Békés Megyei Hírlap, 2006. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

5 2006. MÁJUS 2., KEDD - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP Dán testvértelepülése lehet a megyeszékhelynek- Jelenleg is tárgyalásokat folytatunk Dánia második leg­nagyobb városával, Aarhusszal a testvérvárosi kapcsolat felvé­teléről - tudtuk meg Pap Já­nostól, Békéscsaba polgármes­terétől. A békési megyeszék­hely első embere elsősorban az intézmények, civil szervezetek kapcsolatainak az erősödését várja, de a gazdasági kapcsola­tok fejlesztése is előtérbe ke­rülhet. A két település közötti közeledést nagymértékben elő­segítette Dánia tiszteletbeli magyarországi konzulja, az aarhusi kötődésű Heine Sveistrup Jensen. ■ Cs. Á. A civileket támogatják a rotary klub tagjai Az 1936-os gyopárosi országos rotarykoriferencia a természet- tudományi kutatás válságáról szólt. 70 év távlatából osztotta meg álláspontját a témáról dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudo­mányegyetem rektora az Oros­házi Rotary Klub emlékülésén. A rotarysták átadták támogatá­sukat, a Vadvirág Esélyklub, a Liszt Ferenc Alapfokú Művésze­ti Iskola modemtánc tanszaka, az Eötvös Diák Pedagógus Sport­egyesület búvárszakosztálya ka­pott elismerést A Táncsics gim­názium etika szakkörét és dr. Kiss A. Sándort is jutalmazták helytörténeti könyvéért. ■ Cs. I. Az olvasók ideje már lejárt változás Kölcsönzés helyett a világhálós szörfözést választják SB3S Mezőberény. szakszolgálat. A Békési Kistérség Közbeszerzé­si Tanácsa úgy döntött, hogy Mezőberényben a Liget téri pe­dagógiai szakszolgálat kialakítá­sával Szépe Sándor helyi vállal­kozót bízzák meg. A beruházás összköltsége mintegy 13 millió 398 ezer forint. ökány. KÁBELTÉVÉ, a Fibernet Kommunikációs Rt. május 15- éig kiépíti a településen az új üvegszálas, visszirányos opti­kai rendszert, s ezután kez­dődhetnek meg a bekötések, így az internet használatára is lehetőségük lesz a jövőben az okányiaknak. Orosháza, művészetoktatá­sért. A magyar művészetokta­tás napja díjátadó ünnepségére volt hivatalos Orosháza. A Ma­gyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a Magyar Zeneművészek és Táncművé­szek Szakszervezete adta át a plaketteket a szekszárdi Liszt Fe­renc Művészeti Iskolában 5 egyéni és 5 intézményi díjazott­nak. Az idén az orosházi Vörös­marty Mihály Általános Iskola is kiérdemelte a kitüntető címet. Az átadáson Dávidné Bartha Szilvia, Kardosné Bánhidi Éva énektanárok és Orosz László igazgató vett részt. Sarkad, gyermekvédelmi, a városban tavaly az év második felében 1591 gyermek után 47 millió 367 ezer forint rendszeres gyermekvédelmi támogatást fo­lyósított az önkormányzat. Tizen­hat apróság részére 443 ezer fo­rint értékben természetbeni jut­tatást biztosítottak. Sarkadkeresztúr. munkahely­teremtés. Olasz befektetői csoport érdeklődött Sarkad- keresztúron: zöldmezős, munka­helyteremtő beruházáshoz sze­retnének területet vásárolni. Az önkormányzat, enyhítendő a munkanélküliek helyzetén, part­nerként fogadta a kezdeménye­zést — tudatta llyés Sándor sarkadkeresztúri jegyző. Szarvas, belvízkárok, az év elején Szarvason is jelentős bel­vízkárok keletkeztek, ezért az önkormányzat támogatási kérel­met nyújtott be a vis maior ke­retre. A napokban megérkezett az értesítés arról, hogy a véde­kezési költségekhez 9 millió 476 ezer forint vis maior- előleget biztosít a Belügyminisz­térium. A „Nagy Könyv” című országos kezdeményezés hasznos volt, mert hatására sokan fedezték fel újra a rég elfeledett szépirodalmi alkotásokat. Sokakban még mindig az a klasszikus kép él, hogy az igazi könyvtár olyan kultu­rális intézmény, ahova a lá­togatók könyvet kölcsönöz­ni és olvasni járnak. Molnár Pál Márton A technikai eszközök, lehetősé­gek fejlődése és a modern kom­munikációs csatornák kialaku­lása azonban új kihívásokat ho­zott a könyvtárak számára. — Ma már nem az olvasók, hanem a felhasználók világát éljük - mondta dr. Ambrus Zol­tán, a Békés-Megyei Könyvtár igazgatója. A könyvtárakban sokan a digitalizált folyóirat- és könyvadatbázisokat használják információszerzésre. Egy dolog viszont évtizedek óta változaüan: a könyvtár min­dig is közösségteremtő hely volt, és ez a funkció manapság felértékelődött. A könyvtár ta­lán az egyik legliberálisabb közszolgáltató, hiszen korra, nemre, vallási hovatartozásra, iskolázottságra való tekintet nélkül bárki beiratkozhat. A Békés megyei tapasztala­tok is ezt az állítást igazolják. Dr. Ambrus Zoltán hangsúlyoz­ta, a mozgássérültek, vakok és a bevándorlók, közösségük mé­retéhez képest, nagy számban gyarapítják a látogatók táborát. A hagyományos szolgáltatás­ról, az olvasásról az országos álla­potokhoz hasonlóan, a megyei szakemberek is negatív folyama­tokról számoltak be. Visszaszo­rult a szépirodalom és a fikciós irodalom iránti érdeklődés. Kóti Hajnalka, a megyei könyvtár osztályvezetője ki­emelte: főleg a szakmai művek és az iskolai jegyzetek iránt nagy a kereslet. A legtöbben ugyanis nem engedhetik meg maguknak a költséges tanköny­vek megvásárlását, és inkább a kölcsönzéses formát választják. Szabad idejüket elsősorban az 50 év felettiek és a nyugdíja­sok töltik olvasással, az igénye­sebb szépirodalmi alkotásokból tallóznak. Minden korosztály­nál népszerűek a könyvesbolti sikerlistákat vezető bestselle­rek és a kortárs magyar, sőt a megyei szerzők írásai is. Az igénybe vett szolgáltatások alakulása számokban Beiratkozott Könyvtár- Kölcsönzött olvasók használatok dokumentumok 2003 15934 173936 222107 2004 ________15145 168329 L 249472 20 05 17838 ~ 130350 247083 raamm Járnak-e könyvtárba? DURKÓ ALBERTNÉ, 34 ÉVES, BÉKÉSCSABAI KISMAMA: — Már régóta nem jártam a könyvtárban. Néhány éve napi rendszerességgel köl­csönöztem könyveket, ak­koriban még a tanulmánya­imhoz is kellettek a jegyze­tek, a segédanyagok. Jelen­leg inkább a boltban ve­szem meg a könyveket, hi­szen a gyermekeimnek a későbbiekben úgyis szük­ségük lesz rájuk. UHRIN PÁLNÉ, 66 ÉVES, BÉKÉS­CSABAI NYUGDÍJAS:- Pár esztendővel ezelőtt még nagy-nagy „könyvtá­ras” voltam, de manapság elhanyagoltam az intéz­mény felkeresését. Egyéb­ként mindenevő vagyok, a szépirodalomtól a könnyű regényekig szinte mindent elolvastam. Az internetes le­hetőségekkel azonban mos­tanáig nem tudtam megba­rátkozni. KLEMENT ZSUZSANNA, 15 ÉVES, TÓTKOMLÓSI TANULÓ:- Sajnos nem túl gyak­ran, átlagosan havonta csak egy alkalommal me­gyek könyvtárba. Ilyenkor általában a világhálón szörfözőm, vagy külföldi folyóiratokat lapozgatok. Az is előfordult, hogy tan­könyvet kölcsönöztem, de otthoni használatra néha egy-egy regényt is hazavit­tem már. cirkusz: 200(sm ÚJ MŰSOR, NEMZETKÖZI GÁLA 10 hófehér tigris, csodálatos lovak, akrobaták és még számos nagyszerű produkció! 1 Május 3-4-én 18.00 órakor OROSHÁZÁN, a szokott cirkusztéren a világhírű MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ, Magyarország legnagyobb és legszebb utazó cirkusza! Május 3-án este 300-an a Hírlap vendégeiként vesznek részt az előadáson. A „Megye agya” vetélkedő legjobbjai díjátadás Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet ösztöndíját kapják Április 28-án, a gyomaendrődi Fészek Panzióban adták át a „Megye agya” tanulmányi vetél­kedő legjobbjainak az oklevele­ket. Ezt a vetélkedőt a takarék- szövetkezetek már több helyen meghirdették az országban. Bé­kés megyében egyedül az Endrőd és Vidéke Takarékszövet­kezet vállalta fel a csatlakozást Hunya Miklós, a pénzintézet elnöke elmondta: a vetélkedőt a működési területükön lévő kö­zépiskolák 9-12. évfolyamos di­ákjai számára hirdették meg. így tehát a megmérettetésen a gyomaendrődi Kner Imre Gim­názium és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola, a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és a belvárosi gimnázium, a békési Farkas Gyula Szakképző Inté­zet, valamint a mezőberényi Pe­tőfi Sándor Gimnázium diákjai vettek részt. Összesen kilencve- nen jelentkeztek, s a selejtezők, illetve a Rózsa Ferenc Gimnázi­umban lebonyolított döntők so­rán történelem- és matematika­tudásukat mérték össze. Valamennyi évfolyamon az első helyezettek 10 000, a másodikok 7500, a harmadik helyezettek pedig 5000 forintos ösztöndíjat kapnak tíz hónapon át az Endrőd és Vidéke Taka­rékszövetkezettől. A következő tanévben ismét meghirdetik a „Megye agya” ta­nulmányi vetélkedőt. ▲ A díjazottak: Béla Zoltán, Hornok Nándor, Sóczó Gergely, Balog Anna Ágnes, Nagy Ágnes, Botyánszki Adrienn, Bae Eun Sun, Radványi Ákos, Váczi Edit, Takács Anita, Koloh Norbert, Csordás Edit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom