Hivatalos Közlemények, 1899. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-05 / 1. szám

ajánlom a hatóságoknak. E feladat könnyítése és egységessé tétele czéljából a legalkalmasabbaknak látszó vezérszavak mindenkor a rendelet élén közöl- tetni fognak. A névmutatóban mindenkor a lap számára és az illető rendelet élén álló római számra kell hivatkozni. (Pl. Kezelési utasitás: lásd: H. K. 1899. évi 1-ső sz. I) A névmutató »H« betűjében a »Hivatalos Közlemények* vezérszó bevezetése mellett a H. K. összes egy évi 52. iktatószáma csoportosítva bejegy­zendő utalással a lap számára, pl.: Hiv. Ivözl. 1. sz. 110.; 2. sz. 347. stb. 5. A lap kezelésének egyik elengedhet len részét képezi a feladatoknak a határidő nyil­vántartásba való felvétele. Ép azért a nyert teen­dők azonnal bejegyzendők az » Ellenőrzési Napló«-ba. A végrehajtó hatóság azon napra jegyzi be az ügyet, melyen közvetlen falettes hatóságához jelentést kell tennie, a felettes hatóság azon napra veszi »Scon- tró«-ba, midőn hozzám kell jelentenie. A főszolgabíróknak különösen kiváló figyelmet kell forditaniok a gondos nyilvántartásra, mert a rendelkezések nem menvén át ezentúl hivatalaikon, feladatukat képezi az ellenőrzés, és azt, s jelentések bekivánását stb. csakis az ^Ellenőrzési Napló* alap­ján teljesíthetik. 6. A rendeletek végrehajtása az azokra hivatott közegek által úgy történik, mint eddigelé. Ha a végrehajtást teljesítő hatóságnak további írásbeli intézkedésre van szüksége, intézke­désének számát a H. K. azon példányának iktatmá- nya képezi törve a rendelet élén közölt római szám­mal. Ugyanazon szám alatt teszi jelentéseit a felettes hatósághoz. Pl. ha a »Hivatalos Közlemények* első száma 110. szám alatt iktattatott és az »Egészségügyi statistika« tárgyában jelent, jelentésének száma 110/11. Az iktatókönyv elintézési rovatában a H. K. iktatószámánál az összes a hivatalt érdeklő rendeletek elintézésének módja és ideje a rendelet római számának feljegyzésével röviden feljegy­zendő. Pl. Ha az idei első szám 110. ikt. sz. a. iktattatott ez iktatószám elintézési rovatában feljegy- zendö: I.: Tud. 7/1./II. Nyilvántartások megnyi- tattak 12/1 ./III. meghird. 10/1. Ugyanezen elin­tézési feljegyzés ráírandó a lap szélére is az illető rendelethez vagy utalás teendő a külön intézkedésre­7. A »Hivatalos Közlemények* számainak gon­dos megőrzésére külön hely jelölendő ki. Az év vé­gével az összes számok, az innen megküldendő névmutatóval együtt bekötendők és irattári ke­zelés alá vonandók. 8. A közigazgatási hatóságok olynemü h i r- detményei, melyek szorosan véve hivatalos jel­leggel bírnak, a lapban díjtalanul fognak közöltetni. Magánosok érdekében való és a pályázati hirdetések, valamint az állami hatóságoknak esetleges hirdet­ményei a lap fejezetén közölt árban tétetnek közzé. 9. A kezelés körül tett észrevételeikről és hiányokról javaslataik kapcsában a hatóságok a hiányok eloszlathatása czéljából esetről-esetre azonnal jelentést tegyenek. Gyulán, 1899. január 3-án. Dr. Fábry Sándor, alispán. 26091. 1898. II. Valamennyi föszolgabiráknak. Gyulaváros polgármesterének, Járási orvosok, Községi elöljáróságok. Kórházi igazgató. Vezérszó : I Egészségügyi statistika. 2. Egészségügyi személyekről törzskönyvek vezetése. Az alább közlendő belügyministeri körrendele­tét tudomásul vétel s az abban foglalt intézkedések­nek pontos végrehajtása végett a következő utasítás­sal adom ki Czimeteknek. 1. Minden járás székhelyen, nem külömben Gyula városánál 1899. év január hó 1-től törzsköny­vek vezetendők a szakközegek közreműködésével, az egészségügyi személyzetről, az I., II., III, 1Y., Vl/a Yl/b. számú minták szerint, mely minták megfelelő számú nyomtatványait legközelebb rendelkezésre bo­csátom. A törzskönyvek szabályszerű kezelése megköve­teli, hogy legpontosabban vezettessenek, oly mó­don, hogy bármelyr pillanatban a valót tárják fel. Ennek a czélnak elérése végett utasítsák személyes felelőség mellett a községi orvosokat s a községek elöljáróságait, hogv a községek területén az orvos­tudósok, sebészek, okleveles bábák, községi orvosok, orvos és nem orvos halottkémek körében mutatkozó személyi változásokat, nevezetesen újak letelepedését régiek eltávozását, esetleg elhalálozását, haladéktala­nul bejelentsék Czimeteknek. Czimetek feladata lesz, hogy a mutatkozó és bejelentett változások a ren­delkezésre álló tőrzskönyvekben színes tentával ke­resztül vezetessenek, illetőleg' a törzskönyvek helyesb- bitessenek; de kötelességükké teszem azt is, hogy az ily módon tudomásukra jutott változásokat a vár­megye tiszti főorvosával is azonnal közöljék. 2. A községek ez irányú működését szakköze­geik által éberen ellenőriztessék, és a netalán fel­merülő mulasztást szigorúan torolják meg, és már előre figyelmeztessék az eljáró közegeket, hogyha mulasztásaik miatt a statisztikai adatok a kívánt időre pontosan beszerezhetők nem volnának, azok anyagi kárukra fognak hivatalból beszereztetni. 3. E törzskönyvek másolati példányai minden következő év január 20-ig a főszolgabirák és polgár- mester által minden sürgetés bevárása nélkül hoz­zám beterjesztendők és ennek pontos betarthatása végett a jelzett határidő scontróba veendő. 4. Ámbár a fenti körrendelet az egészségügyi évi kimutatásoknak a törvényhatóság részéről való tovább szerkesztését beszüntette, mégis szüksége mu­tatkozik a nyilvántartásoknak a központban való akadálytalan vezethetése szempontjából, hogy az 1898. évről szóló összes egészségügyi kimutatások a fer­tőző betegségek és a (trachoma kitételével) kivéte­lesen a régi minta szerint még az egyszer 1899. évi január hó 20-ig a vármegye tiszti főorvosához be­terjesztessenek — megjegyeztetvén, hogy az egész­ségügyi személyzetre vonatkozó és ez alkalommal beküldendő adatok, az életbe lépő törzskönyvek ro­vatai szerint helyesbbitessenek, a régi mintákban oly módon, hogy a hiányzó rovatok beleirassanak és a megfelelő adatokkal kitöltessenek. Azért utasítsák úgy a járási, mint a községi orvosokat, hogy a régi mintájú kimutatásokat a jelzett időre a vármegye — 2 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom