Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-06 / 5. szám

2 •• A MEGYEI KORKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 6., PÉNTEK MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Bíznak-e szakmájuk jövőjében? SINKA JUDIT, BÉKÉSSZENT- ANDRÁSI FOD­RÁSZ SZAK­MUNKÁSTANU­LÓ:- Úgy gon­dolom, fodrászként több esé­lyem lesz a megélhetésre, mint egy érettségivel vagy akár diplomával. A kun­szentmártoni gimnáziumban érettségiztem, utána döntöt­tem úgy, hogy Szarvasra jö­vök szakmunkástanulónak, az itteni iskolának jó híre van. SIMON HAJNAL­KA, TÚRKEVEI FODRÁSZTANU­LÓ:- A fodrász egy megbe­csült és jól megfizetett szakma, ráadá­sul divatos is. Egy ilyen szakma miatt egyáltalán nem kell az embernek szé­gyenkeznie. Ha elvégzem a szakmunkásképzőt, akkor saját fodrászüzletet szeret­nék majd nyitni. Szerintem fodrászokra mindig szükség lesz. SZAPPANOS ZSOLT, SZAR­VASI SZAKÁCS­TANULÓ: — A sza­kács szak­mának van presztízse. Ha az ember jól megtanulja és sikerül jó he­lyet megcsípnie, akkor na­gyon jól kereshet. Persze itt, Szarvason nem túl sok erre az esély, ezért én is úgy gondolom, később ta­lán nagyobb városban kere­sek majd munkalehetősé­get. PALOTAI JÁ­NOS, SZARVASI FELSZOLGÁLÓ­TANULÓ:- Nekem már van sza­kácsvégzett­ségem, de gondoltam rászá­nok még két évet arra, hogy képezzem magamat a vendég­látás területén, ezért most fel­szolgáló szakra járok. A ven­déglátás szép, változatos szak­ma. Később szeretnék majd külföldön, Németországban dolgozni. ■ L. J. 60 ÉVES A HÍRLAP Békéscsabán a legjobb, Szeghalmon a legrosszabb Országos átlagban 6,2, Békés megyében 5 mázsás átlagos terelés várható. „ Az ezidőszerint várható át­lagtermések nagysága Békés­megyében a vármegyei Gaz­dasági Felügyelőség becslése szerint a következőképpen alakul: Vármegyei átlagtermés búzában 5 mázsa, őszi-tavaszi árpában és rozsban 4 és fél mázsa, tavaszi zabban 4 má­zsa. Békés megyében ezen előzetes becslés szerint a leg­nagyobb termésátlagot Békés­csaba mutatja fel, amennyi­ben a termésátlag itten búzában 6 és fél mázsa, őszi árpában 6 mázsa, tavaszi ár­pában 5 és fél mázsa, tavaszi zabban 5 mázsára becsülhető. A leggyengébb a megyében a szeghalmi járás, ahol ezen előzetes becslés szerint a vár­ható átlagtermés búzában 3 és fél, rozsban 4, őszi és tavaszi árpában 3, tavaszi zabban 3 mázsát tesz ki. Természetesen az időjárás változása még befolyásolhatja ezt a várható termésátlagot kedvező és kedvezőtlen irány­ban egyaránt. Mindenesetre meg kell jegyeznünk azt, hogy bár az ország egyes részein a békésmegyei átlagnál gyen­gébb terméseredmény várha­tó, másrészein ezzel szemben jobbak lesznek az átlagtermé­sek, ami végeredményben javítólag fog az országos átlag­ra kihatni. A legutóbb kiadott országos termésjelentés az ország át­lagtermését 6,2 mázsára be­csüli. ■ (Viharsarok, 1947. június 20., péntek, 4. o.) Magyar régiók ranglistája pályázat Békés az ország legjobban teljesítő megyéje Felvételünk a Nemzeti Fejlesztési Terv második üteméről októ­berben Békéscsabán megrendezett fórumon készült. Balról jobbra Pap János, Békéscsaba polgármestere, Veress József ál iamtitkár, dr. Árpási Zoltán, topunk főszerkesztője, Varga Zol­tán, a megyei területfejlesztési tanács elnöke és dr. Tóth Mik­lós. a Népújság Kft. ügyvezető igazgatója. Több mint 30 ezer be­nyújtott pályázat, 12 ezer nyertes pályázó, 567 mil­liárd forint megítélt, 488 milliárd forint leszerző­dött és 126 milliárd fo­rint kifizetett támogatás — ez az első Nemzeti Fej­lesztési Terv (I. NFT) ope­ratív programjainak gyorsmérlege. A vállálkozások, önkormány­zatok és civil szervezetek pá­lyázókedvének és aktivitásá­nak köszönhetően a 2004 és 2006 közötti I. NFT teljes, 677 milliárd forintos keretének 84 százaléka az elmúlt év végére gazdára talált, 72 százalékát pedig támogatási szerződéssel le is kötötték az irányító hatósá­gok. Az uniós szabályozás ér­telmében 2008-ig felhasználha­tó teljes keret csaknem egyötö­de pedig már a majdnem 4600 nyertes pályázó számláján van. A Dél-Alföld régióban a 2005 végi záró adatok szerint Bács- Kiskunban, Békésben és Csongrádban 1920 projektgaz­da több mint 81,5 milliárd fo­rintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát te­kintve a harmadik, az elnyert támogatás tekintetében pedig a negyedik a sorban. A régióból kifizetés terén Békés a nyertes pályázók viszonylag alacsony száma ellenére — a fővárost nem számítva — a legjobban teljesítő megyéje az országnak. A Dél-Dunántúl régióban 2005 utolsó munkanapjáig 1154 projektgazda majdnem 55,6 milliárd forintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát és az elnyert támogatás összegét tekintve is az ötödik legjobban teljesítő térsége az országnak. A régióból kifizetés terén Baranya a hatodik legjobban teljesítő me­gyéje az országnak. Az Észak-Alföld régióban Haj- dú-Biharban, Jász-Nagykun- Szolnokban és Szabolcs-Szat- már-Beregben 2005 utolsó mun­kanapjáig 2015 projektgazda több mint 101 milliárd forintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát és az elnyert tá­mogatás összegét tekintve is a fő­város és a Közép-Magyarország régió után a legjobban teljesítő térsége az országnak. A régióból a kifizetések tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg a máso­dik, Hajdú-Bihar a harmadik, Jász-Nagykun-Szolnok pedig az ötödik legjobban teljesítő megyé­je az országnak. Észak-Magyarország régió három megyéjében - Borsod- Abaúj-Zemplénben, Hevesben és Nógrádban — 2005 utolsó munkanapjáig 1282 projekt­gazda majdnem 91 milliárd fo­rintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát te­kintve a negyedik, az elnyert támogatás összege alapján pe­dig a harmadik legjobban telje­sítő térsége az országnak. A ki­fizetések terén is jól állnak a három megye pályázói, és Bor- sod-Abaúj-Zemplén e tekintet­ben Békés után a legjobban tel­jesítő megyéje az országnak. A Közép-Dunántúl régió há­rom megyéjében - Fejérben, Ko- márom-Esztergomban és Veszp­rémben - 2005 utolsó munka­napjáig 1064 projektgazda több mint 45 milliárd forintot nyert el az operatív programok pályáza­tain. Ezzel a régió a nyertes pá­lyázók számát és az elnyert tá­mogatás összegét tekintve is - nem sokkal a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Dunántúl régió mögött - a hetedik legjobban teljesítő térsége az országnak. Jól teljesítettek a Közép-Ma­gyarország régió pályázói: a 2005 végi záró adatok szerint Pest megye és a főváros vállal­kozásai, önkormányzatai és ci­vil szervezetei közül eddig ösz- szesen 3541 projektgazda majdnem 137 milliárd forintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát és az elnyert támogatás összegét tekintve is a legjobban teljesítő térsége az or­szágnak. A kifizetések tekinte­tében is jól állnak a régió pályá­zói: Pest megyében 293 pályázó 4,4 milliárd, Budapesten pedig 999 pályázó összesen 28,4 mil­liárd forintot kapott meg. A Nyugat-Dunántúl régió me­gyéi - Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala - vállalkozásai, önkor­mányzatai és civil szervezetei kö­zül 2005 utolsó munkanapjáig 1151 projektgazda több mint 47 milliárd forintot nyert el. Ezzel a régió a nyertes pályázók számát és az elnyert támogatás összegét tekintve is a hatodik legjobban teljesítő térsége az országnak. Teljesítmények régiónként és megyénként (2005. december 30-án) Beérkezett pályázatok száma Nyertesek szama Megtelt támogatás ÍMiá Ft) Szerződések száma lÜftTPtPCpk nttuciwCK összege (Mitl Ft) kifizetések szama Dél-Alföld Bács-Kiskun 1693 746 25,0 538 5,5 251 Békés 1021 425 33,6 327 9,4 131 Csongrád 1680 749 22,9 536 4,6 290 Dél-Dunántúl Baranya 1232 477 27,0 372 6,3 216 Somogy 842 328 14,1 264 3,8 166 Tolna 828 349 14,4 288 3,2 175 Észak-Alföld Hajdú-Bihar 1854 831 41,0 642 6,6 276 Jász-Nagykun-Szolnok 969 440 26,8 336 6,3 158 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1871 744 33,5 577 8,1 250 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 2072 809 52,2 611 8,5 298 Heves 976 338 20,7 256 3,5 107 Nógrád 436 135 18,1 102 4,0 53 Közép-Dunántúl Fejér 995 430 19,5 324 3,3 183 Komárom-Esztergom 713 291 12,4 205 2,6 93 Veszprém 845 343 13,5 249 3,2 145 Kőzép-Magyamrszág Budapest 5979 2575 102,4 1758 28,4 999 Pest megye 2481 965 34,5 622 4,4 293 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron 995 460 22,0 326 4,7 171 Vas 623 295 13,6 238 4,7 123 Zala 892 396 11,7 323 3,0 171 (FORRÁS: NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL) KISHIREK BÉKÉS MEGYÉBŐL SZEKEREK A MÚZEUMBAN, (j) A szarvasi Kergyik György és felesége két parasztszeke­ret és egy hintót adományozott a Tessedik Sámuel Múzeumnak. A XX. század közepén ké­szült közlekedési eszközök a paraszt­ság életének szer­ves részét képez­ték, s azokat a pa­raszti ruházatokkal együtt mostantól a látogatók is megte­kinthetik. Felvéte­lünkön a szekér mellett Gulyás And­rás, a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum régésze. Békés. KÖZLEKEDÉS, (h) A békési képviselő-testület jóváhagyta a helyi autóbusz-közlekedés árának a Kö­rös Volán által javasolt emelését. 2006-ban a helyi menetjegy 92, a helyi havibérlet 2480, a tanuló- és nyugdOasbérlet pedig 730 forintba kerül. Az ülésen felmerült az is, hogy a buszmegállók helyét és a járatok indulási időpontjait meg kell vizsgál­ni azért, hogy azok minél inkább iga­zodjanak a lakosság igényeihez. Dévaványa. követelmények, w A dévaványai képviselő-testület meghatározta a polgármesteri hiva­tal köztisztviselői számára a teljesí­tendő célokat és követelményeket. Pap Tibor polgármester és Balogh Csilla jegyző által beterjesztett anya­got a napokban fogadták el a képvi­selők. Dombegyház, támogatás, (i) A dombegyházi önkormányzat az el­múlt évben 70 általános iskolásnak és 63 középiskolásnak nyújtott tan­könyv-hozzájárulást. Ezenkívül 12 fő­iskolai hallgatónak adott egyszeri, 4000 forintos támogatást. A kiegé­szítéseket azon diákok kaphatták, akik nem részesültek gyermekvédel­mi, illetve Bursa Hungarica- támogatásban. A testület, megfelelő anyagi forrás esetén, idén is szeret­né segíteni a fiatalok beiskolázását. Gyomaendrőd. jegyárak, (j) Január elsejétől változatlan marad az egy útra szóló vonaljegyek és a kedvezményes bérletek ára Gyomaendrődön, az Alföl­di Közlekedési Kft autóbuszjáratain. Csupán a kedvezmény nélküli, teljes árú bérletek ára emelkedik, a havibér­let ára például 2373 forintról 2500-ra. Gyula. FŐISKOLA, (ö) A Gyulai Főisko­láért kitüntető címben részesült Szicsek Margit, a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Intézetének docense. Szicsek Margit kiemelkedő szerepet töltött be a gyulai főiskolai képzés megszervezésében és az is­kola eddigi fejlődésének segítésében. Kondoros, megbízás, (j) A kondorosi Verker Kft. lett a győz­tes a szarvasi önkormányzat által a Vajda Péter Művelődési Központ fel­újításának műszaki ellenőrzésére kiírt közbeszerzési eljáráson. A szar­vasi beruházás bekerülési értéke meghaladja a 600 millió forintot. Körösújfalu, ajándékba. (i) A téli ün­nepek alkalmából Kincses István pol­gármester a helyi mogyoróüzemében készült termékekkel ajándékozta meg a Gyöngyvirág nyugdíjasegyesület tag­jait és a körösújfalui óvodásokat * I I t a ARCHÍV FH.VÉTF.I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom