Békés Megyei Hírlap, 2007. december (62. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-28 / 301. szám

18 SPORT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP — 2007. DECEMBER 28., PÉNTEK Pierluigi Collina rendőri védelmet kapott fenyegetések miatt A jó futballhoz sok pénz kell & labdarúgás Nyolc-nyolc hazai és román klubbal kívánnakrnvüttműködni, 2. rész Rendőri védelmet kapott Pierluigi Collina egykori neves olasz labdarúgó-játékvezető, miután fenyegető üzenetek ér­keztek címére. A rendőri kísé­retről Toscana tartomány ható­ságai döntöttek, hitelt érdemlő­nek tartották ugyanis a labda­rúgással kapcsolatos fenyegető hangvételű üzeneteket. A tar fe­jéről és átható tekintetéről is is­mert, 47 éves Collina pályafutá­sa során négy nagy döntőt veze­tett: 1996-ban az atlantai olim­pián, 1999-ben a BL-ben, 2002- ben a világbajnokságon, 2004- ben pedig az UEFA Kupában. ■ SPORTMŰSOR PÉNTEK SAKK. Békés Megyei Szuper­bajnokság, Békéscsaba, Csaba Honvéd Kulturális Egyesület Székháza, 9.00. TEREMFOCI. Szilveszter-ku­pa, Kondoros, 9.00. Kajak-ke­nusok kispályás labdarúgótor­nája, Békés, városi sportcsar­nok, 9.00. Óévbúcsúztató-kupa, Nagyszénás, 8.00. SZOMBAT KÉZILABDA. Felkészülési női mérkőzés. Cornexi—Békéscsa­bai ENK, Székesfehérvár, 15.30. Póli-kupa férfi öregfiúk tor­na, Kondoros, 9.00. NÉGYLABDA. 41abda bajnok­ság, Békéscsaba, Tessedik Főis­kola, 9.00. SAKK. Békés Megyei Szuper­bajnokság, Békéscsaba, Csaba Honvéd Kulturális Egyesület Székháza, 9.00. SPORTLÖVÉSZET. Szilvesz­ter-kupa, Békéscsaba, Zsig- mond utca, 8.00. TEREMFOCI. Téli-kupa, Csa- nádapáca, 8.00. Kajak-kenusok kispályás labdarúgótornája, Bé­kés, városi sportcsarnok, 9.00. Községi teremlabdarúgó-baj­nokság, Sarkadkeresztúr, 9.00. Malac-kupa, Csorvás, 9.00. VASÁRNAP TEREMFOCI. Téli-kupa, Csa­nádapáca, 8.00. Szilveszter-ku­pa, Kondoros, 9.00. Ecker Jó- zsef-emléktoma, Újkígyós, 8.30. Csarnok-kupa, Szarvas, Petőfi utcai sportcsarnok, 15.00. Városi bajnokság, Szeg­halom, 13.00. Teremkupa, Me- zőberény, Molnár Miklós Sport- csarnok, 9.00. Városi bajnok­ság, Sarkad, 9.00. ■ A Békéscsabai Utánpót­lás-nevelő Futball Club életében jelentős esemé­nyek történtek az elmúlt szezonban. Kétrészes írá­sunkban a sok változást összegezzük. Nyáron a klub keretein belül megkezdte működését a régió első labdarúgó akadémiája, szeptemberben indították útjára az Interliga-bajnokságot, és pá­lyázati pénzből öltözőkomplexu­mot építettek a stadionban. Az ősszel négy korosztályos csapa­tuk is jól szerepelt a kiemelt NB I-es bajnokságban, és lezajlot­tak a nagy tömegeket megmoz­gató téli tornák. írásunk második részében e témakörök­ben faggattuk Szokolay Sándort, a Békéscsabai UFC elnökét.- Említette, s erről az első részben írtunk, hogy a csapa­tok versenyeztetése rendkívül sokba kerül, különösen most, hogy már négy csapat is az él­vonalban játszik. MUyen költ­ségvetéssel dolgozik a klub? Hogyan teremtik elő az anya­giakat a működésükhöz? — Ez évi tervezett költségveté­sünk 36 miihó forint, amelynek pontosan a felét, 18 millió forin­tot biztosít a város. A másik fe­lét nagyon keservesen szedjük össze: pályázatok, NUPI- támogatás, egy százalékok, tag­díjak, valamint a képzési hozzá­járulás. Ez utóbbi a szülőknek havonta a legfiatalabbaknál ezer, a nagyobbaknál kétezer forintos befizetést, a klubnak éves szinten mintegy ötmillió forint bevételt jelent. Hozzáte­szem, hogy ma már mindenhol fizetnie kell a szülőknek, élvo­nalbeli klubok havi öt­nyolcezer forintot is elkérnek. A kiadási oldalon a legtöbbet az edzői bérek és járulékok viszik el, hiszen tizenöt edzőt alkal­mazunk. Ráadásul igen felké­szült trénereink vannak, akiket bizony meg kell fizetni, ha meg akarjuk őket tartani. Biztos va­gyok benne, hogy az UFC an­nak köszönheti elsősorban a si­kereit, hogy rendkívül erős szakmai stábbal dolgozik. A másik nagy tétel a tíz nagypá­lyás csapatunk versenyezteté­se. Az elmúlt évben csak busz­költségre több mint ötmillió fo­A békéscsabai fiatalok — légynek azok hétévesek vagy 19 esztendősek — minden fronton, a bajnokságban, a tornákon eredményesen helyt álltak. rintot fizettünk ki, ami ebben az évben már hétmillió lesz, mert az élvonalba jutott csapa­tainkat még Sopronig is utaz­tatjuk, de az egész ország terü­letén jelen kell lennünk. A ren­geteg mérkőzésre megemelt já­tékvezetői díjat is kell kifizetni, A sport területén kiépült, in­tézményesült és személyes kapcsolatok egymás futball kultúrájának a megismerésé­vel erősítik a határ menti me­gyék integráltságát egy olyan területen és olyan célcsopor­ton keresztül, amelynek egyre erősödő szerepe mindenki számára egyértelmű. A gya­kori találkozók alkalmat biz­tosítanak a tapasztalatok, új­donságok megvitatására edzésprogramokba való be­építésre. Az edzőtáborokban és az egymás elleni bajnoki mérkőzések során a gyerekek más futball kultúrával is megismerkednek, amely to­és akkor még nem beszéltünk felszerelésekről, labdákról, a csapatok étkeztetéséről, mosa­tásról, pálya és terembérleti költségekről, az általunk szer­vezett tornák rendezési és díja­zási költségeiről, és sorolhat­nám. A legtehetségesebb játé­vább szélesíti technikai és taktikai képzettségüket. A projekt segítségével a határ két oldalán focizó fiatalok életre szóló barátságokat köt­hetnek, már fiatal korukban kialakul az egymás iránti tisztelet, a másik nép iránti tolerancia saját pozitív élmé­nyeiken keresztül tudatosul bennük. A sport által olyan élményekkel gazdagodhat­nak, amelyet semmi más nem biztosítana számukra. A csapatokkal dolgozó utánpót­lás edzők számára pedig, az eddigi elégtelen szakmai együttműködés megváltozta­tására nyílik lehetőség. kosainkat, valamint a rászoruló gyerekeket támogatjuk mint­egy kétmillió forinttal évente. Mindezekből következik, hogy a felsőbb korosztályok működ­tetése lényegesen többe kerül, mint a kisebbeké, de eljön az idő, amikor majd ők lesznek a nagyók. — Engem meggyőzött, de tér­jünk vissza a legfiatalabbak számára kitalált Interliga- bajnokságra. Hogyan képzel­jük el ezt a bajnokságot, kik szerepelnek benne, és mi en­nek a pályázatnak a lényege? — Az UFC által elindított, egy éven át tartó projekt keretében tizenhat sportegyesülettel, nyolc magyarországival és nyolc romániaival kíván hosszú távú együttműködést kialakítani, megszervezi és lebonyolítja az Interliga névre keresztelt hatá­rokon átívelő utánpótlás labda­rúgó-bajnokságot. A tizenhat egyesület négy-négy korosztá­lyának összesen 64 csapata, mintegy 800 gyermek részvéte­lével kerül megrendezésre az A határ menti pályázat lényege őszi-tavaszi rendszerű bajnok­ság, fordulónként két magyaror­szági és két romániai helyszí­nen. A bajnokság összes ered­ménye és táblázata a www.bekescsabaufc.hu honla­punkon megtalálható. A projekt további eleme, hogy a nyáron két focitábor zajlott le nagy si­kerrel Gyomaendrődön, illetve Aradon, mindkét helyszínen negyven-negyven magyar és ro­mán labdarúgópalánta részvéte­lével, összesen százhatvan gye­rek számára teljesen ingyene­sen. A pályázat vázát adó ese­ményeken kívül a projektötlet fontos eleme, négy öltöző- és egy zuhanyzókonténer beszer­zése és telepítése Békéscsabán, a Kórház utcai stadionban, amely hosszú távon emeli a képzés kényelmét és színvona­lát. Az Interllga-bajnokság Bé­kés megye nyolc kiemelkedő utánpótlás-neveléssel foglalko­zó klubjának utánpótláscsapa­tai számára biztosít versenyzési lehetőséget, amely hosszú távon az egész megye labdarúgásának fejlődését eredményezheti. Huszadszor futnak szilveszter napján atlétika Profiknak és amatőröknek hirdetnek versenyt az idén is Hagyomány, hogy a Békéscsa­bai Atlétikai Club, megannyi rangos utcai futóverseny szer­vezője, szilveszter napján futás­ra invitálja a családokat és az atlétika kedvelőit, vagy éppen az év utolsó napján a lelkiisme­retüket megnyugtatni akarókat. Az idén huszadik alkalommal szólítja rajthoz a mozogni vá­gyókat. Mint ahogy korábban, vár­hatóan az idei eseményen is más sportágak versenyzői is kihasználják a csoportos moz­gás örömeit, de ebben az év­ben is erős mezőny várható a profi, azaz igazolt atléták ver­senyében. A békéscsabai klub válogatott versenyzői mellett etióp, román és szerb futók, továbbá szegedi, debreceni és budapesti kiválóságok küzde­nek az elsőségért. Tábor Miklós békéscsabai vá­logatott atléta többször győzött ezen a 4600 méteres távon. A Budapesten tanuló egyetemista ottani edzőpartnerét, Szemeti Szilveszter napján nemcsak Békéscsabán és Szarvason, hanem Kondoroson is fut­nak: 9 órakor, a sportcsar­nok elől startoló versenynek nemes célja is lesz, a neve­zési költségeket egy Pétert invitálta Békéscsabára. Szemeti Európa-bajnoki helye­zett 5000 méteres futó. A nők közötti versenyt a békéscsabai és szegedi atléták teszik izgal­massá. Hagyomány az is, hogy az eredményhirdetés után a 2007. évi legeredményesebb atléták kondorosi beteg kisfiú gyó­gyíttatására szánják. A har­madik alkalommal megren­dezésre kerülő verseny távja két kilométer lesz, a szerve­zők 180-200 futó részvételé­re számítanak. fújják el a gyertyákat - idén hú­szat - a tortán. A békéscsabaiak mellett - miként már tavaly is - a szarvasiak is szerveznek ha­sonló utcai futást, amely ugyan­csak 10 órakor kezdődik. A rajt, illetve a cél a Fő téren lesz a Körös-parti városban. ■ A tavalyi békéscsabai szilveszteri futógálán akadtak nagyon bátor vállalkozók, akik alaposan „ nekivetkőztek, s úgy teljesítették I a távot. Aligha volt melegük, de az g is tény, a futás miatt nem is % fáztak. I Nemes célból futnak szilveszterkor Kondoroson

Next

/
Oldalképek
Tartalom