Békés Megyei Hírlap, 2005. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT 2005. JUNIUS L, SZERDA SERÉNYI TÉQUI ♦ B/30-as blokktégla ♦ Uniform tégla VÁLTOZATLAN ÁRAKON KÍNÁLJUK június 30-áig! 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. | Tel.: (66) 423-200, tel./fax: (66) 352-455. Email: tegta@bhn.liu” Fekete szalaggal az utakon A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete felkérte tagjait, hogy járműveiken széles fekete szalagot tűzzenek ki. ►z oldal Megszüntetik a dögkutatat Bűz, illegális sze­métlerakás. Ez jel­lemzi a települé­sek állati hulladé­koktól való szaba­dulását ►A OLDAL IDŐJÁRÁS Néhány napra gyengül a meleg. A jellemző hőmér­séklet délután 24 fok körül alakul. ►12. OLDAL TARTALOM V HAZAI TÜKÖR Ő VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 AUTÓ&MOTOR 9 SMS 10 HOROSZKÓP 12 PROGRAMOK 12 APRÓHIRDETÉS 1 3 SPORT 15 tt ■ Megszólalt Canadic Aki nem az Előrének segít, az ellenség, és úgy is fogok vele vi­selkedni — mond­ta Darko Canadic. ►16. OLDAL ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI NETTÓ ÁTLAGKERESETE 2004-BEN (forintban) *1 A megyében Országosan KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 79 FORINT Szúnyogirtás szerelemből? háttér A szakértő az alacsony árak miatt a minőséget félti A szúnyogirtás ebben az év­ben a szokásosnál is jobban borzolja a kedélyeket. En­nek több oka is van. Egy­részt a pályázati támogatá­sok körül nagy a bizonyta­lanság. Ma aligha tudná va­laki megmondani, mennyit is szánnak az egyes régiók erre az idegenforgalmi szempontból is fontos fel­adatra, s vajon mikor érkez­nek meg ezek a forintok. A másik nyugtalanító jelen­ség, hogy az irtást végző cé­gek egyre alacsonyabb ára­kat kénytelenek ajánlani ah­hoz, hogy megnyerjék a munkát. Hiába jelent meg tavaly a Magyar Szúnyogir- tók Országos Szövetségének hivatalos ajánlása a mini­mális vállalási árakra vonat­kozóan, sokan ennek töredé­kéért végzik az irtást. Dr. Szító András, a szövetség el­nöke úgy véli, ennyi pénzért nem lehet jó munkát végez­ni, azaz valahol kiskapuk vannak. A szúnyogirtással foglalkozó vállalkozók közül pedig sokan a közbeszerzési törvényt, illetve a közbe­szerzési eljárást lefolytató önkormányzatokat okolják az áldatlan helyzet kialaku- 1 lásáért. Szerintük a bajok | gyökere az önkormányzatok f pénztelenségében, az állami 3 támogatások bizonytalansá­gában is keresendő. ►5. OLDAL Korrekt szerződés alapján pontos, minőségi teljesítés a szúnyogir­tásban — vallja egy békéscsabai magánvállalkozás, hozzátéve, így is lehet megrendelésekhez jutni és talpon maradni. Döntöttek 870 millió forint sorsáról területfejlesztés Első körben ötvenhét pályázatot támogatott a tanács Csaknem 870 millió fo­rint sorsa dőlt el ötven­hét pályázat támogatása nyomán tegnap, a Békés Megyei Területfejleszté­si Tanács ülésén. László Erzsébet A tanács tegnap a területi ki- egyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás első beadási határidejére benyújtott pályá­zatokat bírálta el. A beérkezett negyvenhét pályázatból har­mincat támogatott a tanács összesen 642,5 millió forinttal. A támogatottak között szerepel tizenhárom békési út aszfalto­zása (66 millióval támogatja a tanács); a dévaványai 7. számú szennyvízöblözet kialakítása (38 millió forintot nyert); új köröstarcsai óvoda építése (er­re a következő két évben 70 millió forintot ad a területfej­lesztési tanács); és mintegy 27 millió forintot nyert Medgyes- bodzás útépítésre. A tanács elbírálta a céljelle­gű decentralizált támogatás első beadási határidejére be­nyújtott pályázatokat. Itt a be­érkezett negyvenöt pályázat 1,5 milliárd összköltségvetésű beruházáshoz 450 milliós tá­mogatási igényt tartalmazott. Végül huszonhét pályázatot részesített támogatásban a ta­nács összesen 225,6 millió fo­rinttal. A nyertes pályázatok között szerepel a battonyai Mi­kes Kelemen Gimnázium tető­fedéséhez való 10,9 milliós hozzájárulás, a békéscsabai Széchenyi István közgazdasá­gi szakközépiskola bővítésé­hez és rekonstrukciójához va­ló 15 milliós segítség, a kunágotai napközi otthon vi­zesblokkjának építéséhez adott 12,3 milliós támogatás, valamint a körösnagyharsányi általános iskola külső nyílás­záróinak cseréjéhez adott 8,1 milliós pénzügyi segítség. Vis maior keretéből a ta­nács 4,5 millió forinttal támo­gatta a dobozi belvízvédeke­zés költségeit és 6,3 millióval a zsadányi önkormányzatot, ahol megsüllyedt a községhá­za egyik épületszárnya. A ta­nács 4,5 millió forintot külö­nített el az elszaporodott gyapjas lepkék elleni térségi védekezésre. LX. ÉVFOLYAM 126. SZÁM Bírósághoz fordult jegyzőügyben Pataki István Dr. Kurucz Ferenc békéscsabai jegyzővé kinevezésével kapcso­latban a megyei bírósághoz nyújtott be keresetet dr. Pataki István, a megyei közigazgatási hivatal vezetője. Tegnap el­mondta: ő köztisztviselő és nem jogbölcselő, ennek megfelelően más döntést nem is hozhatott. A határidő lejárt, a jelenlegi jog­szabályok szerint pedig tör­vénysértőnek tartja a békéscsa­bai jegyző kinevezését Mégpe­dig azért, mert Kurucz Ferenc nem felelt meg a pályázatban előírt kétéves közigazgatási gyakorlatnak. Törvényességi észrevételt tett emiatt a békés­csabai közgyűlésnek, mely ha­tározatával nem értett egyet. Ha a parlament időközben tör­vényt módosít, dr. Pataki István élhet a kereset visszavonásával, módosításával is. ■ (c) Négyoldalú megállapodást kezdeményeztek Budapesten, a Kincstári Vagyo­ni Igazgatóságnál dr. Perjési Klára, Gyula polgármestere, Szabó lenő alpolgármester és Béres István városi főépítész Zelles Sándor vezérigazgatóval, dr. Varga Kálmánnal, a Kulturá­lis Örökségvédelmi Hivatal el­nökével és Nyírfalusi Péterrel, a KVI dél-alföldi régióvezetőjé­vel tárgyalt hétfőn. Megállapod­tak abban, hogy kezdeménye­zik együttműködés létrejöttét a gyulai Almásy-kastély és cse- lédszámya hasznosításában. A cselédszámy kezelője a városi önkormányzat, az Almásy- kastélyé a megyei Önkormány­zat, a tulajdonos az állam, a szakhatóság az örökségvédelmi hivatal. A négyoldalú megálla­podás megkötése után kezdőd­het a forráskeresés. ■ (ö) iiÉttÉ!Éi.V-,t ____l-JETié.vn NISSAN PICK UP 2.5 TDI4WD 625 000 Ft árengedmény a készlet erejéig 3 ev vagy 100.000 knr garancia 3 év ingyenes assistance szolgáltatás- * manuális legkondicionálo • távirányítású központitár • Nissan rádiós magnó • ABS WB / / |M * 2 légzsák • Immobilizer • korlátozottan önzáró A gondtalan szállításé írt! Körös Q1 Kft., Békéscsaba, Gyulai út 96. Tel.: (66) 52M60. Fax: (66) 52M62. www.nissankorosql.hu K I * • > i * * tt Nyári polo-, cipó* és papucsvásár 0-40% engedménnyel angol Megérkeztek az EEl válogatót cipők, mezek, melegítők. Amíg a készlet tart! | SÍ-SPORT TURISZTIKA Csaba Center földszint kmi/taWm téelsk Békéscsaba, Békési út 46-48. Tel/fax: (66) 452-486. E-mail: kesjcrs-riap-siam.hu KESJÁR Fafeldolgozó es Forgalmaié Kft. Saját gyártású kül- és beltéri nyílászárók, bútorok egyedi igény szerint -S^Iakro' tetőtéri ablakok típusú nyílászárók forgalmazása! ■ NYÍRJE MEG ALMAI BEJARAIí ajtaját SŐpOÓO FT ÍRTÉKBEN! / i Részletekről érdeklődjön bemutatótermünkben! Kábítószeres visszaélések Gyulán tartotta tegnap ülését a megyei önkormányzat ügyren­di és jogi bizottsága. Gyulán működik több megyei önkor­mányzati intézmény és ilyen fenntartású a megye legna­gyobb munkáltatója, a Pándy kórház is. Dr. Szelezsán Róbert elnök elmondta, a bizottság egyhangúlag támogatja és a pénteki megyegyűlésnek elfo­gadásra ajánlja dr. Gyurosovics József megyei rendőrfőkapi­tány beszámolóját. Megyénk­ben nincs szervezett bűnözői csoport, de a kábítószerrel való visszaélés nagymértékben nőtt. Míg 1998-ban 36, 2003- ban már 101, 2004-ben pedig 207 esetet tartottak számon. A bűnesetek felderítettségében megyénk az ötödik. ■ (ö) SZERETNÉNK, HA ÖRÖMÉT LELNÉ AUTÓJÁBAN I * l

Next

/
Oldalképek
Tartalom