Békés Megyei Hírlap, 2005. október (60. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-20 / 246. szám

4 BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP-2005. OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP VONALBAN VAGYUNK.., Ezeken a hasábokon fekete g. kata igyekszik olyan kérdésekre válaszolni, tanácsot adni, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Kérdéseiket, észrevételeiket, panaszukat rögzíti a 66/527-207- es telefonkészülék. Hétfőtől csütörtökig 14-17, pénteken 14-16 óra között munkatársunk várja a hívásokat. Csekély összegű adótámogatások kedvezmény Tegnapi rova­tunkban már írtunk a minimis, azaz csekély összegű támogatások formáiról. Most az adó- kedvezmény konkrét formáiról szólunk. 2004-ben a közvetlen, állami tá­mogatásban és az adórendsze­ren keresztül biztosított támoga­tásban a kis- és középvállalkozá­sok beruházási értékeinek és a felsőoktatási intézmény terüle­tén végzett kutatás-fejlesztés ér­tékének adója, valamint a kis- és középvállalkozások beruhá­zásához kapcsolódó kamat utá­ni kedvezmények minősültek csekély összegű támogatásnak. Idén már a mikrovállalko- zások létszámbővítése esetén is élni lehet a kedvezménnyel. Egy szintén új, de minimis támogatás csak a mezőkovács­házi, sarkadi vagy szeghalmi kistérségben működő vállalko­zásokat érinti - tudtuk meg Nagyné Sztán Ilonától, az APEH megyei igazgatóságának munkatársától. — Az adóév utolsó napján kis- és középvál­lalkozónak minősülő adózók az új műszaki gépek, berendezé­sek és - személygépkocsi kivé­telével - a járművek bekerülé­si értéke esetében száz száza­lék adócsökkentési leírást érvé­nyesíthetnek. Az értékcsökke­nési leíráson felül figyelembe vett összeg adója is de mini- misnek minősül. Szabadalomnál is jó A kedvezmény máshol is igénybe vehető: például a kis- és közepes vállalkozások sza­badalom, használati és for­matervezési mintatilalom megszerzésének költsége után. A HÍRLAP UTÁNAJÁRT SMS számunk: (30) 4060-110 Nagykamarást sitt és ünnep 66-ban 6 millióért Nagykamaráson felépült a művelődési ház, 'íj2-ig fellépett Gobbi, Arpd&ki, az Omega, a Neoton stb. /dost 25 milliót költöttünk rá, hívjuk meg a falu szülöttjét, a Jókai színé­szét Én a társulatával együtt meghívnám, ha polgármester len­nék. * Nagykamaráson a Damjanich utcát miért csak sittel lehe­tett feltölteni? Mert romasor? Jaka — Szeretném leszögezni, hogy a Damjanich utca nem romasor, különben sem ez a szempont a városfejlesztés­nél - mondta Pelle István pol­gármester. - A városnak any- nyi pénze volt, hogy cserép- törmelékkel leszórja az utcát, így végre nem földút van a Damjanichon. A mentő, tűzol­tó, szemetesautó könnyebben közlekedik télen-nyáron. Arról, hogy kit hívnak meg a művelődési ház „bulijára”, nem kívánt nyilatkozni a pol­gármester, mintegy hónap múlva, közgyűlésen dönte­nek a fellépőkről. Kell vagy nem kell matrica? Hány éves korig nem kell matrica a diákigazolványra? A törvény értelmében azon tanévet követő október 31- éig, amikor a tulajdonos 16 A székely özönvíz nyomában újjáépítés A román kormány egyelőre leginkább csak szóban segít Öreg délutánba csavaro­dott már az idő, amikor Korond felől a Kalonda oldalának kapaszkod­tunk. Bármennyire is hi­hetetlen, de hétfőn fehér szőnyeget terített lábunk elé az egek ura a Kalon- da-tetőn, s a Hargitán. Both Imre Lelket se látni a Tamási Áron síremléke előtt lévő bazársoron, ami nem csoda ebben az októ­berben nyakunkba szakadt télelőben. Havas esőt kavar a szél, hüledeznek is Erdélybe, Székelyföldre „csak” vendég­ségbe érkező útitársaim. Farkaslakát elhagyva, leka­nyarodva a műútról, hamaro­san felsejlik Nyikómalomfalva 1808-ban épült templomának tornya. A most könnyűszerrel átugorható Nyikó láttán nehéz elhinnünk, hogy ez a patakocs­ka okozott olyan irdatlan pusz­títást. A falu házai azonban élő mementóként emlékeztetnek az augusztus 23-ai szörnyűség­re. Legtöbbjük oldalán szinte két méter magasban, még min­dig ott a Nyikó valaha mért leg­nagyobb vízállásának a nyoma. Józsi atya, a Középső- Nyikómente 720 lelket számláló, színmagyar, színkatolikus tele­pülésének plébánosa - boldog emlékezetű Márton Áron püs­pök, Erdély „fogoly püspöke” szentelte pappá halála előtt négy esztendővel—a zord idő ellenére meleg szívvel, s szilvapálinkával fogad. Oldalán Papp Jenő, a falu 29 alsó tagozatos nebulóját okító tanító, s a Szegeden teológiát végzett, de tanulmányait követő­en hazatért, jelenleg a Katolikus Caritas udvarhelyszéki szerve­zeténél tevékenykedő Sinka Ar­nold. Megtudjuk: az augusztus 23-án röpke félóra alatt le­szakadt özönvíz mennyi­ségű eső Nyikómalom- falván négy ember­életet követelt. Sinka Lajos, Székely G é z á n é született Jakab Esz­ter, Laka­tos Árpád és Szász Erzsébet lel­te halálát a megáradt Nyikó vizé­ben. Király Elvira házát elvitte a víz, s a falu 264 la­kóingatlaná­ból 184 — igaz, eltérő mértékben - károsodott. A becsült kárérték 22 milliárd régi lej. (Egy forint 141 ROL - a szerk.)- Hat esztendeje szolgálom a Teremtőt Malomfalván, s '76 óta vagyok felszentelt pap, de en­gem is megviselt a négyes teme­tés. A templomban felravatalo­zott holttesteket a négy család, a falu mellett 18 paptársam állta körül - emlékezett Simon József. Gyermekként zokog a 71 esz­tendős Székely Géza, akinek a feleségét ragadta magával a gyilkos áradás.- Negyvenhét esztendeig él­tünk boldog házasságban, két fi­unk és egy lányunk van. Én ki­mentem, hogy enni adjak a lónak, Sarkad város önkormányzatának egymillió forintos adományát dr. Szabó László alpolgár­mester (jobbról) nyújtotta át Simon József nyikómalomfalvl római katolikus plébánosnak. s a pajtát kitakarítsam. Amikor ki­léptem a pajtából, már nem tud­tam eljönni a házig. így a pajta aj­tajába vert két szögbe kapaszkod­va vészeltem át három és fél órát ■ Sarkad város egymillió forintot adományozott a Középső-Nyikómente 720 lelket számláló, színmagyar, színkatoli­kus falijának, Nyikó- malomfalvának. Esztert az alsó házban hagy­tam, mákot bontott... Másnap a rendőrparancsnok jött és mond­ta: ...Megtaláltuk Eszti nénit” Al­sze gen egy fára volt felakadva a holtteste... Pedig úgy terveztük, hogy jövőre megünnepeljük a 70. születésnapját — küszködött a könnyeivel Székely Géza. Jakab Ferencék, ahogy a házi­asszony, Irma fogalmaz, a szeren­csétlenségben is szerencsések. Náluk emberéletet nem, anyagi javakat viszont annál nagyobb ér­tékben követelt a Nyikó. Lánya, férjezett nevén Kovács Enikő a la­kás emeletéről nézte végig, amint teljes csűröket, kazlakat vitt a víz, s egyik tetején a kúpcserepeken egy megtermett piros kakas ku­korékolt torkaszakadtából... Az állam egyelőre, legin­kább csak szóban segít. A szé­kely falvak lakói Józsi atyát idézve: „töretlen istenhittel karmolnak az életért”. A 71 esztendős Székely Géza a pajtaajtóba vert szegek­be kapaszkodva vészelte át az augusztusi áradást. Jakab Ferencné Irma az istálló előtt állva mutat­ja, hogy meddig ért a megáradt Nyikó vize. Sarkadi adományok . A hajdúváros önkormányzata Tóth Imre polgármester, ország- gyűlési képviselő indítványát eifo- gadva, egyhangúlag támogatva egymillió forint támogatást szava­zott meg Nyikómalomfalva lakos­ságának. Ezen túlmenően, a Gyetvai Lajos által elnökölt Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédel mi Egyesülete 110 ezer forint ado­mányt gyűjtött össze tagjaitól A Sarkadi 2. Számú Általános Isko­la november 4én jótékonysági gá­laműsort szervez NyikómabmfttT va lakóinak megsegítésére. A híres festőművészek között kevésbé vagy egyáltalán nem Ismert alkotók nevét, munká­lt is felfedezhetik a lá­togatók az ifjúsági házban rendezett, ér­tékes kiállításon. Békéscsabán éltek, itt alkottak tárlat Magángyűjteményekből származik a kiállítás anyaga Szent Lukács napján, kedden nyílt emlékkiállí­tás a Békéscsabán élt al­kotók műveiből az ifjúsá­gi házban. Fekete G. Kata Banner Zoltán művészettörté­nész különös párhuzammal kezdte köszöntőbeszédét: rámu­tatott, hogy Szent Lukács nem­csak a festők, hanem az orvosok védőszentje is egyben, ebből lát­szik, hogy a test és a lélek har­móniája elengedhetetlen. Ez­után kifejtette: itt az ideje, hogy az alföldi festők között ne csak a szentesi és a hódmezővásárhe­lyi, hanem a békéscsabai művé­szeket is jegyezzék. Ennek már csak azért is így kell lennie, mert Munkácsy is innen indult. Az art café galériában harminc alkotó negyvenöt műve tekinthe­tő meg, de a sor közel sem teljes. Többek között hiányoznak a falról Haán Antal, Munkácsy Mihály, Kalapos László képei, de Filippinyi Sámuel műve sem lát­ható az aulában. Ezen segített Banner Zoltán, aki Filippinyitől meglepetésként hozott még egy festményt Hogy Filippinyi neve ne csengjen ismeretlenül, az elő­adó elmondta, plasztikáit minden járókelő láthatja, ha felnéz az Irá­nyi utcai régi mozi épületére vagy az Árpád fürdő homlokzatára. Ötvös-és bábművész is A kiállító képzőművészek nem feltétlenül a képeikről a legismertebbek. Akad köztük bábművész, ötvöz, képzőmű­vész is. Akik november 18-áig ellátogatnak az ifjúsági ház­ba, többek között Gaburek Károly, Horváth Lajos, lakúba János, Jankay Tibor, Jelinek Lajos, Lenkefi Kon- rád, Martincsek Ágnes, Réthy Zsigmond, Mladonyiczky Bé­la, Vágréti János, Varga Já­nos, Mokos József, Sülé Ist­ván, Sass Árpád, Tevan Mar­git, Zvarinyi Lajos magán- gyűjteményekben lévő műveit láthatják. IFFOTÓ: A SZERZŐ FEL\ év es lesz, nem kell érvénye­sítő matrica a diákigazol­ványra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom