Békés Megyei Hírlap, 2006. szeptember (61. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-08 / 211. szám

2006. SZEPTEMBER 8., PÉNTEK - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP 3 MEGYEI KÖRKÉP Száz nap, száz munkatárs emlékfa A juhar is olyan gyorsan nőjön, mint a foglalkoztatás Sajben Éva elmondta: békéscsabai viszonylatban jó fizetést kapnak. Önkéntesekre is számítanak a kékvércsék számlálásában Önkéntesek is bekapcsolódhat­nak a Körös-Maros Nemzeti | Park Igazgatóságának „A kék­vércsék védelme a Pannon ré­gióban” elnevezésű, Life Natu­re programjába - tudtuk meg ■ A kékvércse a tér­ség egyetlen tele­pesen költő, raga­dozó madárfaja, melyre a költési időszakon kívül is jellemző a szociális viselkedés. Domokos Andreától, a nemzeti park munkatársától. Az önkén­tesek a kékvércsék számlálásá­ban vehetnek részt október 4- éig, minden szerdai napon. A kékvércse a térség egyet­len telepesen költő, védett, ra­gadozó madárfaja, melyre a költési időszakon kívül is jel­lemző a szociális viselkedés. Az afrikai telelőterületekre tör­ténő vonulást megelőzően es­ténként akár több ezer madár gyűlik össze a megfelelő felté­teleket nyújtó éjszakázó helye­ken, jellemzően facsoportok­ban. A számlálások ezeken a helyeken történnek. A cél, hogy képet kapjanak az állo­mányváltozásról, s ennek tük­rében konkrét védelmi intézke­déseket tegyenek. ■ L. ]. Európa-sátor: középpontban a munkavállalás A Nemzeti Fejlesztési Terv Kör­nyezetvédelmi és Infrastruktu­rális Programját népszerűsítet­ték tegnap Gyulán a Miniszter- elnöki Hivatal által megbízott szakemberek. A rendezvényen, az úgynevezett Európa-sátorban az érdeklődő diákok és időseb­bek rendhagyó órán - amelyen szó esett az Európai Unióról, a külföldi munkavállalás lehető­ségeiről és feltételeiről, a fo­gyasztóvédelemről és természe­tesen a környezetvédelemről - vehettek részt. A programon J emellett lehetőség nyílt szemé- | lyes beszélgetésekre, míg a vál- j lalkozó kedvű érdeklődők szel­lemi totón nyereményekért tesz­telhették tudásukat. ■ P. G. I A Budapest Bank vezetői a megyeszékhely polgárai iránti elkötelezettség jeléül emlékfát ültettek a város­vezetőkkel tegnap Békés­csabán, a Petőfi ligetben. Az apropót az adta, hogy száznapos működés után a minap felvették a századik munkatársat is a csabai bankműveleti központba. Nyemcsok László Egymilliárd forintos beruhá­zásban alakította ki bankműve­leti központját bő három hó­napja a Budapest Bank (GE Money Bank) a megyeszékhe- I lyi Csaba Centerben. Akkor j harminc ember kezdte meg a munkát a központban, jelenleg már százan dolgoznak itt.- Szeretnénk, ha a most elül­tetett vörös juhar is olyan gyor­san növekedne, mint ahogy a Budapest Bank, és ezáltal a bé­késcsabai központunkban a foglalkoztatás - hangsúlyozta Mark Arnold, a pénzintézet el­nök-vezérigazgatója. — Az év vé­gére 130, két éven belül pedig összesen 530 embernek biztosí­tunk itt munkát. A munkatár­sak jellemzően kintlevőség-ke­zeléssel, telefonos ügyfélszolgá­lattal és lakossági számlanyitá­sokkal foglalkoznak. Az elnök­vezérigazgató szólt arról, hogy jól döntött a Budapest Bank, amikor a bankműveleti közpqn- tot Békéscsabára telepítette. A régióban működő, színvonalas j oktatási intézményeknek kö- ) szönhetően ugyanis garantált a megfelelő utánpótlás. Az operációs központban a je­lenlegi hgjyen, a parkolóház fe­lett kialakított, minden igényt kielégítő létesítményben 400-an férnek majd el. A tervek szerint a Csaba Center bővítése során alakítják ki 2008 első felében azt az irodaszintet, ahol további 130 munkatárs dolgozhat. Tamás Péter, a bankműveleti Az emlékfaültetést követően Mark Arnold elmondta: több, mint kétezren jelentkeztek me­gyénkből eddig az álláshelyek­re, és nagyon komoly kivá­lasztást végeztek a megyei munkaügyi központtal közö­sen. Az elnök-vezérigazgató ki­emelte, a tréningeken és az eddigi munka során is bebizo­nyosodott, hogy a helyi mun­kaerő minden tekintetben ver­senyképes országos szinten is. Tamás Péter hozzátette: már a csabai központ végzi az egész országra kiterjedően az áruhi­központ vezetője hangsúlyozta, hogy a dolgozók az elmúlt pár hónap alatt kiválóan elsajátítot­ták az új ismereteket, és mun­kájuk minden tekintetben meg­felel a bank által támasztott magas elvárásoknak. — Az elmúlt hónapokban kol­légáimmal együtt arra töreked­tem, hogy a Budapest Bank ne csupán a város gazdasági, ha­nem annak társadalmi életébe is aktívan bekapcsolódjon — ecsetelte Tamás Péter. - Elköte­lezettek vagyunk a város civil társadalmának fejlődése iránt. Ennek jegyében döntöttünk úgy, hogy az idei szezontól tá­mogatjuk a békéscsabai NB I-es női kézilabdacsapatot, valamint az NB Il-es férfi futballcsapatot. A munkavállalók közül Sajben Éva kiemelte, békéscsa­bai viszonylatban jó fizetést kapnak. Emellett folyamatos képzést, kulturált munkakörül­ményeket, kikapcsolódási lehe­tőséget biztosítanak számukra. Barna Zsuzsanna pedagógu­si végzettséggel helyezkedett el a központban. Elmondta, a vál­tást megkönnyítette, hogy itt is emberekkel kell foglalkoznia,' még ha telefonon keresztül is. Zsuzsanna külön szólt a kiváló csapatszellemről, a kollektíva a munkahelyen kívül is össze­tart. Főztek például a lecsófesz­tiválon, és öt csapattal neveztek a kolbászfesztiválra. Kasza Ma­riann hangsúlyozta, hogy a bé­késcsabai elméleti és a buda­pesti, többhetes gyakorlati kép­zéseken, tréningeken sokat ta­nultak. Mindezt a központban, és ha az élet úgy hozza, máshol is hasznosítani tudják. telezést, ez is bizonyítja, hogy komolyan számíthatnak az itt dolgozókra. A munkaer&felvé- tel továbbra is folyamatos, várják a jó kommunikációs képességekkel, számítástech­nikai ismeretekkel és mini­mum középfokú végzettséggel rendelkező pályázók jelentke­zését. Jelenleg a központban dolgozók fele békéscsabai, 12- en járnak be Békésről, a többi alkalmazott a környező tele­püléseken él. A közép- és fel­sőfokú végzettséggel rendelke­zők aránya 50-50 százalék. Szerepzavarban a hatalom nem tudom, hogy vannak ve­le, de engem már nagyon za­var a gorombaság és a fenye- getődzés. A szakszerűség és az emberség mintha már senkit sem érdekelne. Rá­adásul a magyar nyelvtan és az illemtanórákról is sokat hiányozhattak, akiktől ma­napság nagy a hang- és a zűrzavar, nekünk meg egyre rosszabb a közérzetünk. öt hónappal a parlamenti választások után és alig né­hány héttel az önkormányza­ti megmérettetés előtt úgy viselkednek politikusok és képviselők a választóikkal, mintha nem is ugyanabban az országban élnénk. Mintha külön bohózatban, cirkusz­ban lépnének fel minden es­te új közönség előtt, más és más szerepben. Vagy verse­nyen vetélytársként; csataté­ren, elvadult küzdelemben egymás ellenségeként. a televíziót már nem lehet úgy bekapcsolni, hogy ne egymást szidják a pártok, ne üzengessenek. S állandóan politológusok, elemzők ma­gyaráznak, tömik a fejünket, lóslatok, találgatások: vajon ki kit győz le, mennyiben üt­közik az országos és a helyi, hatalmi és ellenzéki érdek. Régen zavar, hogy a tények, hírek felfogására, értelmezé­sére nem hagynak időt. A be­jelentés után azonnal a politi­kai elemzők fordítják le a hallottakat, rágják a szánkba, mit és hogyan kötelező értel­mezni. Legutóbb még ennél is súlyosabb hiba történt. Ve­zető politikus került szerep­zavarba, lépett a publikum elé az elemző bőrében. Rá­adásul külföldre üzent (ami felér egy feljelentéssel) úgy, hogy itthon is értsenek belő­le. Ha nem állnak ki a kor­mány megszorító intézkedé­sei mellett, a szélsőségesek kerülhetnek hazánkban is hatalomra, ahogyan néhány másik államban. A LEGDÖRZSÖLTEBB elemző Is nehezen tudná ezt másképp fordítani, mint fenyegetődzés. Nőjön a fa és a foglalkoztatás! Balról jobbra Pap János, Békéscsaba pol­gármestere, Velkey Gábor alpolgármester, Tamás Péter és Mark Arnold. A helyi munkaerő országosan is versenyképes Jól bírja a szélsőségeket is edr Jóval korszerűbb és biztonságosabb az új rendszer Kiállnak a szárnyvonalakért települések Fontosnak tartják a vasúti összeköttetést Várhatóan a jövó' esztendő első negyedévében hasz­nálhatják majd először élesben a kommunikáció­jukat jelentősen meg­könnyítő EDR-rendszert a Békés megyei készenléti szervek munkatársai. Molnár Pál Márton- Az új készülékeket nagyon egyszerű kezelni, a rádiótele­fonokhoz hasonlít a működési elvük, persze jóval korszerűbb, változatosabb lehetőségekkel. A készülékek tervezésénél fi­gyeltünk a speciális igényekre, hiszen ütés- és cseppállóak. Ezért például a rendőrségi vagy katasztrófavédelmi munka szélsőséges eseteinél is kiváló­an működnek - mondta Kozma Béla, a rendszer kiépítését vég­ző Pro-M Zrt. vezérigazgatója. A cégvezető kifejtette, az or­szágban 225 bázisállomást lé­tesítenek, amelyeknek 42 ezer készüléket kell befogadniuk.- A korábbi, 20-25 éve kiala­kított analóg technológiához képest az EDR lényegesen haté­konyabb kommunikációs esz­köz. A rendszert a TETRA szab­vány alapján építjük ki, mely európai uniós ajánlás, így a rendvédelmi szervek határo­kon átívelő együttműködésére is alkalmas. Az EDR számos előnye közül kiemelkedik, hogy automatikusan gondosko­dik a rádióforgalom informá­cióvédelméről, ezért sokkal biz­tonságosabb, mint elődje. Egyébként a rendszer kiépíté­sével párhuzamosan történik azoknak az oktatóknak a kép­zése is, akik a felhasználókat, a szolgálati állományt felkészí­tik. Mindent megteszünk an­nak érdekében, hogy az átállás az EDR-re zökkenőmentes le­gyen. A teljes hazai kiépítéssel az EDR Európa egyik legkor­szerűbb és legkiterjedtebb ké­szenléti rádiórendszere lehet - hangsúlyozta Kozma Béla. A készülékek egyébiránt ütés- és cseppállóak. A békési önkormányzat nem helyesli, hogy az utasforgalom csökkenése miatt megszűnik a személyszállítás a Békés- Murony vasútvonalon. Elfogad­ja azonban, hogy a racionalizá­lás miatt meg kellett hozni ezt a döntést - áll abban a levélben, amelyet Pataki István polgár- mester juttatott el Kóka lános gazdasági miniszterhez. A kép­viselő-testület nem ért egyet vi­szont azzal, hogy a döntés a vasúti szárnyvonal fizikai meg­szüntetését is jelenti. Kérik a MÁV Zrt.-t, hogy a pályát és az ahhoz kapcsolódó infrastruktú­rát továbbra is őrizze meg. Szóba került a vasút kérdése a Szeghalom Kistérség Többcé­A békési képviselők kiálltak a Murony-Békés vonal mellett. lú Társuláshoz tartozó települé­sek polgármestereinek tegnapi körösladányi tanácskozásán is. Kaszai János, Vésztő polgár- mestere, a Vasutas Települések Szövetségének országos elnöke a Vésztő-Körösnagyharsány vasútvonal megszüntetésének kérdését is felvetette. A polgár- mesterek kiállnak a vasút mel­lett. Úgy vélik, Románia uniós tagságával a Vésztő-Körösnagy­harsány vonalat nem megszün­tetni, hanem fejleszteni kellene, hogy ismét közvetlen összeköt­tetése legyen a kistérségnek Nagyváraddal. Hiszen vasúton csak 41 kilométerre van Vésztő­től, míg Csaba vonattal sokkal messzebb van. ■ M. B.-P. G. $ NIEDZIELSKY KATALIN

Next

/
Oldalképek
Tartalom