Békés Megyei Hírlap, 2006. november (61. évfolyam, 256-280. szám)

2006-11-28 / 278. szám

2006. NOVEMBER 28., KEDD - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Szegények gazdag ünnepe karácsony Békés megyében áll legrosszabbul a lakosság, de költünk Egy átlagos megyei csa­lád majdnem minimál- bérnyi fizetést, 60 ezer forintot költ karácsonyi ajándékra. Többen köl­csönt vesznek fel, csak azt nem nézik, hogy az ingyenhitel uzsoraka­mattal jár. Fekete G. Kata Vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Korábban ilyenkor kezdődött az ünnepi roham, az utóbbi két évben azonban már november közepén megjelentek a vásár lásra csábító ajánlatok a Télapók mellett. Olcsó bóvliból talá­lunk eleget. Vehe­tünk 90 centimé­ter magas, 98 ágas rózsaszín vagy fehér műfe­nyőt 1499 forintért, de akad olyan kínai Mikulás is, amelynek a fél szeme hi­ányzik és az egyik csizmáját elfelejtették befesteni. Vásárol­hatunk plüsstigrist 499 forin­tért; kár, hogy a fél lába gya­núsan furcsán fityeg, és árul­nak aranyáron mért bizsut is. Tehát nem árt az óvatos­ság. Persze léteznek jó minősé­gű termékek is, igaz jóval drá­gábban. Békés megyében a műszaki boltok eladói nagy re­ményt fűznek a karácsony­hoz: az akciók láttán jobban fogynak az LCD- és a plazma­tévék, kamaszoknak MP3- lejátszót vesznek a szüleik a fa alá. A legkisebb gyerekeknek sem nehéz játékot szerezni, hi­szen a boltok polcán számtalan baba, társasjáték és kisautó < 300 ezer 1 Piazmatévé 200 ezer-2 millió 1 Mp3 lejátszó 5ezer-70 ezer 1 Könyv 1 ezer-20 ezer Parfüm 4 ezer—22 ezer ' Őrá 8 ezer-300 ezer FORRÁS. HÍRUPÁíVCjTÉS A gyerekek kiválasztják az ajándékot. Egy ilyen maci legalább tízezer forint. van. A gyerekek zöme meg is mondja, mit szeretne, aminek a szülők egy része nem örül, hi­szen az árudömping elveszi az ünnep meghittségét már a leg­kisebbektől is. Közbén a na­gyobb áruházláncok is támad­nak: saját márkájú babákat ké­szítenek, amelyek állítólag ugyanazt tudják, amit az erede­tiek, csak olcsóbbak. Az idő­sebb férfiak ékszert vásárol­nak, elsősorban fülbevalót, mert ehhez nem kell tudni a méretet. Egy német felmérés szerint a nők harminc százalé­ka örül is, ha ilyen ajándékot lát a fa alatt. A gyengébbik nem másik része egzotikus, meleg országba repülne, de ez a vágya keveseknek teljesül. Aki uta­zik, síelni megy. Szakértők szerint karácsony előtt a lakosság erején felül köl­tekezik. Egy család átlagosan hatvanezer forintot költ aján­dékra. Egy megyeszékhelyi műszaki boltban azt állítják, a nagyképernyős, lapos televízi­ókból, amelyeknek az ára 99 ezer forintnál kezdődik, ötből hármat részletre adnak el. Békés Heves, Borsod-Abaúj- Zemplénnel, Jász-Nagykun-Szol- nokkal, Nógráddal, Somoggyal és Tolnával együtt a legkisebb vá­sárlóerejű megyék közé tartozik az országban. Sőt a GFK legfris­sebb kutatásai szerint az elmúlt hat évben nálunk szegényedtek el leginkább az emberek. Ennek ellenére a viharsarki kereske­dőknek is jó előre meg kell ren­delniük a termékeket. Elektroni­kai cikkből, ruhaneműből van elég, de a papírboltok karácsonyi képeslapokat például már hóna­pokkal előre kérnek. Van, ami csak 18 forintba kerül, ezeket el­sősorban a nyugdíjasok viszik, de a bélyeg 52 forint. Karácsony előtti legfontosabb „parancsolatok” Sokat bukhatunk az ingyenesnek mondott hitelen Két kitüntetést vehetett át a forradalmi bizottság elnöke Kitüntetéseket vehetett át Feke­te Pál, Békéscsaba díszpolgára. Az egykori Békés Megyei For­radalmi Bizottság elnöke az Élő ‘56-osok és az 1956-os Alapít­ványtól a forradalom ötvenedik évfordulójára alapított emlékér­met kapott. A politikai foglyok szövetsége (Pofosz) nevében Lé­vai István megyei elnök pedig a Hazáért Érdemkereszt arany fo­kozatát adta át a nyugdíjas ta­nárnak. A történész munkáját a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban díjazták, ahol 1956-ról rendezett kiállítást. Az átadásakor hangsúlyozták: ő derítette ki, hogy nemcsak Pes­ten, Debrecenben, Mosonma­gyaróváron és Salgótarjánban volt 1956-ban sortűz, hanem óó településen. ■ F. G. K. A MÁV tizedikétől jobban átlátható menetrendet ígér Gyakoribb és könnyen megje­gyezhető indulási időket, jobb csatlakozási rendszert ■ ígér a MÁV december 10-étől életbe lépő ütemes menetrendje. ■ Több változásra számíthatnak a vo­nattal közlekedők. A Budapest-Békéscsaba-Lö- kösháza vonalon a jelenleginél több távolsági és személyvonat fog közlekedni. A Mezőhegyes— Békéscsaba szakaszon reggel és délután továbbra is egyórás gya­korisággal járnak a vonatok. Az InterCity-csatlakozás érdeké­ben a napi utolsó két pár hosz- szabb útvonalon, Kétegyházától Békéscsabáig megy. Mezőtúr- Orosháza-Mezőhegyes között 2-3 óránként indul járat, dél­után új csatlakozást vezetnek be Orosházán Mezőtúrról Sze­gedre. Gyoma—Dévaványa— Vésztő—Körösnagyharsány és Püspökladány-Szeghalom- Vésztő-Kötegyán-Gyula- Békéscsaba viszonylatban a je­lenlegihez hasonló menetrend marad, Békéscsabán, Köte- gyánban, Gyomán és Püspökla­dányban viszont csökkennek az átszállási idők. ■ F. G. K. A TEUES LISTA: BEOL.HU 1. Ne hétvégén és este vásá­roljuk meg az ajándéko­kat, mert akkor nagy a tö­meg. Ha lehet, ebédszü­netben szaladjunk ki a boltba. 2. Otthon írjuk össze, kinek mit szeretnénk venni, mert különben többet költünk, mint kellene. 3. Csak azért ne vegyünk meg valamit, mert olcsó, de kü­lönben semmire nem hasz­nálható. 4. Nézzük meg még szenteste előtt, világít-e az izzósor, van-e fenyőtalpunk vagy dé­zsánk, amibe a fát ültetjük. 5. Ha elekbvnikai cikket ve­szünk, pecsételtessük le a jótállási jegyet. 6. Őrizzük meg a számlát, ezzel a legtöbb helyen visszaváltják a nem megfelelő ajándékot Az emberek zöme 100 ezer fo­rintot kér kölcsön a bankok­tól. A legtöbben abba a hibá­ba esnek, hogy csak a kama­tot nézik, a teljes hiteldíj- mutatót (THM) már nem. Pe­dig ez akár 20-40 százalé­kos is lehet. A mostanában népszerű nulla százalékos kamatra megvásárolható kedvezmények többségében hat hónapos futamidőre szól­nak és ha az adós nem fizet, drasztikus kamatemelésre számíthat. Érdemes mindig előre számolni: egy tévét pél­dául 230 ezer forintért hir­detnek, de 36 hónapos fu­tamidőre havi 9235 forintos részletért azonnal vihetjük. Ha összeadjuk a hitelt, rög­tön kiderül, hogy a 230 ezer forintos televízió végül 332 460 forintba kerül. JEGYZET MAGYAR MÁRIA A hatalom kapujában hogy hívják édesapádat? - kérdezte a pszichológus. Csend. A szakember megis­mételte a kérdést, mire a gye­rek felnézett, és azt felelte: „Nekem nincs édesapám.” A lélekgyógyász felsóhajtott: „Mindenkinek van édesapja.” „Nekem csak rossz apám van, annak meg tudom mon­dani a nevét” — nyílt meg hir­telen a kis páciens. az anya sohasem sulykolt bele effélét, a gyerek magá­tól jutott erre a következte­tésre. Olyasmiből például, hogy csaknem tíz év alatt egyszer sem látogatta az ap­ja. A bíróság által megállapí­tott párezer forintos tartás­díjnál sem küldött többet egyetlen születésnapon vagy karácsonyon sem. És vala­hányszor találkoznak az ut­cán, idegenként mennek el egymás mellett, pedig mind­ketten tudják, ki a másik. az apuka az idei helyhatósá­gi választáson képviselőnek jelöltette magát. Bemutatko­zó szórólapján csupán az ép­pen aktuális családja gyer­meklétszámát tüntette fel. Hogy is mondják ezt mosta­nában? Kegyes csalás... Zász­laján pedig a tisztesség és a gyermekszegénység elleni harc. Rokonszenves jelölt. Persze csak azok számára, akik annyit tudnak róla, amennyit bevallott magáról. Nem is lényeges, milyen pártnál próbálta eladni ma­gát. Ez a típus bármilyen színt képes felölteni, s ha kell, bármit képes elhitetni. Még azt is, hogy felelősség­gel dolgozik a választókerüle­téért. Nem lett ugyan képvi­selő, én mégis egyfolytában azon gondolkodom, ilyen jel­lemmel vajon hányán állhat­ták sorban október 1-jén a hatalom kapujában. csak remélni merem, nem túl sokan. Abban meg pláne hinni akarok, hogy többség­ben vannak azok a „maradi” állampolgárok, akiknek fon­tos a közélet szereplőinek személyes példamutatása. Megyénkben a hazai átlagnál többen adnak rendszeresen vért ünnepség Kitüntetéseket osztottak a Magyar Vöröskereszt által szervezett hétfői békéscsabai rendezvényen Véradókat és véradás­szervezőket köszöntöttek tegnap Békéscsabán, a Garzon Hotelben. Me­gyénkben a hazai átlag­nál több a véradó. Molnár Pál Márton Beszédében Priskin János, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, az éves térségi véradási adatok biztató­ak és büszkeségre adhatnak okot. A Békés megyei donorok kivívták még az országos szer­vezetek elismerését is, hiszen a számok vizsgálatánál megálla­pítható, hogy a véradási kedv a térségben magasan az orszá­gos átlag felett van, a megye hetvenöt településéből ötven­nyolc teljesít kimagaslóan.- Az ötlet 1987-ben fogalma­zódott meg, hogy az év egy nap­ja legyen a véradóké. Min­den esztendőben e jeles al­kalomkor nagyrabecsülés­sel köszöntjük őket - idézte fel a tegnapi rendezvény apro­póját Priskin János. Az ünnepen két Békés me­gyei véradó részesült rangos dí­jazásban. A csabai Molnár János száztíz alkalommal segített em­bertársain, Merényiné Szent- miklósi Etelka pedig kiemelke­dő véradó-szervezői munkájá­ért vehetett át jutalmat. Mind­Molnár Lajos 110 alka­lommal se­gített ember­társain. ketten az Egészségügyi Minisz­térium által alapított Pro Vita díj boldog birtokosaként távoz­hattak a rendezvényről.- A mezőkovácsházi kistér­ségben tizennyolc településen szervezem lassan már tizen­négy esztendeje a véradásokat. Büszkén mondhatom, napról napra jobban mozgósítható a lakosság, a tapasztalataim rendkívül pozitívak ezen a területen — mutatta be munkáját Merényiné Szentmiklósi Etelka. A tegnapi ünnepségen Csávás Lajosné (Tarhos), Győ­ri Jánosné (Békésszentandrás), Megyeri Mihály (Gyomaend- rőd), Nagy Attiláné (Nagyszé­Merényiné Szentmik­lósi Etelka 14 éve szervez vér­adásokat. nás), Nyemcsok Pálné (Szabad- kígyós), Oláh Istvánná (Domb­egyház), Széllné Tóbiás Katalin (Gyula), Túri lánosné (Szegha­lom) és Vocska lánosné (Mező- gyán) a véradó mozgalomért ezüst emlékéremmel gazdago­dott, a sokszoros véradóknak és véradásszervezőknek pedig emléklappal és aján­déktárgyakkal kedvesked­tek a szervezők. A szerve­zet munkájának támogatá­sáért Békés Város Önkor­mányzatának, a megyei ro­mán kisebbségi önkormány­zatának, Orosháza Város Ön- kormányzatának, valamint a Békés Megyei Hírlapnak em­léklapot és tárgyjutalmat ítéltek. * \ I I I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom