Békés Megyei Hírlap, 2005. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

2 2005. JANUÁR 3., HÉTFŐ VILÁGTÜKÖR Támogatók ünnepelték Arafat valószínű utódát TÖBB TÍZEZER radikális pa­lesztin ünne­pelte MAHMÚD ABBÁSZT. akit Jasszer Arafat legvalószínűbb utódá­nak tekintenek a Palesztin hatóság élén. A politikus a Gázai övezetben lévő rafahi menekülttáborba látogatott el, hogy alig több mint egy héttel a palesztin elnökvá­lasztás előtt megszerezze magának a radikálisok, köz­tük különböző fegyveres cso­portok támogatását. Újabb izraeli támadás palesztin rakéták miatt nagyszabású hadműveletet indított az izraeli hadsereg vasárnap reggel a Gázai öve­zet északi részén, Bét-Hanún térségében. A benyomulás­ban mintegy ötven harckocsi és páncélozott jármű vett részt, hogy gátat vessenek iz­raeli célpontok rakétákkal és aknagránátokkal való táma­dásának - közölte az izraeli szóvivő a támadásról. Leértékelték a lírát Törökországban az új Év kezdetével Törökor­szágban hat nullát vágtak le a felhígult török lírából, így a korábban 1,8 millió lí­rás euróárfolyam helyett 1,8 líra ér egy eurót. A régi líra bankjegyek még egy évig érvényesek. Hollandiában újdonság a személyi egy új törvény értelmében Hollandiában bírság terhe mellett minden 14 éven felüli személy köteles bemutatni a személyazonosságát igazoló okmányt, ha azt a hatóság kéri. A kormány egyebek mellett a bűnözés elharapó- zásával és a merényletve­széllyel érvelt a jogszabály szükségessége mellett. Rendőröket fogtak el lázadó perui fegyveresek RENDKÍVÜLI állapotot rendelt el ALEJANDRO Toledo perui elnök az or­szág közép­ső részén fekvő Apurimac tartományban. A lázadók vezetője Toledo elnök le­mondását követeli. Megfenyegette Irak a szomszédos országokat az iraki kormányfő katonai erő alkalmazásával fenyeget­te meg azon szomszédait, amelyek menedéket adnak az Irak területén felforgató tevékenységet folytató sze­mélyeknek. Ijád Allávi elfo­gadhatatlannak nevezte né­hány ország „bűnpártolását”. Az államfő esélyes a választáson Horvátországban tegnap 13 jelölt közül választhatott elnököt 4,4 millió szavazásra jogosult állam­polgár. Az előzetes felmérések szerint az egyetlen komoly esé­lyes a jelenlegi elnök. A vasárna­pi adatok azt döntik el, hogy stipe MESic már az első forduló­ban megkapta-e az újraválasztá­sához szüksé­ges abszolút többséget A po­litikus második, egyben utolsó ötéves államfői megbízatására pályázott. Stipe Mesic, aki 2000- ben lett az 1999-ben elhunyt Franjo Tüdjman utóda, párton kí­vüli jelöltként indult. Teljes mér­tékben számíthatott a centrista­baloldali ellenzék támogatására. Legfőbb riválisa Jadranka Kosor miniszterelnök-helyettes, a kor­mányon lévő konzervatív Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje volt. A többi tizenegy je­löltnek - akiknek többsége Jadranka Kosornál is jobbolda­libb irányzatot képvisel - jófor­mán semmi esélye nem maradt. Szerepük annyi lehetett, hogy esetleg megakadályozzák Stipe Mesic első körös győzelmét. Amennyiben második fordulóra lesz szükség, arra január 16-án kerül sor. Horvátországban a függet­lenség 1991. évi kikiáltása óta negyedszer választottak állam­elnököt vasárnap. A 6731 sza­vazóhelyiség este hétkor zárt be. A mai napon várhatóan is­mertté válnak a hivatalosnak tekinthető eredmények. Látta a hullaégetéseket szemtanú Szervezetten tüntették el a gyilkosságok nyomát Jelentkezett egy szemta­nú, aki azt állítja, látta a szerbiai nemzetbiztonsá­gi szervek tagjait, amint 1999-ben meggyilkolt ko­szovói albánok holttestét égették el tömegesen. Szabó Palócz Attila A háborús bűncselekmények nyomainak eltüntetése még Mi­losevics elnöksége idején, 1998- ban elkezdődött Koszovóban és Szerbiában. Ez a tevékenység egy évvel később, a NATO lé­gicsapásai idején vált igazán nagy méretűvé és szervezetté. A nyomok eltüntetését, a legyil­kolt albánok holttestének meg­semmisítését Vlajko Stojilkovic rendőr miniszter vezetésével a rendőrség végezte. Részt vettek a „hazafias" feladat elvégzésé­ben az úgynevezett „vörös sapkások” - a hadsereg külön­leges alakulata, amely a kegyet­lenkedéseiről híresült el. Milosevics bukása óta a leg­nagyobb akadályt mindig az je­lentette a történtek bizonyításá­ban, hogy nem maradtak bizo­nyítékok. A legtöbb holttestet különböző ipari létesítmények­ben elégették. Ilyen események­ről meséltek a Vajdaság északi részén, a magyar határ közelé­ben található Topolya lakói is 1999 óta. A helyi állatihulladék- feldolgozó üzembe titokzatos szállítmányok érkeztek, majd napokig üzemelt a gyár. A dol­gozókat nem engedték a közei­be. A városra zúduló bűz jelez­te, hogy sötét dolgok történnek a gyárfalakon belül. Szilveszter előestéjén jelent­kezett egy szemtanú, akinek a sajtó egyelőre elhallgatja a ne­vét Ő azonban a bíróság nyilvá­nossága előtt is hajlandó tanús­kodni mindarról, amit látott a Szerbia déli részén található Surdulica községben, ahol szerinte a topolyaihoz hasonló események játszódtak le. Magánosítás nemzeti alapon szűrés A legújabb belgrádi botrány nemzetiségi ügyben a szilveszteri készülődés idején pattant ki Mint kiderült, a BIA, a szerb titkosrendőrség titokban rendszeresen vizsgálja a privatizációs pályázatokra jelentkező vállalatok tulajdonosai­nak és vezetőinek nemze­ti hovatartozását. Sz. P. A. Rade Bulatovic, a BIA vezetője a dél-szerbiai Vladicin Han nevű te­lepülésen privatizált cégek egyike kapcsán kényszerült arra, hogy a nyilvánosság előtt is elismerje a gyanúk helytállóságát. Itt ugyan­is megsemmisítettek egy magá- nosítási eljárást, miután kiderült: a pályázaton nyertes cég tu­lajdonosai albánok. Bulatovic úgy fogalmazott: „Szerbia déli részén, de más területein is észleltünk olyan próbálkozásokat, hogy a magánosítás révén gazdaságilag egységes, nemzetileg tiszta ér­dekövezeteket hozzanak létre.” A titkosszolgálat vezetője szerint ezek a jelenségek elsősorban az ország határ menti területeire jel­lemzők. Kasza József, a Vajdasági Ma­gyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint a BIA továbbra is igyek­szik beavatkozni a politikai élet­be. Kasza ugyanakkor feltette a kérdést, miért nem sikerült a ma­gyar Mólnak megvásárolnia a Jugopetrol kőolajvállalatot. Ugyanez a kérdés felmerülhet a Vajdaság északi részén található Apatin községben privatizációra kínált Jedinstvo vállalattal kap­csolatban is. Megkérdőjelezi to­vábbá a Jubanka magánosítását, amelynek megvételére az OTP nyújtott be pályázatot. Kasza egyúttal úgy fogalmazott: Bu­latovic vádaskodásai minden ala­pot nélkülöznek. Szökőárveszély Dél-Amerikában is kolera Elkerülhetetlennek látszik a járvány a természeti katasztrófa után Délkelet-Ázsiában Újabb földrengések fenyegetnek az egyenlítői törésvonal mentén Ha Ecuador partjainál történik jelentősföldmozgás.aszökő- j ár letarolhatja Peru és Kolum- : Egyenlítő A Föld szinte minden országában figye­lik és rögzítik a bolygó rezdüléseit. Ha időben érkezik a figyelmeztetés, az em­berek elmenekülhetnek a szökőár elől. A halottak azonosítása, az eltűntek keresése és az életben maradt milliók segélyezése. Emberfeletti feladatokat kell megolda­ni a délkelet-ázsiai orszá­gokban a természeti ka­tasztrófa után. Csák Elemér---------------------------------— Ór áról órára emelkedik a szökő­ár áldozatainak száma: a tegnap kora esti összesítés szerint csak­nem 140 ezer halottat találtak. A legtöbb áldozatot Indonéziá­ban, Thaifóldön és Indiában sze­dett a pusztító hullámfal. Az ENSZ szakértői szerint hamaro­san legalább ennyien veszíthetik el az életüket a járványok miatt. Sri Lankán, a galle-i menekülttá­borban állítólag már találtak is kolerás betegeket. Ennek a tá­bornak a közelében dolgozik egy 12 tagú magyar orvoscsoport, amely elsősorban védőoltásokat ad az embereknek. Dr. Göndöcs Tibor főorvos elmondta: készle­teik máris kimerülőben vannak; a baptista szeretetszolgálat se­gítségével szeretnének kapni utánpótlást gyógyszerekből. Egy neves orosz geológus sze­rint rövidesen újabb hatalmas földrengések történhetnek az Egyenlítő mentén. Jevgenyij Dolginov, a moszkvai Népek Ba­rátsága Egyetem'professzora. El­mélete szerint az a törésvonal, amelynek mentén Szumátrá mellett történt a földindulás, az egyenlítői országok alatt folyta­tódik Afrikában és Dél-Ameriká­ban. Nagy erejű földmozgások ott történnek, ahol a szélességi, vízszintes törésvonalak keresz­teződnek a függőlegesekkel. Dolginov professzor úgy véli: fő­leg az Ecuadorhoz tartozó szige­tek környékén van esély földren­gésekre a tenger mélyén. Ezek ugyanúgy szökőár kialakulásá­hoz vezetnek, mint a még min­dig folytatódó ázsiai rengések. Hasmenés a fő tünete A kolera a vékonybél fertőző be­tegsége. A Vibrio cholerae bak­térium olyan mérget termel, amely óriási tömegű, sókban és ásványi anyagokban gazdag fo­lyadék kiválasztását indítja meg a vékonybélben. A kolera a lenyelt vízzel, fertőzött embe­rek ürülékével szennyezett éte­lek fogyasztásával terjed. A ke lera megfékezéséhez a vízkész­letek tisztítása és az emberi ürülék megfelelő eltakarítása elengedhetetlenül szükséges. Az egyéb óvintézkedések közé tar­tozik a forralt víz használata, a nyers főzelékek és a nem kellé képp megfőzött hal, kagyló fo­gyasztásának kerülése. Tetraciklinnel vagy más anti­biotikummal végzett korai keze­lés elpusztítja a baktériumokat, és 48 órán belül általában megállítja a hasmenést. A sú­lyos kolerában szenvedő keze­letlenek több mint fele meghal. A világszervezet eddigi Keresik legnagyobb feladata a magyarokat Az ENSZ-nek még sohasem kel­lett olyan súlyos következmé­nyekkel szembenéznie, mint most - mondta Kofi Annan, ^ a világszervezet főtitkára. / Tévényilatkozatában Annan hangsúlyozta: a szökőár tizenkét országot sújtott. Az embereknek szállásra és élelmiszerre van szükségük, továbbá egészségre s tiszta vízre. A fő­titkár bejelentette, hogy a köze­li napokban Indonéziába utazik. Ez az az ország, amelyet a legsúlyosab­ban érintett a földren­gés és a nyomában tá­madt szökőár. Az Egészségügyi Világ- szervezet arra figyel­meztetett, hogy továb­bi tízezrek veszíthe­tik el életüket az el­következő hetekben, járványok következ­tében. A nemzetközi közösség segítőkész­sége ebből követke- Kofi Annan a zően még sohasem volt olyan mértékű, mint most. Ennek elle­nére egyes térségekben napokat vehet igénybe, amíg az érintettek számára megérkezik a segítség. Ez elsősorban az indo­néziai Szumátrá szige­tét érinti, de Sri Lanka és a Maldív-szigetek egyes régióit is. r a Koze- ába helyszínre készül Polgár Viktor külügyi szóvivő szerint mintegy két tucat olyan magyar van, akiknek hollétéről nem tudnak semmit. Ők azon­ban bizonyítottan nem tekinthe­tők eltűntnek, hanem keresik őket. Vannak olyanok is, akik előkerültek, de nem jelentkez­tek be a minisztériumban. Az azonosított holttestek között ma­gyart eddig nem találtak - erősí­tette meg a szóvivő. Kedden újabb csoport érkezik haza Thaiföldről. Bangkokba szállításukról az utazási irodák gondoskodnak. Később a Maldív-szigetekről is indul gép. A Külügyminisztérium igazság­ügyi orvos szakértőt is küld a katasztrófa sújtotta térségbe. Dr. Angyal Miklós a Magyar Rádió­nak elmondta: ma még csak any- nyit tudni, hogy vannak eltűnt magyarok. Az idő elteltével egy­re valószínűbb, hogy ezek a sze­mélyek halottak. Thaiföldön www.csiphuket.com címmel internetes honlapot létesítettek az áldozatok adatairól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom