Békés Megyei Hírlap, 2007. június (62. évfolyam, 126-150. szám)

2007-06-07 / 131. szám

3 2007. JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP Egyedülálló gazdasági program készült nemrég Kétegyházán A foglalkoztatási helyzet javítá­sa mellett többek között a fej­lesztések ügyével is foglalkozik a kétegyháziak napokban elfo­gadott gazdasági, vagy más né­ven ciklusprogramja. Kalcsó Istvánná polgármester a prog­■ Árgyelán György tanácsnok a kétegy­háziak „kiskátéjának” nevezve a tervezetet. ram egyediségét hangsúlyozta. Árgyelán György tanácsnok át­gondolt, komoly és átfogó terv­ként értékelte, egyenesen a kétegyháziak „kiskátéjának” nevezve az elképzeléscsomagot. Kifogás egyedül Finna Sán­dor képviselő részéről merült fel, aki nem értett egyet a he­lyi óvódák összevonásával, az újfalui intézmény behoza­talával, így a szavazásnál tar­tózkodott. ■ Cs. Á. Százmillión osztozkodnak leader Apáca nem száll ki, de előbb stabilizálja költségvetését Balog Gábor gesztorreferens megmutatta, mit kaptak a programban résztvevők. A helységjelző táblák mellett ezek jelzik, kik a LEADER-pályázók. I Világújdonság! A világ egyik legsikeresebb hallóké­szülékfejlesztő cégének felkérésére, keresünk olyan hallásproblémával küzdőket, akik szívesen tesztelnék sikertermékeiket. A programban részt vehetnek azok, akik csak most szembesülnek a hallás nehezítettségével, és természetesen azok is, akik már készülékviselők. Legyen Ön is, a kiválasztott 1000 fő egyike, akiknek, tapasztalatát felhasz­nálva alkotják meg a jövő hallókészülékeit. Minden résztvevő segítségét aján­déktárggyal háláljuk meg. A részvé­telt az ország 20 halláscentrumában biztosítjuk. A programra való jelentkezés az ingyenesen hívható zöldszámon: 1 06-80-20-44-89 A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3. fszt. 5. Tel.: 06-66/447-971 Az országban két társu­lás volt olyan leleményes, mint Békés megyében a Hajdúvölgy mikrotérség. Itt csupán három telepü­lés dönthet a megnyert LEADER-pályázat száz­milliójáról. Csete Ilona Csorvás, Csanádapáca és Ge­rendás önkormányzatai, vállal­kozói, civil szervezetei megala­kították a Hajdúvölgy LEADER- csoportot. A hármak az EU által kiírt LEADER+ előpályázaton sikerrel szerepeltek, elkészítet­ték közös, a három települést átfogó akciótervüket. A közelmúltban megtartott közgyűlésen lemondott a Vas­utas Települések Szövetsége elnöki tisztségéről Kaszai Já- nos, Vésztő polgármestere. A sárréti település vezetője ti­zennégy évvel ezelőtt alapító tagja volt az akkor 11 település által életre hívott szövetség­- Kezdetek óta az a vezérelv, hogy minél kevesebb felé oszt­va a pénzt, nagyobb támogatást élvezhessenek az ötletek. A százmillió felhasználására 23 pályázat érkezett, helyben, he­lyi döntéshozókkal születtek meg a végleges tervek 2007 márciusában. Május végéig kel­lett a szerződéskötéshez szük­Gerendáson a Csicsely-tó, Csor- váson a forrás rehabilitációja, ennek a két, egykori vízfelület­nek a helyreállítása is az össze­fogás célja. Cson'áson népmű­vészeti bemutatótermet, vad­húsboltot, szakirányú (autista nek, s 10 éve látta el az elnöki teendőket. A jelenleg 150 vasutas telepü­lést tömörítő szervezet elnökévé a grémium Csanádi István mező­hegyes! polgármester személyé­ben szintén Békés megyei első számú vezetőt választott - tudtuk meg Kaszai Jánostól. ■ B. I. séges dokumentumokat leadni. Csorvás és Gerendás ezt meg­tette. Csanádapáca az idei, költ­ségvetési nehézségei miatt egyetlen dolog miatt tanácsta­lan: merjen-e vadászszálláshe­lyeket kialakítani. Az apácai testület a végleges döntés előtt, kedden tájékozó­dott lehetőségeiről. Fodor lózsef és mozgáskorlátozott fiatalok fejlesztése érdekében) konferen­ciákat is szervezhetnek. Infor­mációink szerint a LEADER II. keretében Orosháza kistérségé­nek települései egymilliárd fo­rintra pályázhatnak 2007-től. Dr. Szvercsák Szilvia Békés­csaba új aljegyzője. A kineve­zésről a legutóbbi közgyűlésen döntöttek a képviselők zárt ülésen. A közigazgatási osz­tály korábbi vezetője pályázat útján, a jegyző javaslatára nyerte el határozatlan Időre a posztot. A döntéssel a képvise­polgármester Balog Gábortól kért dilemmáikra megoldást. A gesztorreferens a LEADER-ben való jó előmenetel érdekében azt javasolta, Csanádapáca csökkentse a beruházás össz­költségét a meglévő műszaki tartalom mellett; igényeljen tá­mogatási előleget; ütemezze 2008-ra a kivitelezési munká­kat. Az utófinanszírozott pályá­zat a most önrész miatt gondok­kal küzdő község számára egér- utakat biztosít. Annyi már biz­tos, Csanádapáca önkormány­zata nem száll ki a programból, sőt! A támogatási szerződés alá­írásához szükséges dokumen­tumokat is elküldte. Mostantól mindhárom település vezetője annak aláírására vár. lök többsége egyetértett, aho­gyan azzal is, hogy a jegyző, dr. Benedek Mária alapilletmé­nyét megemeljék harminc szá­zalékkal. Dr. Benedek Mária március óta dolgozik a hivatal­ban, az első nagyobb feladata az volt, hogy a hivatal átszerve­zését levezényelje. ■ F. G. K. Kaszait Csanádi váltotta a VTSZ elnöki székében Kinevezték az aljegyzőt, a jegyző bérét emelték Milliárdos esély az orosházi kistérségnek POCSAJI RICHARD Megéri kártyázni EGY friss felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság mintegy húsz százaléka te­kinthető pénzügyi szakértő­nek, s velük éles ellentétben a magyarok hatoda teljesen érdektelen e tekintetben. A többség persze a két véglet között mozog, de azért ez is jelzi, hogy akad e téren be- hoznivaló. MÉG MA IS RENGETEGEN ódzkodnak a bankkártya használatától, vagy ha már megkapták a kis plasztik­lapot, akkor a fizetési napon rohannak az automatához, s kiveszik az összes pén­züket. Teszik ezt annak elle­nére, hogy ezért általában külön költséget számol fel a bank, míg ha a boltban kártyával fizetünk, az az üzlet tulajdonosának a „sara”. az ember sokszor azért marad a készpénzes fizetés­nél, mert jól tudja, hogy az adott bolt leolvasó rendsze­re rendkívül lassú, s nem akarja kitenni magát a mö­götte állók morgásának. A jövő pedig hazánkban is egyértelműen a kártyáé, nem a készpénzé. Megta­pasztalta ezt az a külföldi élelmiszerlánc is, mely nem akart a leolvasók beszerzé­sével vesződni, de a piac vé­gül kíkényszerítette ezt. Be­csületükre legyen mondva, nem egy gagyi rendszert te­lepítettek, így nem kell a korábbinál többet ácsorogni a pénztárnál. Hogy addig hány vásárlót veszítettek el azért, mert nem lehetett „kártyázni”, azt nem tu­dom, de gyanítom, nem ke­veset. A bankkártya használatá­tól persze még nem kerü­lünk be a pénzügyi szakér­tők közé, de az első lépést megtesszük efelé. A többi pedig már csak rajtunk múlik, s ha kicsit odafigye­lünk a pénzügyeinkre, akkor nehezebben húznak le minket ilyen-olyan ürü­gyekkel. A Nagy Info vadászat A Békés Megyei Hírlap és a BeoLhu közös játéka. KERESSE A BEOLON, KÜLDJE BE A HÍRLAPNAK ÉS OTT LEHET A LEGFONTOSABB NYÁRI ESEMÉNYEKEN. A heti megfejtéseket csak a pénteki lapunkban megjelent nyereményszelvényen tudjuk elfogadni! Fődíj: belépő a Soiling Stones budapesti koncertjére! Mai kérdésünk: Melyik békéscsabai létesítmény adott otthont a Lars von Trier-fesztiválnak 2006. november 10-én? BÉKÉS J,,HÍRLAP Kapós a bankműveleti központ a munkaerőpiacon támogatás Tizenegymillió forinttal segít a pénzintézet az oktatási intézményeknek A Békéscsabán tavaly 1,5 milli­árd forintos beruházással létre­hozott Budapest Bank bankmű­veleti központban jelenleg 250- en dolgoznak - hangzott el az egyéves születésnap alkalmá­ból tegnap rendezett ünnepsé­gen. Tamás Péter, a bankműve­leti központ vezetője elmondta: a munkatársak egyharmada felsőfokú - jellemzően gazda­sági-pénzügyi főiskolai -, két­harmada középfokú végzettség­gel rendelkezik. A dolgozók 30 százaléka került ki a pályakez­dő fiatalok és az 50 év felettiek közül. A 200 női és 50 férfi munkatárs 41 százaléka békés­csabai, 59 százalékuk pedig a környező településeken, első­sorban Békésen, Mezőberény- ben, Gyulán és Sarkadon lakik. Mark Arnold, a Budapest Bank elnök-vezérigazgatója ki­emelte, kollégáik a munkába állást megelőzően 350 órás fel­■ A munkatársak egyharmada felső-, kétharmada közép­fokú végzettségű. készítő képzésen, azt követően pedig átlagosan 250 órás, elmé­leti és gyakorlati tudást nyújtó oktatásokon vesznek részt. Vantara Gyula, Békéscsaba pol­gármestere elmondta, Békés megyében a nyilvántartott ál­láskeresők száma meghaladja a 20 ezret. Emiatt is fontos, hogy a Budapest Bank az elmúlt év során aktív szerepet vállalt a régió munkanélküliségi gond­jainak enyhítésében. A sajtótájékoztatón a Buda­pest Bank nevében Tamás Péter együttműködési megállapodást írt alá a Tessedik Sámuel Főis­kola Gazdasági Főiskolai Kará­nak dékánjával, dr. Puskás Já­nossal. A pénzintézet idén és jö­vőre 5-5 millió forinttal támo­gatja a főiskola audiovizuális tantermének kialakítását. S to­vábbi 500-500 ezer forinttal tá­mogatja a Rózsa Ferenc Gimná­ziumot és a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazda- sági Szakközépiskolát. ■ Ny. L. Fát ültettek és emléktáblát avattak Csabán az egyéves születésnapon. Képünkön (balról jobbra) Mark Arnold, Tamás Péter és Vantara Gyula. I A á f

Next

/
Oldalképek
Tartalom