Békés Megyei Hírlap, 2005. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-25 / 147. szám

2005. JÚNIUS 25., SZOMBAT - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP SPORT 15 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Éppen egy hete, június 18-án „Két csapata lesz Csabának?” címmel ír­tunk többek között arról, hogy Velkey Gábor spor­tért is felelős békéscsabai alpolgármester „még egy­szer” felveszi a kapcsola­tot az Előre FC tulajdono­saival, vezetőivel. Jávor Péter „Majd feltette az újabb kérdést: eladó-e az Előre név, a lila-fehér szín, a labdarú­gók és az után­pótlás? — folytat­ta darko CANADic. - E közben az ügyvezető asszony kiment a tár­gyalóteremből, felhívta Kisteleki urat, aki közölte, hogy ő olyat nem mondott, hogy egy százalék az esélye az Előrének az NB II- ben való indulásra. S ha kell, ezt a tárgyaló felek előtt is megerősí­ti, akár egy kihangosítós telefo­non keresztül is. Ám ezzel a lehe­tőséggel Velkey úr nem kívánt él­ni. Az eladásról pedig több szó már nem esett.” Ezt követően Kerekes I. Györgyné elővett egy, a ligától érkezett június 20-ai keltezésű levelet, afflif4 a következőkkel tam Kisteleki urnái, aminek eredménye a mellékelt levél. Az­tán 22-én, szerdán délelőtt Bozóky Imrével, a Magyar Lab­darúgó Szövetség elnökével, dél­után pedig Kisteleki úrral talál­koztam a fővárosban - mondta az ügyvezető igazgató asszony. - Ott is megbeszéltük a június 20- ai levélben megfogalmazottakat. Felkészülve mentem el, ugyanis a levélben megírottakra már megvoltak a megoldások. Éppen ezért döbbentem meg a csütörtö­ki városházi tárgyaláson az al­polgármester úr kijelentésein. Hiszen más tartalmú beszélge­tés zajlott köztem és Kisteleki István között, mint amit Velkey úr említett. Ezért is érzem szem­fényvesztésnek a tárgyalást, an­nál is inkább, mert két képvise­lő is felhívott még csütörtökön, hogy az alpolgármesterék már lobbiznak a július közepi köz­gyűlésre, ahol keresztül akarják vinni elképzeléseiket egy új klubról. Ehhez csak egyet tehe­tek: az Előre lila színe és a név örök, a képviselők, ügyvezetők, tulajdonosok pedig jönnek, majd mennek...” íme a sokat emlegetett levél, amit szó szerint közlünk: „Próbáltam ezek után megér­teni, miért tárgyalnak velünk? Amire egyébként egy éve vá­runk már. Az ügyvezető asz- szony többször is próbálta meg­szervezni a találkozót, de nem sikerült - folytatta a főtulajdo­nos. - A mostani tárgyalástól azt reméltük, hogy az lesz a fő téma, hogyan tudnánk együtt­működni a várossal? Ehelyett abban maradtunk: a jövő hét szerdáig leírjuk a mi elképzelé­sünket az Előre FC jövőjével kapcsolatban, amit eljuttatunk Velkey úrnak. Csalódott va­gyok, mert semmilyen konst­ruktív javaslat nem történt a vá­ros részéről az Előrével kapcso­latosan. Nem beszélve arról, hogy percekkel a tárgyalás be­fejezése után már engem Is hí­vott egy városi képviselő, aki arról tájékoztatott engem, hogy a színfalak mögött megegyezett már a város a szentesiekkel az új klub létrehozása utáni NB li­es jog adás-vételéről. A tárgya­lás végén feltettem a kérdést: ha feltételezzük, csoda történik és elindul az Előre az NB II-ben, mert kifizetem a labdarúgókat, a tartozásokat, akkor a város hogyan állna hozzá a dolgok­hoz? Vállalná-e a segítséget an­nak érdekében, hogy az APEH felé meglévő köztartozásokat átütemezzük? Erre nem kap­tán» elfogadható választ. Mind- « ’Ü'# ifiik nekem^fiogy a város már végleg leírt bennün­ket. Végül azt is megkérdeztem, ha két csapat lesz, mi lesz a pá­lyahasználati joggal? Velkey úr három variációt sorolt fel: az új csapat kapja meg a pályahasz­nálati jogot. A másik eshetőség, hogy a két csapat osztozik a Kórház utcai létesítményen, s az Előrének bérleti díjat kell fi­zetnie. A harmadik lehetőség­nek a jaminai, illetve a MÁV-pá- lyát hozta fel.” „Velkey Gábor azt is kifejtette ezen a megbeszélésen, hogy a felnőtt csapat ügyével ő igazán nem is akart foglalkozni, in­kább az utánpótlást fogná ösz- sze.” - toldotta meg Kerekes I. Györgyné. „Az utánpótlásról valóban beszéltünk két alkalommal a télen, egyszer négyszemközt Velkey úrral, egyszer pedig Ke­rekes 1. Györgyné, Szokolay Sándor és Velkey Gábor társa­ságában — folytatta Darko Canadic. - De ez is kudarcba fulladt akkoriban. Ugyanis ki­tartott a mellett, hogy az Előre FC utánpótlását át kell adnunk a Szokolay Focisulinak, mert az az elképzelése a város veze­A békéscsabai fiatalok a kispadon, akikre építeni lehet a jövő csapatát „Tisztelt Igazgató Asszony! Személyes megbeszélésünkre hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom. Tisztelettel kérem, hogy a megbeszélésünk tárgyát képező fegyelmi határozatban foglalt rendelkezéseket szíveskedjenek legkésőbb 2005.06.30., csütörtök 12.00 óráig, a nevezési határidőig teljesíteni annak érdekében, hogy az MLL versenybizottsága érdemben tárgyal­ni tudja a kft. nevezését. Amennyiben a fegyelmi határozatban, a ver­senykiírásban, valamint a nevezési dokumentációban foglalt követel­ményeknek az Előre FC Kft vezetése a megadott határidőig teljes kö­rűen eleget tud tenni, úgy eséllyel nevezhet a 2005-2006. évi NB Il-es labdarúgó-bajnokságra. Szükség van a város és a térség csapatára, így szóbeli ígéretemnek megfelelően az MLL menedzsmentje a hely­zet rendezéséhez minden szükséges és lehetséges segítséget megad. Tájékoztatom, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tud­ják a fent említett kötelezettségeiket teljesíteni, úgy az MLL Verseny- bizottságának nem áll módjában tárgyalni érdemben a kft. nevezé­sét. Megértését köszönöm, tisztelettel: Kisteleki István, MLL elnök” tőinek, hogy egy összevont utánpótlásbázis alakuljon ki Békéscsabán. Ebbe nem men­tem bele, mert nekünk szüksé- gt)Rk“yan az utánpótlásra is. faros­tól az utóbbi időszakban már a fiatalokra, sem kaptunk támo­gatást, a versenyeztetésüket én oldottam meg. így aztán össze­gezve úgy vélem, az egész csak porhintésnek volt jó, mive- íünk, a nagy hagyományokkal rendelkező Előre FC-vel már nem akar foglalkozni a politi­ka.” KEY GÁBOR polgármestert is, aki - bár pén­tektől éppen szabadságát töltöt­te — azonnal reagált a felveté­sekre. „Valóban tárgyaltunk csütör­tökön. Korábban a sajtóban már jeleztem, hogy kísérletet teszek még egyszer arra, hogy rendezzük a labdarúgás ügyét a városban, amelyben az Előre FC Kft. is érdekelt. Elöljáróban: a múlt hét csütörtöki közgyűlé­si határozat értelmében sokré­tű tárgyalást folytattunk egy városi csapat létrehozása érde­kében és az NB Il-es indulási lehetőség terén. így felvettük a kapcsolatot a labdarúgó szövet­séggel, a ligával és a szentesi­ekkel is. Ami pedig az Előre FC Kft. jelenlegi tulajdonosával történt tárgyalást illeti: nem azt kértem, hogy a klub jövőjéről tegyen le elképzelést az asztal­ra, hanem arra szólítottam fel, tegyen ajánlatot, hogy milyen módon szerezhetne a város döntő befolyással bíró, többségi üzletrészt az Előre FC Kft.-ben, amit jövő hét szerdáig juttas­son el hozzánk. Ha ez az írás megszületik, s abban elfogad­hatóak a feltételek, akkor lehet A 2004-2005. évi NB les labdarúgó-bajnokság végeredménye: l.Debrecen 19 5 6 57-25 62 2.Ferencváros 17 5 8 56-31 56 3. MTK 16 9 5 47-26 56 4. Újpest 15 :> 10 # 5 60-34 55 5.Győri ETO FC 16 0" , i-g...... 44-32 54 6.2alaegerszegét TE 13 5 tpsjf**». 48-45 44 7.Matáv-Sopron 11 9 10 44-44 42 8.Fehérvár FC 11 10 9 44-36 40 9.Diósgyőri FC 11 4 15 39-45 37 lO.Pécsi MFC 9 9 12 33-35 36 ll.Honvéd 10 5 15 37-58 35 12.Nabi-Kaposvár 8 10 12 34-47 34 13.Vasas 10 3 17 34-48 33 14.Pápa 8 6 16 40-47 30 15.Nyíregyházi Spartacus 5 11 14 38-63 26 16.Békéscsabal Előre FC 4 7 19 26-65 4 Az MTK-tól egy, a Fehérvártól három, a Békéscsabától 15 pontot levontak. érdemben tovább tárgyalni. De ebben szerepelnie kell annak, hogyan rendezi a több mint százmillió forintos adósságát, amihez dokumentumokat is becsatol. Ugyanis az ígéretek­ben nem hiszek, annál is in­kább, ugyanis fél éve számta­lan ígéretet tett, amik nem va­lósultak meg. Ami pedig a gazdasági tár­saság adósságát illeti, nem sok esélyt látok annak rendezésé­re, ugyanis igen tekintélyes nagyságú. Ezért meggyőződé­sem, hogy nem tud indulni az NB II-ben az Előre FC. Hogy erre hány százalék az esély, arról nem kívánok vitába szállni. Az idő rövid, június utolsó napjáig kell nevezni úgy, hogy a benyújtott nevezé­si csomagban már adósság nem szerepelhet, vagy ha mégis, dokumentumoknak kell szerepelni arról, miként ütemezték át. Kisteleki Istvánnal való be­szélgetésem során számomra is egyértelművé tette a ligaelnök, és maximálisan egyetértek a véleményével: csakis tiszta és átlátható viszonyokat szeretne látni a ligában és a klubokban is. A már említett levélben is ez szerepel, s ettől eltérni nem kí­ván. Ezek után kijelenthetem, ha nem tudunk megegyezni jövő hét szerdáig az addigra tiszta viszonyokat felmutató Előre FC Kft.-vel a többségi tulajdonosi lehetőségről, akkor a város lét­rehozza az új csapatot. Nekünk fontosak a gyerekek, a nagy ha­gyományokkal bíró Előre név, de amennyiben a jelenlegi kft. nem tudja biztosítani a sporto­lási lehetőséget a fiataloknak, akkor szívesen átvesszük az amatőr szerződésű játékosokat és az utánpótlást. Ez esetben ar­ra is várunk ajánlatot a jelenle­gi főtulajdonostól, hogy miként és mennyiért adná át a város­nak az említett labdarúgókat. Nem mellesleg a tárgyalás több mint egyórás volt, s nem minden úgy zajlott ezen, ahogy Darko Canadicék állít­ják. Nem készült a megbeszé­lésről magnófelvétel, ezért nem kívánok vitába bocsátkoz­ni ténykérdésekről a sajtó nyil­vánossága előtt, mert ez amúgy sem vinné előre a dol­gokat. A következtetést azon­ban levontam, legközelebb magnetofont viszek magam­mal. Annyit még engedtessék meg: nem ígérgetni kell, s nem presztízs kérdést kellene csi­nálni a dolgokból, hanem a labdarúgás ügyét kellene elő- révinni és a futball működésé­jiek feltételeit kellene, megte­remteni a városban. Amit, mint tapasztalhatják a szurko­lók, a sportágat kedvelők, az elmúlt évben nem tudott meg­oldani az Előre FC Kft. tulajdo­nosa és ügyvezetése. Ma azzal tudnának a legtöb­bet segíteni a város labdarúgá­sának a káefté tulajdonosai és ügyvezetése, ha belátnák az el­múlt év tévedéseit, és nem vá­daskodnának, nem rombolná­nak tovább - ha már építeni nem tudnak -, hanem felállná- nak.” Tanácstalan békéscsabai labdarúgók Miközben békéscsabai labda­rúgás fronton még minden tel­jesen képlékeny, a tavasszal pályára lépő és még a Viharsa­rokban lévő futballisták köré­ben nagy a tanácstalanság. Akadnak olyanok, akik máris tárgyalásba kezdtek más klu­bokkal, s akadnak olyanok, akik egyelőre várakozó állás­ponton vannak. Edzés nincsen, mindenki pi­hen, nyaral - annak függvé­nyében kinek mennyi pénze „maradt”. Messzire, különösen külföldre nem jutnak belőle, ezért sokukkal leginkább a bé­késcsabai Árpád fürdőben le­het találkozni. A jövő : Európa! Várunk az EURO-bal EURO - nlfTil cncD Szakközépiskola Békéscsaba, Derkovits sor 2 W: Az első szakma megszerzése 23 év alatt tandíjmentes Felvételi vizsga nincs Felsőfokú akkreditált »zakók — banki ügyintéző — idegenforgalmi szakmenedzser — pénzügyi szakügyintéző — számviteli szakügyintéző — számítástechnikai programozó — nk. szállítmányozási és logisztikai menedzser Kö.tptckú «tanok — logisztikai ügyintéző — marketing- és reklámügyintéző — pénzügyi- számvitelei ügyintéző — public relations munkatárs szállítmányozás! ügyintéző Honlap : http://www.euro-oktaeder.hu e-mall :.titkarsag@euro-oktaeder.hu Tel: 66/444625 labdarúgás Darko Canadic: „Az Előre FC-vel már nem akar foglalkozni a politika.” Velkey Gábor: „A békéscsabai futballon azzal segíthetnének a tulajdonosok, ha felállnának” NINCS EGYEZSÉG A LABDARÚGÁSRÓL * I FOTÓ: KISS ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom