Békés Megyei Hírlap, 2006. június (61. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-01 / 127. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JÚNIUS 1„ CSÜTÖRTÖK Féltjük a disznótorosunkat biztosítás Különféle szempontok alapján döntjük el, a kötést A vagyonbiztosítási szerződések a belvízre nem vonatkoznak. Képünk februárban Bélmegyeren készült, ahol melléképületekbe szivárgott a víz. Több észak-békési településen jut ingyen élelmiszer a rászorulóknak Ingyen élelmiszert kaphatnak a rászorulók a szeghalmi vá­lasztókerülethez tartozó tele­püléseken. A szeghalmi szék­helyű Együttműködés a Kö­zösségért Egyesület, valamint a gyarmati Füzesgyarmatiak Füzesgyarmatért Egyesület nemrég kötött megállapodást a budapesti Élelmiszerbank Egyesülettel. Ennek keretében a következő tizenkét hónap­ban tartós élelmiszer (elsősor­ban liszt, liszttermék és olaj) érkezik a térségbe. Ezeket a szállítmányokat a rászoruló családok között osztják szét, elsősorban Észak-Békés tizen­három településén. ■ M. B. Az idősebbeket is számítógép elé ültetnék Eleken Huszonnégy korszerű számí­tógép áll a diákok rendelke­zésére az eleki Dr. Mester György Általános Iskolában, de az intézmény vezetése elképzelései szerint bővíti a felhasználók, illetve a hozzá­férők körét.- Nyitni szeretnénk az idő­sebbek, valamint mindazok fe­lé, akik támogatták a közel­múltban megvalósult sikeres informatikai pályázatot - hang­súlyozta Lénárt Istvánná igaz­gató. A tervek szerint így a jövő­beli tanfolyamokon a kisebbsé­gi önkormányzatok, az egyhá­zak, az idősek otthonának tag­jai is részt vehetnének, ismere­teiket bővítendő. ■ Cs. Á. Csabacsüdön már munkába állt az új jegyző Kasikné Csík Zsuzsanna sze­mélyében új jegyző állt mun­kába a közelmúltban az alig több mint kétezer lakosú Csabacsüd polgármesteri hiva­talában. A nagyközség korábbi jegyzője, Paluskáné Udvarhe­lyi Judit a továbbiakban a szomszédos Szarvason aljegy­zői feladatokat lát el. ■ L. J. Folyamatosan nő a lakás- biztosítást kötők száma, tavaly már az ingatlantu­lajdonosok 64 százaléka érezte úgy, jobb a bizton­ságot megelőlegezni.. Má­sok muszájból, a hitelfel­vétel egyik kötelezettsé­geként vállalják a plusz- költségeket. Munkatársainktól- Amikor betörtek a nyaralónk­ba, felkerestem az egyik biztosí­tótársaságot. Ott szembesültem azzal, hogy ártérben, a víz okoz­ta károkra nem lehet biztosítást kötni. Csőtörést vagy üvegkárt lehet intézni, de amit a Tisza okoz, az már a mi költségünk - sorolta tapasztalatait egy oros­házi fiatalasszony, akinek Csongrádon van ingatlana. Vi­szont a jó gazda gondossága ve­zette akkor, amikor Orosházán vett egy belvárosi lakást — En­nek már 26 éve. Otthonbiztosí­tást kötöttem, igaz, sok hasznát még nem láttam. Egyszer betört az erkélyen az ajtóüveg, azt a biztosítón keresztül rendeztem. Ugyanakkor megnyugtató szá­momra, hogy ha a lakáson belül sérülés érne, számíthatnék anyagi segítségre - mondta. A kertes házban élő, rákóczi- telepi Tóth József nagyon meg­haragudott biztosítójára.- Helyben nem tudtam intézni az ügyeket, ezért most társaságot váltottam. Olyat választottam, ahol kedvezményt adnak, mert autóinkra, lakásunkra, tanyánk­ra is náluk kötünk biztosítást. Dr. Muntyánné Puskás Krisz­tina három orosházi társasház közös képviselője. Állítja, sokan nagyon tájékozatlanok. — Tör­vény rendelkezik arról, hogy a társasházaknak rendelkezniük kell biztosítással, a díjtételt be­építjük a közös költségbe. Ettől függetlenül a lakók köthetnek- Szerintem a mai világban az élet- és nyugdíjbiztosítás az eg}'ik legértelmesebb dolog, amire költheti a pénzét az em­ber- mondta a szarvasi Krajcsovics István. - Felesé­gemnek és nekem is van ilyen biztosításunk, s ahogy a mos­tani nyugdíjkilátásokat elné­egyénileg is biztosítást, de már nem kell teljes körűt. Sokszor ajánlom nekik, ha üzletkötő környékezi meg őket, vigyék magukkal a társasházi köt­vényt, kétszer ne fizessenek ugyanazért a szolgáltatásért. — Az Allianz Hungária Bizto­sító Rt. által 2004-ben készített felmérés szerint a lakásbiztosí­tás megkötésének több oka is lehet: a kockázatok józan meg­fontolása, saját tapasztalat, vagy mások kárának ismerete, zem, igencsak szükség lesz a kiegészítésre. Ha ismerőseim­mel erről beszélgetünk, általá­ban azt mondják, hogy nincs pénzük biztosításra. Csak azt felejtik el, hogy közben meny­nyit költenek cigarettára, meg egyéb más, értelmetlen dol­gokra, amiből bőven futná. a szülői példa, a családról való gondoskodás általános vágya, az alapvető biztonságérzet em­beri igénye - mondta Váczi Il­dikó, a cég dél-alföldi igazgató­ságának marketingreferense. A kutatásból kiderült, hogy a Békés megyeiek az országos, s a vidéki átlaghoz képest is kevés­bé tartanak a betörés okozta ká­roktól, s bár a híres gyulai vagy csabai kolbász receptjét nem so­rolták fel a vagyontárgyak kö­zött, azt megemlítették, hogy „akinek ellopják a feldolgozott disznóját, azt bizony nagy kár éri”. Eltérően az országos átlag­tól, minden második békési em­ber úgy gondolja, hogy az árvi­zek és a csapadék okozta kár fordul elő a leggyakrabban. A vi­harsarki lakosok számára a me­zőgazdasági tevékenység fontos megélhetési forrás, ezért is tar­tanak jobban a viharok pusztító hatásától. Nem igazán félnek csőtöréstől, üvegtöréstől. A szakember megerősítette, hogy a vagyonbiztosítási szer­ződések a csapadékvízrend­szerből kilépő és elöntéssel okozott károkra érvényesek, a talajvízre és a belvízre nem. Ugyanakkor működik a Wesse­lényi Miklós Ár- és Belvízvédel­mi Kártalanítási Alap, amely­nél éppen ezekre a károkra le­het biztosítást kötni. Még olcsó díja ellenére is alig kétszázan éltek eddig ezzel a lehetőséggel hazánkban. Díszpolgári címet adományozott az önkormányzat a falu szülöttének Mint megírtuk, a kunágotai születésű, ma Zuglóban élő Balázs Tibor festőművész húsz festményét adományozta szülőfalujának. Az állandó ki­állítást hétfőn nyitották meg a nagyközönség előtt. Az ün­nepségen felléptek az általá­nos iskola művészeti csoport­ja tanulói, majd Pápai Zoltán polgármester méltatta a mű­vész életútját. Balázs Tibor meghatottan szólt a fogadta­tásról, s felidézte a szülőfalu­ban töltött éveket. Az önkor­mányzat elismerve eddigi munkásságát, díszpolgári cí­met adományozott a festő­művésznek. ■ H. M. A gránitkövet ajándékba kapták a tótkomlósiak Kilenc tonnányi gránitkövet kaptak a tótkomlósiak a Szlo­vák Nemzeti Park ajándéka­ként a készülő letelepedési emlékmű kivitelezéséhez. A város főterén, az István király megkoronázását ábrázoló köz­téri szobor és a barokk evangé­likus templom előtt új és egye­dülálló műalkotást szeretne el­helyezni a képviselő-testület a szlovákiai testvértelepülések támogatásával. A letelepedési emlékmű a galántai Szabó László képzőművész alkotása. A kőszimbólumot a tervek sze­rint az országos szlovák talál­kozó napján, július elsején avatják fel. ■ Cs. I. Békésen eladja az önkormányzat a részvényeket A békési önkormányzat a kö­zeljövőben értékesíti OTP-rész- vényeinek egy részét, mivel 2007-ben értéküket veszítenék - tájékoztatta lapunkat Szalai László. A város költségvetési bizottságának elnöke elmondta azt is, hogy az így befolyt tizen­hatmillió forintot elsősorban beruházások önerejéhez hasz­nálják fel. ■ P. G. Ön szerint milyen események okozhatnak kárt? Földrengés Másoknak okozott kár Árvíz Tűz, robbanás Mások által okozott kár Villámcsapás Csapadék okozta kár Csőtörés Vihar Betörés (2004-es felmérés, százalékban) Vannak olyanok, akik nyugdíjra gyűjtenek HIRDETÉS Amikor a rutin sem segít Váratlan találkozás 900 ezerért Már rég nem számolom, hány kilométer van mögöttem, hiszen évek óta gyakorlatilag naponta vezetek - itthon és külföldön. Egy este barátaimmal hármas­ban autóztunk hazafelé, Csabára. Nyugodt tavaszi este volt, az úton alig forgalom. Tótkomlós után a semmiből termettek előttünk és én - hiába a rutin - nem tudtam kike­rülni az őzeket. A csattanásra még most is jól emlékszem! Miután láttam, hogy mindannyi­an megúsztuk karcolásokkal a talál­kozást, az volt az első gondolatom, hogy „Rommá tört az autóm, ki se szállók, hogy megnézzem!” Régóta van Allianz cascóm, de szerencsére addig még nem történt olyan balesetem, ami miatt használ­nom is kellett volna, így nem tud­tam, pontosan, mit is kell tennem. Biztos, ami biztos, rendőrt hívtam, akik hamarosan meg is érkeztek, helyszíneltek, kihívták a vadászt stb. Érdekes újdonság volt számom­ra, hogy egy ilyen baleset kapcsán a jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a vadásztársaságnak nem kell felelősséget vállalnia. Tehát a ká­rom rendezésében teljesen magam­ra maradtam volna, ha nincs cas­cóm! Hosszúra nyúlt az éjszaka, de vé­gül megállapították, minden „részt­vevő” szabályosan cselekedett, így a balesetért sem én, sem a vadásztár­saság nem felelős. Szerencsére az autóm működő­képes maradt, így másnap az első utam a szervizbe vezetett. Ott beje­lentettem a kárt, kitöltöttük a papí­rokat és otthagytam az autót. A hír, hogy a javítási költség közel 900 ezer forint, letaglózott ugyan, de rögtön a szervizben megtudtam, hogy nem kell mélyen a zsebembe nyúlnom érte! Az Allianz-zal szer­ződésük van, ez a biztosító közvetle­nül a szerviznek fizet, nekem tehát csak az önrészt kell állnom. Csodál­koztam, hogy némelyik biztosítónál az ügyfél fizet a szerviznek, és csak a számla alapján kaphatja majd vissza a pénzét. Hogy őszinte le­gyek, bár szerencsére nincsenek anyagi gondjaim, arról azért fogal­mam sincs, hogy teremtettem volna elő hipp-hopp majd egymilliót a ja­vításra! Az autó hamar elkészült, nekem csak érte kellett mennem, a cascóm alapján pedig a szerviz és az Allianz egymás között elintézett mindent. A kocsit azóta is hasz­nálom... Hogy mi lett volna, ha nincs Allianz-cascóm? Még elképzelni sem akarom! Saját történetét elmesélte: D'osualdo Krisztián, Békéscsaba SZAKMAI PROGRAMOK Június t, csütörtök, 10.00- Építési látványosság At Andrássy és Szabó Dezső úti üzletek és lakások betonozási bemutatója- Békési Építészet 1996-2006 10 éves a Békés Megyei Építészkamara - kiállítás- Beruházók és fejlesztők konzultációja Helye: Békéscsaba, Pallasz-udvar Június 2, péntek, 9.00-18.00 Gyógy- és wellnessturizmus; régiófejlesztés; üdülési csekkek Helye: Orosháza, Építőipari Centrum (Szentesi út) Ml! SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK Június 1., csütörtök 15.00-17.00 Pallasz-parádé. Építőipari gépek és jármüvek felvonulása diszkóval és tánccal Békéscsaba utcáin 18.00 Amigos Latinos 18.30 Latintánc-bemutató 19.00 Búkor Csaba 19.30 latintánc-bemutató 20.00 la Bomba Június 2, péntek 18.00 Pedró 19.00 Reá 19.30 Kornél 20.00 IfeÉ VN és a N«a Kultúr Zenekar 21.00 Szikom Robi és a Gkfák BÉKÉSCSABA Június 3., szombat ÉPÍTŐK NAPJA 12.00 Az építők köszöntése és megvendé- gelése. Szakmai bemutatók, akci­ók. játékok 13.00 Jó ebédhez szól a nóta 18.00 Petróczy Lacy 18.30 Zöldövezet 19.00 Erica C. Dance School 19.30 A Nívó Divat Team bemutatója 20.00 Dupla Kávé 21.00 Déjá-Vu 21.30 Fresh 22.00 Tűzijáték A programok helyszíne: Békéscsaba, Pallasz-udvar. OROSHÁZA Június 2., péntek 15.00-17.00 MENJÜNK GY0PÁR0SFÜRDŐREÍ Pallasz-parádé. Építőipari gépek és jármüvek felvonulása diszkóval és tánccal. Orosháza utcáin. DJ Szeka, DJ Hlásznyík, DJ Berry 17.00 Ünnepélyes megnyitó a Pállasz Orosháza Áruházban 17.30 Amigos Latinos s 18.00 Déjá-Vu 19.00 Postás Józsi 20.00 la Bomba ___________ A p rogramok helyszíne: Orosháza, Paliasz Orosháza Áruház előtti tér. i a vásárlókat

Next

/
Oldalképek
Tartalom