Békés Megyei Hírlap, 2004. október (59. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

ARA: 79 FORINT ❖ B-30-as blokktégla, I. o, / 79 Ft/db fr'Unlform tégla, II. o. I s 120 Ft/db ^ a készlet erejéig! __...„zób»rény Gyár u. 1. y f.: 423-200, trtJf**: <#«> 3*7 " E-fWwÜ: teg<a@bbn hu Aj? íT>yf&iZr* h,ha h^s^«jfu-h^:-fí k&méteffty? rätan *>20 *.:*> grammnyi afrikéí harcsa fickántíozíK, 1 A HAZA MINDEN ELŐTT LIX. ÉVFOLYAM 230. SZÁM Eí 2004. OKTÓBER 1., PÉNTEK Csökken a járatok száma Bajban van a magyar vasút. Máig nem jött létre a kormány és a vasút vezetői között megállapodás. Ml oldal ALAPÍTVA: 1945-BEN KÖZÉLETI NAPILAP Dr. Krupa András 70 éves A néprajztudomány kandi- ipf dátusa legnagyobb sikeré- %tjk nek azt tartja, hogy a népi ■ kincset, értékeket és tudást megmentette. P-7. otDAt IDŐJÁRÁS 17°C Ma, a köd- foltok feloszlása után, derűs idő lesz. ►12. OLDAL PANZIÓK mm BÉKÉS SMS-ROVAT JQ HQRP.SZK.QP _______12. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 E-mall: szeri« 04230 7121510605 a halak elhasznált vizét / A módszerrel csökkenthető a környezetszennyezés és kiküszöbölhető a bűzhatás Gyakorlati bemutatóval egybekötött szakmai tanácskozás kereté­ben ismertették a közelmúltban a szarvasi Innoflex Kft. harcsa­telepén azt a különleges szennyvíztisztító módszert, mellyel a halak elhasznált vize megtisztítható. A riolittuLí hozzáadásán alapuló technológiának köszönhetően nemcon. a környezet- szennyezés csökkenthető, hanem értékes komposzt is nyerhető. Lipták Judit Magyarországon ma még nem jellem­ző - 2005-től azonban jogszabály te­szi majd kötelezővé -, hogy az intenzív haltenyésztő tele­pek mellett ott legyenek a sa­ját szennyvíztisztító berende­zések is. A gyakorlat napja­inkban az, hogy a halak ürü­lékével és a tápanyagmarad­ványokkal szennyezett vizet egyenesen a felszíni vizekbe engedik. Az afrikai harcsa nevelésére specializálódott szarvasi Innoflex Kft. azonban kivé­telt képez ezen a téren. Itt ugyanis ­amint azt a „Hígtrágyák, szennyvizek kezelése és újrahasznosítása” címmel megrendezett szakmai konferencián Tóth Imre, az Innoflex Kft. ügyvezető­Oázis a sivatagban Tóth Szabolcstól, az Innoflex Kft. harcsatelepének ve­zetőjétől megtudtuk, hogy a közeljövőben Algériában szeretnének kiépíteni egy hasonló szennyvíztisztítóval ellátott haltenyésztő telepet. A dolog érdekessége, hogy az onnan kibocsátott, megtisztított ríz segítségével ter­mékennyé teszik a sivatag homokját, s a telep mellett egy krumpliültetvényt hoznak létre. je elmondta -, olyan tisztító-komposz- táló rendszert építettek ki, mely ma még egyedülálló a hazai intenzív hal­tenyésztés gyakorlatában. A módszert a cég szakemberei dr. Köhler Mihály környezetvédelmi szak­értővel, a Debreceni Egyetem Agrártu­dományi Centrumának fő­munkatársával együtt dol­gozták ki. Lényege, hogy a halak által elhasznált vizet a medencékből egy több lép­csőből álló víztisztítóba ve­zetik, ahol forgódob segítsé­gével először kiszűrik a na­gyobb szennyeződéseket, majd a vizet riolittufa hozzá­adása mellett ülepítik. A rio­littufa tulajdonképpen egy ha­mualapú vulkáni kőzet (a vul­káni kitöréskor por formájá­ban lehulló, majd később megkövült anyag), mely poró­zus szerkezetének köszönhe­tően kitűnő szűrőhatással bír. Ugyanakkor felgyorsítja a szerves anyagokat tartalmazó szennyvízben a biológiai, kémiai folyamatokat, és megköti az ammóniát. Az ily módon kezelt vizet ezután még egy utószűrő rendszeren vezetik át, majd a felszíni vízbe engedik, tehát nem recirculációs Uz msOFLEX HALTELEPEhEK JELLEMZŐI . Éves termelési kapacitás: 400 tonna hal A medencék hasznos térfogata: J L200 köbméter Napi vízfelhasználás: 800 köbméter Napi használt és megtisztított szennyvíz: 800 köbméter rendszerről van szó. Az ülepítés során keletkező hígtrágya pedig a komposz- tálóba kerül, s a későbbiekben haszno- síthatóvá válik a növénytermesztés­ben, lévén összetétele gyakorlatilag megegyezik a humuszéval. A teljes tisztítórendszer műszakilag biztosí­tott, azaz sehol sem szivároghat a víz a talajba. A módszer egyébként kitűnő­en hasznosítható az élelmiszer-ipari üzemekben is, ahol ily módon megold­ható a sok helyütt gondot okozó bűz­hatás megszüntetése is. Először a kanyarból kihajtva fog gyorsítani. Aztán tiszta élvezetből. Az új 1 -es BMW. Az öröm forrása. Vajon az igazi öröm látható? Vagy tapintható? Érezhető? Mi hisszük, hogy igen. Ezért született meg az új 1 -es BMW, tele szenvedéllyel, biztonsággal és kényelemmel. És tele annyi örömmel, amennyit csak egy BMW nyújthat. Az új 1-es BMW 2004. szeptember 17-től az Ön BMW Márkakereskedésében. Glass Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 440-505 Örülhetett a zaklatott Sötét család A vajdasági magyarveré­sek, a folyamatos zaklatá­sok miatt hazánkba me­nekült szabadkai Sötét család megkapta a mene­kültstátust, így leteleped­hetnek Magyarországon. A békéscsabai menekült- táborban tartózkodó csa­lád körében még tegnap is nagy volt a boldogság. Nyemcsok László- Már a papírokat, igazolvá­nyokat, tb-kártyákat intézzük- mondta megkeresésünkre Sötét Lászlóné, Szlavica. - Ál­lítólag másfél hónapot vesz igénybe, hogy minden szük­séges iratunk elkészüljön. Ad­dig minden bizonnyal a me­nekülttáborban maradunk. A négytagú család, László, az apa, Szlavica, az anya és két gyermekük, a 13 éves Klemen­tina és a 19 éves Denisz nehéz döntést hoztak, amikor elhagy­ták szabadkai kertes házukat, az otthonukat, de nem bánják. Hónapok óta az első nyugodt éj­szakájuk a menekülttáborban volt, a menekültstátus megadá­sának szerdája pedig hosszú idő után a legboldogabb napjuk. — Magyarországon, azon be­lül Békéscsabán csupa jó ér bennünket - ecsetelte moso­lyogva Szlavica. - Van értelme a lakásígéreteknek és munka­felajánlásoknak is utánanézni, de a döntést nem kapkodjuk el. Sötétné elmondta állásígére­tet és lakásajánlatot sem kaptak, Békéscsabáról, ott kell szétnéz­niük, ahonnan felajánlások ér­keztek. A város ugyanakkor tet­szik nekik szívesen maradná­nak is. Szabadkai otthonukba nem térnek vissza.- Hallottuk mi is, hogy az oda­át maradt nagyobb fiunkkal tár­gyal a szerb elnök, és próbál bennünket visszacsábítani - kö­zölte az asszony. - Mondtuk a fi­unknak, hogy semmilyen ígére­tet ne tegyen. A visszatérésünk­re nincs esély. (Kapcsolódó cik­kek internetes oldalunkon.) Havi 16 317 Ft-ért 60 hónapra 600 000 Ft Citibank Személyi Kölcsön Citibank Hitelvonal: 06-40-40-30-40 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3. lélA (66) 549-650 Hivatkozási szám: 108 A Citibank sohasem pihen citibank CitiMflk Hl. i Citsjfiuj» Ci i ot&vft cweon ía$a Az akció 2004. augusztus 23-tól 2004. október 31-ig tart. Az akciós időtartam vonatkozásában a kölcsön igénylésének a Citibank információs rendszerében történő rögzítési időpontja irányadó. A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A Különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitel- bírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitel- bírálat eredményétől fügqenek. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szoiqáíja. nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank. Rt. a feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A feltételekkel kapcsolatos tovább; felvilá­gosításért hívja a Citibank Hil élvonalat (06-40-40-30-40) vagy forduljon munkatársunkhoz! THM: 22,83%-51,59% *223057* TVK heiiofol Keresse a szaküzletekben! KERESSE AZ EREDETIT! silófóliák sátorfóliák építőipari fóliák talajtakaró fóliák Keresse a csomagoláson a jelölést! heiiofol HelioPlast Termelő és Kereskedelmi Kft. 3581 Tiszaújváros, Pf. 254 Tel.: +36 49/521-740 Fax: +36 49/521-915 www.helioplast.hu * « ft r D-FOTÓ: LEHOCZKY Pí

Next

/
Oldalképek
Tartalom