Békés Megyei Hírlap, 2005. december (60. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

2 MEGYEI KORKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2005. DECEMBER I. CSÜTÖRTÖK MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Az oktatási azonosító rendszerről PALLAG MÁRIA, 35 ÉVES, KÖTE- GYÁNI MA­GYAR-TÖRTÉ­NELEM SZA­KOS TANÁR: — Nem túl sok értelmét látom az új okta­tási azonosító rendszernek. Véleményem szerint a diák- igazolvány és a társadalom- biztosítási azonosító jel alap­ján valamennyi diák azonosít­ható, tehát majdhogynem fö­löslegesnek tűnik az újabb ok­irat. LÉCZEG RITA, 14 ÉVES, KÖ- TEGYÁNI ÁLTA­LÁNOS ISKO­LÁS:- Lehetsé­ges, hogy a minisztérium számára a pon­tos létszám regisztrálásához, a finanszírozás lebonyolításá­hoz szükséges az új oktatási azonosító rendszer bevezeté­se. Engem egyáltalán nem za­var, hogy most még egy plasz­tikkártyával több vagy keve­sebb. HAJDÚ JÁNOS, 13 ÉVES, KÖ- TEGYÁNI ÁLTA­LÁNOS ISKO­LÁS:- Én úgy ítélem meg, hogy az új oktatási azonosítá­si rendszer keretében kapott kártya ablakon kidobott köz­pénz. Nem hiszem, hogy az oktatási rendszer ettől mű­ködne tökéletesebben vagy gyengébben, hogy hány kár­tyával azonosítják a tanáro­kat, diákokat. ISZÁLY SZA­BOLCS, 13 ÉVES, KÖTE- GYÁNI ÁLTALÁ­NOS ISKOLÁS: — A napok- 1 ban már meg­kaptuk az új oktatási azonosító kártyáinkat. Véleményem sze­rint ezáltal se jobb, se rosz- szabb nem lesz. Biztos valami­féle adminisztrációhoz szüksé­ges ez a kártya, hiszen nekünk a hétköznapokban nem sokat jelent. Eddig is megvoltunk a diákigazolvánnyal. ■ B. I. 60 EVES A HÍRLAP Sokkal emberközelibb a Hírlap- Viharsarok Népének hív­ták régen a mai Hírlapot, amikor még gyermekfejjel elkezdtem la­pozgatni - emlékezett vissza a kezdetekre mankó György, a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetségének (MSZOSZ) megyei képviselet­vezetője.- Hogy az ötvenes években miről írt az újság, már legin­kább csak utólag tudom re­konstruálni. Arra viszont ha­tározottan emlékszem, hogy 1956-ban változott Viharsarok Népéről Békés Megyei Népúj­ságra a neve, majd a kilencve­nes évek elején lett Békés Me­gyei Hírlap. — Majdnem ötven év távla­tában véleményem szerint mindenekelőtt sokkal ember- közelibbé vált a lap. Egyre in­kább a valós olvasói igények­nek megfelelően szerkesztik, gondolom ezért biztosítanak sokkal kevesebb teret a politi­kai eseményeknek. Hankó György rendszeres olvasója a megyei körkép mel­lett a sportrovatnak is, külö­nösen egy eseménydús hétvé­ge után lapozgatja szívesen a hétfői és a keddi számot. Örömmel veszi, ha önálló, te­matikus mellékleteket kap az alaplaphoz, így rendszeresen átnézi ezeket is.- Összességében elégedett vagyok a Hírlappal, mert úgy vélem, megfelel mindazon kö­vetelményeknek, amik egy megyei újságtól elvárhatóak. Akit az itteni történések érde­kelnek, korrekt és színes ké­pet kap minderről. Azt viszont sajnálom, hogy terjedelmi kö­töttségek miatt egy-egy anya­got időnként nem fejtenek ki bővebben, pedig meglátásom szerint bizonyos esetben érde­mes volna átlépni ezeken a szabályokon. Talán nem csak a Hírlap, az olvasótábor is job­ban járna. ■ Csiszér Áron Betegségektől is sújtva hajléktalanság Hazánkban egyre több nőnek nincs fedél a feje felett — Egyre több nő, állami gondoskodásból kikerült huszonéves fiatal és ká­bítószerfüggő válik haj­léktalanná — jelentette ki Maróthy Márta, a Hajlék­talanokért Közalapítvány Módszertani Osztályának vezetője tegnap Békésen. Papp Gábor A probléma rendszerváltás utá­ni erőteljesebb jelentkezése idején az összes hajléktalan mintegy nyolc-tíz százalékát al­kották a nők, mára azonban ez az arány már elérte a tizenhá- rom-tizenöt százalékot. Az álta­lános nyugati tendenciák sze­rint hamarosan ez a szám akár megközelítheti a harminc szá­zalékot is. A szakember a Béké­si Családsegítő és Gyermekjólé­ti Szolgálat által, a megyében hajléktalanokat ellátók számá­ra szervezett találkozón el­mondta: speciális, a nők számá­ra készült programok kevés ki­vételtől eltekintve nem igazán működnek az országban. Kifejtette, valószínűleg egyre nagyobb arányban jelentkez­nek majd az ellátórendszerben az állami gondoskodásból kike­rült fiatalok, valamint a drogo­sok. Hering Zoltán, az Orosházi Hajléktalan Szálló vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy korábban elkészített felméré­sük szerint a társadalom egy ré­sze devianciának, a normáktól A hajléktalanok egy része nem hajlandó beköltözni az átmeneti szállásokra. Igaz, jelenleg hazánkban harminc­ezren élnek fedél nélkül, míg a szálláshelyek száma mindösszesen alig éri el téli Időszakban a nyolcezret. való eltérésnek tartja a hajlék­talanságot. Jelezte: a rossz be­idegződések ellen különböző rendezvényekkel próbáltak és próbálnak tenni. Horváth Géza, a Gyulai Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat vezetője el­mondta, a társadalomba való visszatéréshez az első lépést a munkába állás jelenti. Náluk ki­lencven hajléktalanból ötvenen vállalnak alkalmi munkát, nem tudnak ugyanakkor segíteni egy diplomás földmérőnek és agrármérnöknek a szakmájuk­ban való elhelyezkedésben. Dr. Rácz László, a békési egészség- ügyi és szociális bizottság elnö­ke kifejtette, a hajléktalanokat a tbc, más tüdőbetegségek, gyul­ladásos, mozgásszervi megbete­gedések, fagyási sérülések egy­aránt sújtják. Komoly gondot je­lent emellett az alkoholizmus és a kábítószer-függőség. Sajnos az egészségügy nem mindig képes megfelelően kezelni a problémát, nem tudja a szüksé­ges pluszt nyújtani — jelentette ki értekezésében a szakember. A rendszer javításáért Nagy György Miklósáé, a szer­vező Békési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igaz­gatója elmondta, a kerekasz- tal-beszélgetést a HEFOP 2.2 program keretén belül rendez­ték meg. Az összejövetel célja - amelyet négy, különböző té­mában megtartott találkozó követ majd a későbbiekben -, hogy hozzájáruljanak Békés szociális ellátórendszerének javításához. Akcióba lendült a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület fejlesztések Turisztikában erősödni Pap János, a Körösök Völgye Na­túrpark Egyesület elnöke szer­dai békéscsabai sajtótájékozta­tóján elhangzott, július 12-én Dobozon a Körösök Völgye Na­túrpark Egyesület kezdeménye­zésére helyi akciócsoport jött létre Körösök Völgye Akciócso­port néven. Ebben az évben Ma­gyarországon is elindult az Eu­rópai Unió LEADER Programja, az AVOP (Nemzeti Fejlesztési Terv - Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program) keretében. Az akciócsoport általános célki­tűzései az együttműködési képes­ség és a helyi társadalom szerve­zettségének javítása, életképes vi­déki közösségek kialakítása, illet­ve támogatása vagy új, fenntart­ható jövedelemszerzési lehetősé­gek teremtése és munkalehetősé­gek javítása. Az ezen a vidéken élők életminőségén turisztikai fej­lesztések útján kívánnak segíteni, felhasználva, de nem „kihasznál­va" a természet és a társadalom nyújtotta adottságokat bCs. Á. Kevésbé forgalmas utakat soroltak be a 44-es elé fejlesztés Csak 2020-ig fejezik be Felelőtlennek tartja Kóka János ígéretét Domokos László, a Fidesz megyei elnöke. Az országgyűlési képviselő tegnapi sajtótájékozta­tóján hangsúlyozta, a gazdasági miniszter hiába ígérte meg me­gyénkben néhány hete, hogy 2010-ig rendezik a 44-es út sorsát A parlamentben éppen a napok­ban tárgyalták, hogy 49 szakaszt tesznek gyorsforgalmivá 2020-ig. A 44-es Békés megyei szakaszát sok kevésbé forgalmas út mögé, a 48. helyre sorolták. - A megyéből ráadásul ez az egyeüen szakasz, ami szóba jött - hangsúlyozta a fldeszes politikus. Domokos László fájlalta, hogy szocialista kollégái nem álltak ki a megyei fejlesztések mellett. A kormány így például nemet mondott a békési fürdő fejlesz­tésére, a szarvasi bérlakásépí­tés folytatására, a Békés- Békéscsaba és a Kondoros- Békéscsaba közötti kerékpárút befejezésének, illetve megépíté­sének támogatására is. ■ (fgk) Spórolunk Önnek! Sorozatunkban keressük a legolcsóbb élelmiszereket és háztartási cikkeket. Ezen a hé­ten a legkedvezőbb áron kínált 25 grammos Sport szelet után nyomozunk a kereskedők és az olvasók segítségével. Angro Élelmiszer, Békéscsaba: 37 Ft Csapó Élelmiszerbolt, Tarhos: 42 Ft Spar, Békéscsaba: 45 Ft Piactéri ABC, Csorvás: 49 Ft 523. Sz. ABC, Mezőkovácsháza: 49 Ft Amennyiben az itt közöltnél olcsóbb Sport szeletről tud­nak, írják meg nekünk e-mail- ben a szerk.bekes@axels.hu címre, sms-ben a 30/406- 1110-es mobilszámra, vagy te­lefonálják meg a 66/527-229- es számra! JÁRDA IS ÉPÜL KARÁCSONYRA, (cs) Orosháza belvárosában, az épülő Kossuth utcai üzletház körül lebon­tották az állványrendszert. A kivitelező, az Iványl Építőmester Kft. készíti a járda alapját, a szegélykövek is a helyükre kerülnek. Az idén befejezik a külső közműépítést. KISHIREK BÉKÉS MEGYÉBŐL Békés. BELÉPNEK, (h) Békés kép- viselő-testülete novemberi ülésén úgy döntött, csatlakozni kíván a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javí- tó Programjához és belép a terve­zésre és végrehajtásra megalakuló önkormányzati társulásba. Békéscsaba. KÖZMUNKA, (a) Ti­zenkilenc millió forintot nyert az ön- kormányzat „Visszatérés a munka világába" című pályázatával. A program december elsején kezdő­dik, és új eleme a szociális terüle­ten a női munkaerő alkalmazása. Ecsegfalva. HATAN, (i) Ecsegfalván hat felsőfokú oktatási intézmény­ben tanuló fiatal nyújtott be pályá­zatot a Bursa Hungarica kereté­ben. A község képviselőtestülete úgy döntött: mind a hat fiatal havi 3500 forint támogatást kap az ön- kormányzattól. Elek. MEGHÍVÁS, (a) Már meghív­ták az elekieket Gerolzhofenből a jövő nyári sporthétvégére, ahol a hétezer lakosú németországi kisvá­ros testvértelepüléseinek sportcsa­patai mérik majd össze tudásukat. A jelenleg a megyei harmadosztály­ban futballozó eleki csapatra tehát nagy kihívás vár. Füzesgyarmat egymillió fö­lött. (i) A polgármesteri hivata­lokban a modern ügyintézéshez a számítástechnikai eszközök folya­matos fejlesztése, cseréje is szükséges. A füzesgyarmati vá­rosházán idén összesen 1 millió 285 ezer forintot költenek ilyen célokra. I r I DFOTÓ: BAKOS JUDIT

Next

/
Oldalképek
Tartalom