Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 5. szám

2006. JANUÁR 6., PÉNTEK __ _____ ________________________________ÁRA: 84 FORINT____________ _ _ LXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZ ALAY AUTÓHÁZ Kecskemét-Katonatelep Tel.: 06.76.471.447 ffRfl B 06.20.55.33.428 N# * * * Magyar régiók ranglistája Az első Nemzeti Fejlesztési Tervből nyerhető támogatásoknál a megye a legjobban teljesítő térség. >2. oldal Levitézlett karácsonyfák A legtöbben a rendeltetési he­lyükre, a szemét- tárolók mellé he­lyezik a fenyőfá­kat. ►3.OLDAL IDŐJÁRÁS Ma számottevő csapadék nélkül, borús idő lesz. ►13. OLDAL TARTALOM V HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 ÍNYENCSÉGEK 9 SMS 10 HOROSZKÓP 13 PROGRAMOK 13 APRÓHIRDETÉS 14 SPORT 16 Megbuktatott sportvezető Bozóky Imre, az MLSZ volt elnö­ke, ha tehetné a válogatott élére újra Lothar Matt- häust szerződtet­né. ►16. OLDAL j www.bmhirlap.hu i i Email: I szerk.bekes8axels.hu i Újabb ellentmondások hálójában szakmunkásképzés Jót és rosszat egyaránt hozhatnak a mostani változtatások Az új esztendőben több válto­zás is életbe lépett a hazai szakmunkásképzés területén. Az egyik legfontosabb módo­sítás, hogy a 2006/2007-es tanévtől kezdődően már 15 évesen jelentkezhetnek szak­munkásképzésre azok a fiata­lok, akiknek nem sikerült be­fejezniük az általános iskolát. Ők „ugorhatnak” egyet, azaz kihagyhatják a 9-10. évfolya­mon folyó általános képzést, s - rövid felzárkóztatás után -, mindjárt belevághatnak a szakmai ismeretekbe. Fontos változás, hogy all. évfolyam­tól kezdődően a gyakorlati képzés aránya az eddigi 60- ról 70 százalékra emelkedik. Ugyanakkor a kétéves általá­nos képzés utáni tényleges szakképzés ideje a legtöbb szakmacsoportban a jelenlegi két évről három évre nő, azaz a fiataloknak 19 éves korukig kell az iskolapadban ülniük. ► 5. OLDAL A szarvasi Székely Mihály szakmunkásképző iskola tankonyháján korszerű körülmények között ismerkedhetnek szakmájukkal a leendő szakácsok. Több helyen belvízvédelmi készültség Fűtés szalmabálával A Körösökön, a romániai olda­lon minden vízmérce apadó tendenciát mutat - közölte teg­nap Bak Sándor, a Körös-vidé­ki Környezetvédelmi és Víz­ügyi Igazgatóság igazgatója. A Kettős-Körösön várhatóan ma reggelig fenntartja az igazgató­ság az első fokú árvízvédelmi készültséget. Területükön, a készültségben lévő belvízvé­delmi szakaszokon az elöntött terület becsült nagysága 6 ezer 610 hektár. Tegnapelőtt 14 szi­vattyútelepet üzemeltetett az igazgatóság, tegnap már ló-ot. A belvíz folyamatosan terjed. Első vagy másodfokú belvízvé­delmi készültséget kilenc sza­kaszon tartott fenn tegnap az igazgatóság. ■ (ö) A csorvási László András szal- mabálás kazánjaival fűti ottho­nát. A nagy tűztem kazánok gyártására szakosodott szak­ember elmondta, ezek a beren­dezések farönkökkel, cirokbá­lákkal és napraforgóléhával is fűthetők. — Az én 30, 60, 80, 110 kilowattos teljesítményű, magas tűztem kazánjaim úgy megrakhatok a mezőgazdaság­ban képződő melléktermékkel, hogy reggelig tartják a mele­get ^4. OLDAL Megmentett munkahelyek százmilliók érkezésével támogatás A legtöbbet megyénk kapta A foglalkoztatási problé­mák kezelésére az előző évi 260 millió forintos támogatás folytatása­ként újabb 235 milliós vissza nem térítendő tá­mogatás érkezik a me­gyébe, a területfejleszté­si tanácshoz. Nyemcsok László Ezenfelül a MÁV Északi Jármű­javító Kft. békéscsabai gyár­egységének fejlesztésére 71 millió forint összegű támoga­tást ítélt meg kolber ISTVÁN re­gionális fejlesztésért és felzár­kóztatásért felelős tárca nélküli miniszter. Kolber István tegnap érdeklődésünkre elmondta: a megyék közül Békés részesült a legnagyobb összegű, munka­helyteremtésre és munkahely- megőrzésre fordítható támoga­tásban a Terület- és Régiófej­lesztési Célelőirányzat közpon­ti keretéből. Összesen 566 mil­lió forinttal segítik 749 munka­hely megőrzését, illetve lehető­vé válik 211 új munkahely lé­tesítése.- Fontos volt a döntésnél, hogy a Békés 's megyére jel­lemző hagyományos tevékeny­ségek a piaci igényeknek meg­felelően fennmaradjanak — hangsúlyozta a miniszter. - Emellett elő kell segíteni olyan vállalkozási ágak meghonosítá­sát, melyek biztosítják a térség foglalkoztatási helyzetének a stabilitását. A miniszter ki­emelte: a megye érdekérvénye­sítő erejét is mutatja, hogy a te­rületfejlesztési tanácshoz beér­kezett tíz pályázat mindegyiké­re kiharcolták a pénzt. Az igazi áttörést a későbbiekben majd a 2007-13 közötti időszak jelent­heti a térségben, hiszen a Nem­zeti Fejlesztési Terv „kettőben” elsőbbséget élvez a foglalkozta­tás, a megélhetés biztosítása. A régiók pedig maguk határoz­hatják meg, hogy hol, milyen lépésekre van a legnagyobb szükség. * k i \ D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET

Next

/
Oldalképek
Tartalom