Békés Megyei Hírlap, 2004. augusztus (59. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-02 / 179. szám

^dWomputer 9POPTIKÄ FOTO Szaküzlet www.komputeroptika.hu ■a Optika: 325-590. Fotó: 430-548. 20 éves 2 BÉKÉSCSABA, LUTHER 0 napig 20 > U. 5., OPTIKA ÜZLETHÁZ / KEDVEZMÉNY! 0 Valamennyi optikai termékre aug. 2-ától! DÍJTALAN PARKOLÓVALIk Optika ♦ Digitális Fotólabor és Műterem ♦ Internet Kávézó ♦ Szemorvosi Centrum ? 2004. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 179. SZÁM TÖMLŐK - TÖMLŐK - TÖMLŐK TQ68Y cuwioáÉiniontu ybttatM AKCIÓ már 170 Ft/m ártól! Joribbi mbtuá: VriM - Görtonlök Gáztömlők - Préslégtömlők Ventilációs tömlők Kopásálló tömlők 0b|- és benzinálló tömlők Vegyszertömlők Élelmiszer-ipari tömlők 3 p|,_|Un,0..L 2 wnwnua ^ P.Z.S., Békéscsaba., Péki u. 9. Tel: (66) 453-640. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu L-niail: szerk.beke9@axels.hu Megyei körkép Több tízezer romát küldtek a ha­lálba, a hatalom a gyermekek­nek, az asszonyoknak sem ke­gyelmezett. (4. oldal) Vélemény ROMALECSÓTÓL A VÉRADÁSIG, (c) Immáron negyedik alkalom­mal rendezték meg tegnap Békéscsabán, a Tesco parkolójában a lecsófesztivált. Harminc csapat nevezett a versenyre, de a szervezőknek előtte az „óceánt” kellett eltüntetni. Öt teherautónyi sóderrel, kaviccsal ez sikerült. Készült roma-, szlovák- és jugólecsó is, ezenkívül az önkéntes véradáson is sokan vettek részt. Felvételünkön a Tőkés és a törpék csapata kóstolgat. D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Barneváli játszma: keverik a lapokat A gépek még maradtok, de az 1200 dolgozó, a beszállítók nem sokját remélnek Tartva a tüntetéstől, a botránytól, a víziszárnyas gyártóvonal gé­peit, eszközeit szombaton nem szerelték le és vitték el a vevők a békéscsabai baromfi-feldolgozóból Ennek ellenére állítólag él a szerződés, mely szerint 35 millió forint plusz áfáért a Camex- csoport, illetve annak egyik tagja, az orosházi Merián megvásá­rolta a gyártósort Ma Budapesten minisztériumi szinten egyez­tetnek, a békéscsabai gyárban pedig munkásgyűlést tartanak. Békéscsaba Ezerkétszáz ember munkahe­lye került végveszélybe, illetve a beszállítók és a tenyésztők - több ezer ember - is ellehetet­lenülhetnek, ha a békéscsabai gyár bezárja kapuit. Szakembe­rek szerint, amennyiben a kö­véráru - májkacsa, májliba - gyártósorát elviszik, ez követ­kezik be, ugyanis önmagában a csirkevonal nem él meg. Fő­ként, ha azt nézzük, hogy a kétműszakos vágási ígéretekkel szemben egy műszakban is csak félkapacitással termelnek. Hol van már az az év eleji ke- csegtetés, hogy 15 hektáron fel­építenek egy kor­szerű, évente 50 millió csirke vá­gására alkalmas üzemet? Infor­mációink szerint a jelenlegi tulaj­donos, a Bábolna Rt. inkább a deb­receni, bérelt üzemét részesíti előnyben a csa­baival szemben.- A Barnevált övező privatizá­desz békéscsabai választóke­rületi elnöke. - Az első pilla­nattól kezdve követeljük a pri­vatizáció azonnali leállítását, itt az ideje tiszta lapokkal ját­szani. A káosz a békéscsabai baromfi-feldolgozó Bábolná­hoz csatolásával kezdődött. Helyi vállalkozók megvennék — Öt—hat békéscsabai vállalkozó 36 millió forintért meg­venné a víziszámyas vágósort, hogy a gépek, eszközök a megyeszékhelyen maradjanak - mondta tegnap a vállal­kozók nevében Laczó Szabolcs, az LBL Kft. ügyvezető igazgatója. - Nem szakmai befektetőként bérbe adnánk a gépeket a dolgozóknak, illetve amikor felállna egy olyan menedzsment — kiegészülve kereskedelemmel, külkeres­kedelemmel —, amely az egész gyárat működtetné, ugyan­ilyen áron továbbadnánk nekik. Furcsálljuk azt is, hogy ál­lami cégről lévén szó, pályázat nélkül adták el a gépeket, eszközöket. Tudomásunk szerint más helyi, szakmai kör is adott volna ennyit az állítólag 200 milliót érő gyártósorért. ciós botrány kel­tette félelem hatja át a dolgo­zók mindennapjait - szögezte le tegnap Varga Sándor, a Fi­kekben brókerügyességgel ke­verik a lapokat. Az rt. felosztá­sa jó és rossz Bábolnára nem más, mint a zsákmányszerzők ügyes trükkje a haszon kivéte­lére. Az, hogy 1200 ember ke­rülhet az utcára egy megye- székhelyen - a városvezetés csendes asszisztá- lásával csak kellemetlen mel­lékkörülmény. A politikus sze­rint a jelenlegi fele­lőtlen kormányzati hozzáállás mellett nem elhanyagol­ható a városveze­tők tehetetlensége sem. Jó lenne vég­re, ha nem a koalí­ciós fegyelem csendje, hanem a hangos tenniaka- rás zaja töltené be a polgármes­teri hivatalt. (Folytatás az 5. oldalon1 ___ Re ndkívüli ülés Rendkívüli testületi ülést tar­tottak tegnap délután Mező- kovácsházán. Fő napirend­ként a legutóbbi ülésen meg­bízott ad hoc bizottság által végzett, a városüzemeltetési kft-re vonatkozó vizsgálat ta­pasztalatait tárgyalták meg. Mezökovácsháza Mint írtuk, a kft.-nél többmilli­ós, a működéssel kapcsolatos hi­ány szaporodott fel. A bizottság feladata volt tájékoztatást adni az eddig történtekről, azok pénzügyi hatásairól, és javasla­tot tenni a személyi felelősségre vonásra. A többórás vita után a testület úgy döntött, hogy a pénzügyi kérdések kezelésére az önkormányzat mintegy 60 millió forintos államkötvényét névértéken értékesítik. A nyilvános napirendek előt­ti zárt ülésen Bakos István volt alpolgármester visszahelyezé­séről szóló bírósági döntést tár­gyalták. Az alpolgármestert nem helyezik vissza állásába, s kezdeményezik a döntés felül­vizsgálatát. H. M. Simply Clever - Egyszerűen nagyszerű r ^ SEMMI A CSABA AUTÓHÁZNÁL valóban Az ön Skoda- márkakereskedöje: ENNYI, azaz SEMMI a befizetés 3-féle Fabia-modellbe! Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! v Csaba Autóház 5600 Békéscsaba, * Gyulai út 65/2. Tel: (66) 520-920 Fax: (66) 520-940 www.csabaauto.hu > A sérült gyermekekért A Nyújtsd Segítő Kezed Ala­pítvány a Békés megyei fogya­tékosok ápoló-gondozó ottho­nában élő sérült gyermekek, illetve fiatalok életminőségé­nek javításán fáradozik. Békéscsaba A megyeközpontban működő szervezet az év tavaszán anyagi támogatást nyert a fogyatékos gyermekek, tanulók felzárkózta­tásáért országos közalapítvány­tól A pénz egy olyan tábor költsé­geit fedezi, ahol halmozottan sé­rült gyermekek fognak nyaralni. A tábor Gyula-Városerdőn lesz az erdei iskolában, s olyan gyerme­kek számára nyújtanak itt progra­mokat augusztus 4-étől 11-éig, akik még soha nem voltak több­napos kiránduláson. A táborveze­tők elképzelése szerint erdei sétá­kat, kirándulásokat tesznek, is­merkednek a természettel, játé­kos foglalkozásokon, esti tábor- tűzön vesznek majd részt. sz. M, Európa legjobb digitális fotólaborja a Juhos Fotóban a Csaba Centerben- CD- DVD irás * Meghívók, üdvözlőkártyák - Fényképes névjegykártya készítése • Képkidolgozás minden típusú adathordozóról, akár 1 óra alatt is! Ezzel a döntéssel kezdődött el a békéscsabai gyár tudatos le­süllyesztése. Szocialista bér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom