Békés Megyei Hírlap, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

2 MEGYEI KORKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Mit szeretnének elérni 2006-ban? ■ HANIGOVSZKY MIHÁLY, SZARVA­SI FASZOBRÁSZ:- Nagy ál­mom, hogy megfaragjam a szlovák cí­mert a szarvasi szlovák általá­nos iskola homlokzatára. Ez azért is lenne szép feladat, mert Szlovákiából költöztem ide. Emellett szeretnék egy ki­állítást szervezni Békés me­gyei szobrászok alkotásaiból. JANCSÓ PÁL, SZARVASI VE­GYÉSZTECHNI­KUS:- Milliomos szeretnék len­ni! Veszek is év elején egy lottót Komolyra fordítva szót: jó lenne a 2005- ös szintet tartani, ennél rosz- szabb ne legyen. Nemrég le­tettem az angolnyelv-vizsgát, szeretnék angol nyelvterület­re utazni. LIPTÁK BARBA­RA, SZARVASI FŐISKOLAI HALLGATÓ:- Jövőre szeretnék ta­lálni végre egy normális barátot, egy komoly kapcsolatot. A másik, amit kí­vánok magamnak, hogy befe­jezzem a tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főisko­lán. Jó lenne sokat utazni is. Je­lenleg Hollandiába készülök. KISS JÓZSEF, SZARVASI ÉLELMISZER- IPARI MÉRNÖK: — Beiratko­zom valame­liSinH lyik egyetemre, hogy elmélyítsem a gazdasági is­mereteimet Az angol nyelvvel is mélyebben kell foglalkoznom, mert hiába tudok jól németül, az­zal kevésbé boldogulok. Közös ál­munk a párommal, hogy saját la­kásba költözzünk. ■ L. J. 60 ÉVES A HÍRLAP Rákosi az új évet köszöntötte Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára az új év alkalmából nyilatko­zott az ország aktuális kérdé­seiről. Nyilatkoztában töb­bek között abban jelölte meg az 1947-es év feladatait, hogy meg kell kezdenünk a párt hároméves gazdasági tervé­nek megvalósítását, Gondos­kodnunk kell róla az új év- benr hogy terhek jelentékeny részét rakjuk a tehetősebbek vállára és központi kérdésül a dolgozó tömegek életszín­vonalának emelését vessük fel. A politikai kérdésről be­szélve rámutatott arra, hogy ma a nyugalom és béke hí­vei a demokraták, elsősor­ban a kommunisták. Ez az oka annak, hogy a reakció, amely a nyugalmat zavarja, álhíreket terjeszt és a föld alatt szervezkedik, amely pj háborúban reménykedik/ A magyar reakció az, amely szakadatlanul újabb válsá­gokat okoz, amely fondorko- dik, ágál, nem akar belenyu­godni abba, hogy elvesztette a csatát. A nemzetközi helyzetről többek között ezeket mondot­ta Rákosi:- Minden hír azt bizonyít­ja, hogy a nagyhatalmak, há­la a Szovjetunió békeakaratá­nak, a legtöbb kérdésben megtalálják az együttműkö­désen alapuló közös megol­dást. Befejezésül a Magyar Kom­munista Párt feladataként a dolgozók életszínvonalának felemelését, a kitartó „apró­munkát”, falujárást, a téli kul- túrestéket jelölte meg szoros egységben a szociáldemokra­ta testvérpárttal és a Baloldali Blokkal, a nemzet minden dolgozójának szoros egységé­ben. - A jövő békés, újjászü­lető, virágzó és szabad Ma­gyarországot ígér. Ezért a jö­vőért harcol az új esztendő­ben minden eszközzel, egysé­gesen, öntudatosan, fegyel­mezetten, áldozatkészen és a győzelem biztos tudatában a Magyar Kommunista Párt — fejezte be nyilatkozatát Ráko­si Mátyás. • ■ (Viharsarok, 1947. január 5., 1. o.) Vásárlóerő-mérlegelés életszínvonal Egy évig jól élnénk a norvégok egyhavi fizetéséből Vásárlás szempontjából a legtöbb pénz a budapestiek zsebében van, a legkevesebb az ország szegényházá­nak számító Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiekében. (Képünk illusztráció.) A sok mindent kifejező vá­sárlóerő tekintetében Bu­dapest „állva hagyta” a vi­déket. A legfrissebb ada­tok szerint a fővárosiak „negyed gépkocsival” job­ban élnek, mint a Békés megyeiek. Sovány vigasz, hogy a budapestiek vásár­lóereje is messze elmarad a nyugati országokétól. Árpási Zoltán Megdöbbentő, bár számunkra egyáltalán nem meglepő adat­sort tett közzé karácsony után a Napi Gazdaság. E szerint Ma­gyarországon az egy főre vetí­tett vásárlóerő évente 6037 és 3582 euró között mozog. A leg­több pénz a budapestiek zsebé­ben van, a legkevesebb az or­szág szegényházának számító Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyeiekében. Békés a 3714 eurós személyenkénti vásárlóerejével a sereghajtók közé tartozik, a megyék sorrendjében hátulról a harmadik. Az itt élők évente átlagban közel hatszázezer fo­rinttal költhetnek kevesebbet, mint a fővárosiak. Ez azt jelen­ti, hogy utóbbiak a különbözet- ből négy év alatt egy szerény gépkocsit vásárolhatnának ma­guknak. Még a 4852 eurós átla­gos vásárlóerejével „leggazda­gabbnak számító” Győr-Moson­Sopron megye lakosai is mint­egy 300 ezer forinttal költhet­nek többet, mint az itt élők. A GfK Hungária piackutató intézet adatai szerint az utóbbi öt évben jelentősen emelkedett az életszínvonal. Figyelemre méltó, hogy nő az éttermi fo­gyasztás, kelendőbbek a luxus­termékek, mind több a külföld­re utazó magyar, ezen belül pél­dául félmillió a rendszeresen határon túl síelők száma. A fel­mérés szerint sokat adunk a megítélésre. Amíg például Nyugaton a fogyasztók 72 szá­zaléka véli úgy, hogy fontosabb az autó használhatósága, mint a külseje, nálunk az arány 35 százalék. Vásárlóerő megyénként 2004—2005 (euró/fő/év) 1. Budapest 6037 2. Győr-Moson-Sopron 4852 3. Vas 4626 4. Fejér 4619 5. Pest 4553 6. Komárom-Esztergom 4457 7. Veszprém 4373 8. Zala 4349 9. Baranya 4148 10. Csongrád 4093 11. Tolna 4081 12. Heves 4029 13. Somogy 3975 14. Hajdú-Bihar 3937 15. Bács-Kiskun 3906 16. Nógrád 3898 17. Jász-Nagykun-Szolnok 3793 18. Békés 3714 19. Borsod-Abaúj-Zemplén 3700 20. Szabolcs-Szatmár-Bereg 3582 Az életszínvonal tekintetében Csehországgal és Szlovákiával nagyjából azonos szinten állunk, az eltérés mindössze pár száza­lék. Más a helyzet, ha Nyugat-Eu- rópára tekintünk. Pontosabban: jobb, ha nem is vetjük össze a ha­zai vásárlóerőt a nyugatabbra fek­vő uniós országokével. A franciák például egyetlen hónap alatt töb­bet - 2377 eurót - költhetnek, mint az évente 4460 euróból élő átlagmagyar fél esztendő alatt Közelebbi példát hozva, Békés megyében az egy főre jutó éves elkölthető jövedelem kisebb, mint az Európai Unión kívüli norvé­gok, és kevéssel több, mint a kö­zösséghez tartozó németek egy­havi nettó átlagkeresete. Politikai harc áldozata Veress József? \ jelöltek Hiller István a megyébe jött, hogy lecsillapítsa a csabai párttagokat A Népszabadság értesülé­se szerint Veress József január 1-jével távozott ál­lamtitkári posztjáról. Fel­mentését a lap a Karsai József és Tóth Károly or­szággyűlési képviselő-je­löltségével kapcsolatos vitával magyarázza. Mint ismert, veress József, az MSZP Békés megyei elnöke - aki maga mögött tudja a me­gyei pártvezetés többségét - igyekezett megakadályozni a nehezen kezel­hető Karsai egyéni jelöltsé­gét. Tóth Ká­rolyt pedig - miután a párt álláspontja szerint a megyei lista élén csak egyéni jelöltek állhatnak - a nyolcadik helyen indította volna. Annak ellenére, hogy Molnár László Tóth javára visszalépett a megyei listáról. A „megalázónak” tartott, és parlamenti mandátummal nem kecsegtető nyolcadik he­lyet a csabai honatya nem fo­gadta el, s a városi küldöttek­kel együtt kivonult a jelöltállí­tó megyei küldöttgyűlésről. A történtek után pár nappal Hiller István pártelnök a me­gyébe jött, hogy lecsillapítsa a csabai párttagokat, akik azon háborogtak, hogy a megyei lis­tán nincs megyeszékhelyi po­litikus. Hiller a látogatás nap­ján lapunk munkatársának ki­jelentette: a Magyar Köztársa­ság parlamentje nem képzel­hető el Tóth Károly nélkül. A párt értelmiségi aktívája előtt pedig ígéretet tett arra, hogy az országos listán befutó he­lyet biztosítanak Tóthnak. A Népszabadság munkatársa tudni véli, hogy a miniszterel­nök, aki az ősszel jelenlétével erősítette a pörkölttel korteske­dő Kársait, Veress felmentésé­vel látványosan a battonyai honatya és Tóth mellé állt. A lap szerint az államtitkár távo­zása nem érinti Veress József megyei MSZP elnöki tisztségét. A hírrel kapcsolatban tegnap megpróbáltuk elérni Veress Jó­zsefet, sikertelenül. Szavazás az interneten Lapunk internetes oldalán egy hete arról kérdeztük meg Önöket, mire számítanak, a 2005-öshöz képest milyen lesz az új esztendő? A szavazás a következőképpen alakult: Olyan mint az idei. ________________ 12 % Jobb. _______________ 42 % Rosszabb._____________________ 46% Ezen a héten arról kérdezzük meg olvasóinkat, hogy mi­lyen idehaza az élelmiszer­biztonság? Klikkeuenek A WWW.BMHIRLAP.HU-RA! Békés. HATVAN ÉVEN FELÜL, (h) A hatvan éven felüli helyi romá­kat köszöntötte a napokban a Békési Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat a művelődési központ­ban. Az eseményen élelmiszer­csomagokat is átadtak az ünne­peiteknek. Békéscsaba, internet, (t) Elké­szült az INTERREG IIIC Light szerve­zésében zajló Körös—Maros Kultu­rális Örökség tervezetének egyik fontos lépcsőfoka. A régió jobb megismerését célul kitűző projekt már saját weboldallal is rendelke­zik. Elek. JELENTKEZTEK, (a) Már eddig is sokan jelentkeztek arra a felhívásra, amely a helyi né­metek kiűzetésének körülmé­nyeit szeretné dokumentumok és visszaemlékezések segítsé­KISHÍREK BÉKÉS MEGYÉBŐL gével pontosítani. Az önkor­mányzatnál várják a további je­lentkezőket, hogy a tervezett ri­portkönyvben még többen szó­laljanak meg. SEGÍTSÉG, (a) A németországi Laudenbach „Kulturkreis Elek" ne­vű egyesülete szeretne hozzájárulni az elekiek Vili. Világtalálkozójának a sikeres megrendezéséhez, így se­gítséget nyújtanának nemcsak az eleki templom órájának kijavításá­ban, hanem az Ament kripta resta­urálásában is. Gyomaendrőd. pályázat, (j) A gyomaendrődi önkormányzat pá­lyázatot írt ki a Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állásá­ra. A leendő vezető megbízatása öt tanévre szól majd, 2006. au­gusztus 16-ától 2011. augusztus 15-éig. Gyula. DÍJTÉTELEK, (ö) A képvise­lő-testület módosította a polgár- mesteri hivatal által szervezett családi ünnepségek díjtételeit. így a díszterem díja például házasság- kötéskor 24 ezer forint plusz áfa lett. Új tételként állapították meg a külső helyszínen zajló házasságkö­tés díját, amely 10 ezer forint plusz áfa. HAJLÉKTALANOK, (ö) A gyulai haj­léktalanszállón karácsony előtt, ka­rácsonykor ebédet osztottak, az év utolsó napján pedig vacsorát. Az új év első napján ismét ebédet adtak a hajléktalanoknak. A hajléktalan- szálló lakói mindennap hideg éle­lemhez juthattak. MÁR NAPKÖZBEN MEGFÚJTÁK, (n) Szombaton „nagyüzem” volt a szilveszteri dekorációk, kellékek piacán. Volt aki álarcot, süveget vásárolt, mások a trombitát, sípot részesítették előnyben, vagy az otthoni díszítéshez vitték a kellékeket. Felvételünk a békéscsabai sétálóutcán készült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom