. B o d o k y Zoltán főjegyző, — a polgári orvosi tisztet az összes járásokban dr. Zöldy János tiszti főorvos fogja ellátni. / A múlt év folyamán alábbi társulatok és egy- /letek alakultak a vármegye területén: 1. Békési izraelita beteesegélyző-egylet. 2. Békési földművelő munkás-egylet. 3. Békési IV. temetkezési-egylet. 4. Mező-berényi földművelő munkás-egylet. 5. Mező- berényi tótvégesi olvasó-kör. 6. Szarvasi földművelő munkás-egylet. 7. Orosházi torna-egylet. 8. Nagy­szénás! munkás olvasó-kör. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában Gyulán 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalom