Békés Megyei Hírlap, 2005. október (60. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2 MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Milyen szakmáknak van jövője? FÜLÖP CINTIA, GYOMAENDRŐ- Dl GIMNAZISTA:- Szerin­tem a számí­tástechniká­nak van legin­kább jövője. Emellett fontos, hogy 3-4 idegen nyelvet is be­széljen az ember. Ha ez a két terület megvan, akkor biztos az elhelyezkedés. Én is ezért tanulok most angolul, lehet, hogy idegenvezető leszek. SOCZÓ CSABA, GYOMAENDRŐ- Dl TECHNIKUS TANULÓ: — Az biztos, hogy egy érettségivel ma már semmire sem megy az ember, szakmunkás-bizo­nyítvánnyal sokkal köny- nyebb munkát találni. Vad­gazdálkodási technológusnak készülök, mert szeretem az erdőt, az állatokat. Remélem, ennek a szakmának is van jö­vője. HEGEDŰS TÍ­MEA, GYOMA- ENDRŐDI GIM­NAZISTA:-A vendég­látás az egyik terület, ahol mindig szükség lesz emberek­re, a másik az idősgondozás, mert egyre inkább elöregszik a társadalom. Aki viszont jól is akar keresni, az inkább marketing-menedzser pályát válasszon, az most divatos. FARKAS KRIS­TÓF, GYOMA- ENDRŐDI GIM­NAZISTA: ístiS®1 ~ Lassan O azt a világot íl éljük, hogy a fizikai munkásokra alig-alig lesz szükség. Mindent auto­matizálnak, ezért fontos, hogy az ember megbarátkozzon a számítógépekkel. Az érettségi önmagában csak tudást ad, esélyt a munkára viszont most már egyre kevésbé. ■ L.J. 60 ÉVES A HÍRLAP Csak saját magát nem vette észre — Mindenevő vagyok és nagy mennyi­ségben fo­gyasztok, már ami az olva- , sást ill«ttv- viccelődik bogdánffy csaba korábbi asztalitenisz-edző, az orosházi Eötvös József Általá­nos Iskola és Gimnázium igaz­gatója. - Ezek után talán nem meglepő, ha azt mondom, csatlakozva az előttem megje­lenő írások megkérdezettjei­hez, hogy régi olvasója vagyok a lapnak. Bogdánffy Csaba reggel hét körül bemegy az iskolá­ba és amíg még csend van, előveszi az újságokat, első­ként a Békés Megyei Hírla­pot. Aztán, amikor vége a napnak, otthon kényelme­sen elhelyezkedik, újra elő­veszi a lapokat, és az elejétől a végéig átlapozza mindet alaposan, a megyei újság mellett még két országos na­pilapot is.- Igaz, legutóbb pont saját magamat nem vettem észre, pedig még kép is volt mellé­kelve. Régi beidegződés ná­lam, hogy a sportrovattal kez­dek, aztán nézem át az újság többi részét. A sporton kívül fontos számomra, hogy sok minden jelenik meg az okta­tással kapcsolatban is, szere­tem az „Emberközelben” ro­vatot, érdekelnek a politika és a mezőgazdaság esemé­nyei. Mindig megveszem a vasárnapi számot is. Úgy vé­lem, a Békés Megyei Hírlap naprakész, pontosan tájékoz­tat mindenről, talán csak egyetlen dolog van, amit kifo­gásolhatok, mégpedig az, hogy a kis sportműhelyekről kevés szó esik, pedig sok ilyen van a megyében, és sze­rintem megérdemlik a na­gyobb publicitást. Nagyon jó a kapcsolatom a hírlapos új­ságírókkal, talán ennek is kö­szönhető, hogy bátran me­rem a lapot minden ismerő­sömnek ajánlani, már akinek kell. ■ Csiszér Áron MEGYEI KORKÉP BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP - 2005. OKTÓBER 1, SZOMBAT Ki így, ki úgy vélekedj íoo cég - íoo kép A megyei pártelnökök térségünk gazdaságáról DOMOKOS LÁSZLÓ, FIDESZ - MPSZ: „Békés megye társadalmi­gazdasági helyzetében folytatódni látszik az előző években tapasztalt kedvezőtlen tendencia. A gazdaság teljesít­ménye az idén is számottevő mértékben elmaradt az orszá­gostól. Az ipari és az építőipari vállalkozások 2005. I. negyed­évi teljesítménye csökkent, a megyei beruházások fajlagos értéke továbbra is jelentős el­maradást mutat...” - írja a Köz­ponti Statisztikai Hivatal 2005. első negyedévi jelentésében. A megye érdekérvényesítő képes­sége csökkent, a munkanélkü­liség az országos átlag feletti mértékben növekedett. Békés megyében 2004 augusztusá­ban 17 ezer 414 fő volt a regiszt­rált munkanélküliek száma. 2005 augusztusában ez a szám már 18 ezer 112 fő. A pályakez­dő munkanélküliek száma 2 ezer 496 fő. Romlott a vállalko­zások, intézmények, önkor­mányzatok pozíciója. A megye adottságaihoz illeszkedő élel­miszer-feldolgozó vállalatok tönkrementek. Egy felelősen gondolkodó, érdekérvényesítő és hosszú távú célokban gon­dolkodó stratégia kialakítása a megoldás. DR. ERDMANN GYULA, MDF:- A mutatók rosszak, Békés az utolsó há­rom megyéhez tartozik gazda­sági helyzetét illetően. A népes­ség folyamatosan csökken, a foglalkoztatottsági adatok sem ígérnek jót. Az egy főre jutó ke­reset 2003-ban nálunk 100 ezer forint/hó, országosan 135 ezer forint volt. A gyenge pozí­ció részben öröklött, ami 1990 óta még romlott is. Az Antall- kormány még mutatott figyel­met a felzárkóztatásban, azóta csak ígéretek vannak, a tényle­ges és konkrét felzárkóztatási eredmények viszont elégtele­nek. Úgy vélem, erőteljes és konkrét állami felzárkóztatási politika szükséges: például a pályázati önrészek csökkenté­se, a közlekedési feltételek gyors javítása. Kitörési lehető­ség lehet a jó kórházi bázist is kiaknázó gyógyászati „turiz­mus”: gyógyfürdőfejlesztés, a gyógyászati kapacitás növelé­se, minőségi gyógyszállók épí­tése. Fontos lenne a tiszta vizű folyók, a viszonylag tiszta leve­gő, a még tönkre nem tett ter­mészeti környezet, holtágak adta adottságok kiaknázása. Fontos a kis- és közepes vállal­kozások tényleges segítése, erősítése. DR. NAGY BÉLA, SZDSZ:- A megye gazdasága rendkívül rossz állapot­ban van. Ezt egyrészről igazolják az összesí­tések, amelyek mindenfajta adatsorban és összehasonlítás­ban kedvezőtlen számokról ta­núskodnak. Másrészről ezt a negatív trendet támasztja alá, hogy a megye lakosainak jelen­tős számánál tapasztalható hite- hagyottság, létbizonytalanság, reményvesztettség. Egyre több magasan kvalifikált, jól képzett fiatal a szakképzettségének megszerzését követően nem tér vissza megyénkbe. Számot kell vetni helyzetünkkel és meg kell találni a leszakadásból, a vál­ságról válságra sodródásból ki­vezető, nemzeti és EU-s forrá­sokból finanszírozható komplex rövid, közép- és hosszú távú megoldásokat. Például, a teljes­ség igénye nélkül: a közúti inf­rastruktúra megteremtése, a mezőgazdaság elkerülhetetlen szerkezetváltásának ösztönzé­se, támogatása, a versenyképes­ség növelése, a szolgáltatások fejlesztése, kis- és közepes vál­lalkozások támogatása, a hu­mán erőforrások, az oktatás fej­lesztése, szükséges szerkezet- váltása, a turizmus, termál- és gyógyturizmus fejlesztése. VERESS JÓZSEF, MSZP:- Semmilyen kormányhatá­rozat vagy in­tézkedés sem hoz ered­ményt, ha a megye lakói nem ér­zik át a 2007-2013 között Ma­gyarországra hozható uniós for­rások által kínált történelmi le­hetőséget és egyben felelőssé­get. A magánvállalkozásoknak pályázniuk kell a forrásokért, és jobbnak kell lenniük másoknál; a mezőgazdasági termelőknek nyitottá kell válniuk a beszerzé­si, termelési és értékesítési in­tegrációk, társulások létrehozá­sára. A Békésben élők már sok­szor bizonyították, hogy megáll­ják a helyüket a versenyben. A megyében megvalósuló projek­tekre beadott pályázatokra szep­tember közepéig több, mint 30 milliárd forintot ítéltek oda az el­érhető uniós forrásokból. Ezzel az ötödik helyen állunk a me­gyék rangsorában. Közös mun­kával, a települések és térségek összehangolt fejlesztésén alapu­ló programokkal Békéscsaba lo­gisztikai, Orosháza műszaki, Gyula egészségügyi és idegen- forgalmi, Szarvas pedig mező­gazdaság-korszerűsítési térségi központtá tehető. Az ő fejlődé­sük a megye többi térsége szá­mára is megteremti a gyorsabb fejlődés lehetőségét. ■ (sz) Párbeszéd a közös országhatár mellett bukaresti találkozó Együtt hallgatják majd koncerten Bartók Béla zenéjét A tervezett közös ma­gyar-román kormány­ülés előkészülete tegnap Gyulán folytatódott. So­mogyi Ferenc magyar külügyminiszter jelezte, több kérdésben előrelép­tek. Szőke Margit Mihai Rázván Ungureanu ro­mán külügyminiszter köszö­netét mondott, hogy a magyar parlament európai csatlako­zási szerződésükre rövid időn belül pozitív választ adott. A közös kormányülé­sen várhatóan 11 memoran­dumot, 3 egyezményt, 8 kor­mányközi egyezményt és 4 határozatot írnak alá, melyek elősegítik a román és a ma­gyar elképzelések megvaló­sulását. Romániában és hazánkban is ugyanaz a hat fő fejlesztési szempont: a gazdasági ver­senyképesség, az infrastruk­túra, a környezet, a humán erőforrás, a mezőgazdaság, a határon átnyúló együttműkö­dés. Megegyeztek a bukares­ti miniszterelnöki és minisz­teri találkozókban is. A zsú­folt program mellett közös koncerten hallgatják majd Bartók Béla zenéjét. Két fóru­mon a beruházásokkal és az infrastrukturális fejleszté­sekkel foglalkoznak Buka­restben. Somogyi Ferenc kérdésre vá­laszolva elmondta, nem csak a román, de valamennyi hazai kisebbség mielőbbi parlamenti képviseletére törekszik, erre megvan a szándék és a politi­kai akarat. Csak a törvényi sza­bályozáson múlik. Mihai Rázván Ungureanu kifejtette, a magyarországi román kisebb­ség tevékenységének kétoldalú segítését a román-magyar pár­beszéd keretében szeretnék megoldani. Ezeket a kérdése­ket szeretné áttekinteni Gyu­lán a román kisebbség képvi­selőivel. A külügyminiszteri ebéd A Kisködmön Étteremben dr. Perjési Klára polgármester ebéden látta vendégül a két minisztert és kíséretüket. Az előétel vajban sült süllőfiié volt, ezt krumplileves követ­te gyulai mangalicakolbász- szal, főételnek fonott szűz­pecsenyét kínáltak. Az áfo- nyaöntetes császármorzsá­hoz friss mustot szolgáltak fel. KISHIREK BÉKÉS MEGYÉBŐL Csorvás. KAPCSOLATOK, (cs) A csorvásiak résztvevői voltak a ro­mán gasztronómiai versenynek. Az ilyen és hasonló programokra ha­gyományos, román étkekkel nevez­nek a csorvásiak. Az idén felvették a kapcsolatot a Déli-Kárpátokban megbúvó Maieciu nevű település polgármesterével. A brani (Drakula-) kastély közelében lévő községgel szeretnének turisztikai kapcsolatot kiépíteni a csorvásiak és kiránduló csoportokat indítani a festői környe­zetbe. Dévaványa. földprogramra. (í) A szociális földprogram keretében több mint 7,6 millió forint értékű fejlesztést kíván megvalósítani a dévaványai önkormányzat. A célra 3,5 millió forint támogatásra pályá­zatot nyújtott be a város a Dél-alföl­di Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A további 4 millió forintot az önkor­mányzat saját erőként biztosítja. Füzesgyarmat kempingtalálko­zó. (i) A füzesgyarmati Castrum Termálkempinget az elmúlt évben avatták fel. A létesítményben a hét­végén első alkalommal nagyszabá­sú kempingtalálkozót tartanak. Az eseményt ma 10 órakor ünnepé­lyes keretek között nyitják meg. Gádoros, együttműködés, (cs) A gádorosi képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Kaszaper, Pusztaföldvár, Nagybánhegyes ön- kormányzataival együtt önkéntes társulási megállapodást hozzon létre Gádoros a szélessávú internet infrastruktúrájának kiépí­tésére közös pályázat során. A LÁBÁT TÖRTE, (y) Az Indulás pillanatában készült fotón még boldogan mosolygott Bogár Nikolett, aki néhány perccel később eltörte a lábát A kislány a múlt héten, a békéscsabai Garabonciás Napokon szenvedett balesetet A lábadozó 12 éves diákot a napokban Pap János polgármes­ter is meglátogatta egy macival és egy hátizsákkal a hóna alatt. Battonya. verseny, (i) a battonyai könyvtár A Nagy Könyv keretében feladatlapos versenyzésre hívja a felnőtteket és gyerekeket. Ered­ményhirdetés A Nagy Könyv prog­ram végén lesz. Addig is minden két hétben egy-egy magyar, illetve külföldi íróval vagy regényével kap­csolatos kérdésre kell válaszolni. A több héten át tartó verseny végén aki a legtöbb pontot éri el, megle­petésben részesül. A versenylapo­kért október 7-éig lehet jelentkezni a könyvtárban. Békéssámson. minőségbiztosí­tás. (cs) Elkészültek a békés­sámsoni általános iskola minő­ségbiztosítási csoportjának kér­dőívei. A szülők visszajelzései­ből pontosabb képet kapunk ok­tató-nevelő munkánkról — nyilat­kozta Batáné Mátó Teodóra igazgató. négy önkormányzat pályázatát be­fogadta az Informatikai és Hírköz­lési Minisztérium. Gyula. KISTÉRSÉG, (ö) Kétegyháza tagja a gyulai kistérségi társulás­nak. Az itteni falunapokon részt vett dr. Perjési Klára, Gyula polgár- mestere, a társulás elnöke. A pol­gármester elmondta, a rendezvé­nyen jelen volt a hazai románság vezetése is. A román tájházon fel­avatták Simonka Tivadar mese­mondó emléktábláját. Körösladány. lakásra. (í) A körösladányi önkormányzat lehe­tőségeihez mérten évek óta támo­gatja a helyi fiatalok lakáshoz jutá­sát. Az idei év első hat hónapjában az első lakáshoz jutók támogatásá­ra összesen 6 millió 811 ezer forin­tot fizetett ki a körös-sárréti nagy­község. f I I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom