Békés Megyei Hírlap. 2004. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

2004. Július 1., csütörtök HAZAI TŰK Ö R 3. OLDAL Budapest A sikeres európai parlamen­ti választások után úgy tűnt, az MDF elhagyja belső vitáit és újra egységes párt lesz, ám néhány nappal később kiderült, nincs így. Először feloszlattak egy budapesti kerületi szervezetet, aztán tizenhárom parlamenti kép­viselő megalakította a Laki­telek Munkacsoportot, majd lemondott a párt etikai bi­zottságának elnöke. Elemzők szerint a belső vita egyik alapja a Fideszhez való viszony. Míg Dávid Ibolya az MDF elnöke a választások után a nagyobbik ellenzéki párttól való távolságtartást hangsúlyozta, az új munka- csoport tagjai a szoros együtt­működés mellett tették le vok- sukat. Bár a Lakitelek Munka- csoport szóvivője, Font Sán­dor tegnap hangsúlyozta: nem tartják magukat a párt belső ellenzékének, hanem a prog­ramalkotásban és az előreho­zott tisztújító kongresszuson megtárgyalandó alapszabály­módosításban kívánnak részt venni - a csoport létrehívása mégsem az egység irányába mutat. A másik vitaforrás az MDF jövőbeni iránya. A tizenhár­mak a párt jobboldali, nemze­ti és keresztény irányultságá­nak erősítését tűzték ki célul. A munkacsoport szerint a si­keres választás a párt megújí­tásának lehetőségét teremti meg. Az elmúlt hónapok cent­rumpolitikája helyett ők a. Lakiteleki Nyilatkozat és az Alapítólevél szellemiségéhez való visszatérést hangsúlyoz­zák. Fontos momentum lehet, hogy a párt korábbi elnökei is, Für Lajos és Bíró Zoltán el­kötelezték magukat a Lezsák Sándor-féle vonal mellett. Áz mindenesetre biztos, hogy ha esetleg kenyértörésre kerülne sor és a tizenhárom képviselő kilépne a frakcióból, az az MDF képviselőcsoportjának megszűnését jelentené. ■ MDF: egység vagy kétség : i" i ujji IUJ.U' uj.1 u.ijj ii.i.u 11 íj i új új A Lakitelek Munkacsoport JJübyt IjIJ.j/Jjj fpi|ij i|| HERÉNYI KÁROLY frakcióvezető: - Az MDF szeptember 25-én országos gyűlésére ké­szül, amelynek célja nem lehet más, mint annak a programnak az elfogadá­sa, amely az európai par­lamenti választás sikerére alapozva 2006-ban a párt támogatottságát 10 szá­zalék fölé akarja emelni. Június 13-án a vá­lasztók visszaigazolták az MDF döntéshozó testületéinek igazát, az önálló indulást, ami a jobboldal győzelmének záloga volt. A jobboldal 2006-os győzelme egy önálló és erős MDF nélkül nem garantálható. Az or­szágos gyűlés tétje az, hogy a versengő fe­lek melyike tudja nagyobb biztonsággal elhi­tetni a tagsággal a 10 százalékos támoga­tottság elérését. SZÁSZFALVI LÁSZLÓ országgyűlési képviselő: - Szeptember 25-re tisztújító országos gyűlést írt ki az országos választmány, a Lakitelek munkacsoport is erre ké­szül. Elnökjelöltet és más személyi jelölteket is javas­lunk majd. Azt mindenkép­pen szeretnénk, ha az ala­pító okirat szellemében folytatná munkáját a párt. Az a véleményünk, hogy az elmúlt idő­szakban az MDF vezetése centrumpolitikát folytatott. Világos ellenzéki, jobboldali, nem­zeti és keresztény politikai irányvonalra len­ne szükség. A Lakitelek Munkacsoport nem érdekelt, és nem is szeretné, ha a párt ket­tészakadna. Ha ez mégis bekövetkezne, ak­kor még egyszer hangsúlyozom: mi nem ezt szeretnénk elérni. A kiáltvány Az MDF Lakitelek Munka- csoportjának alapító nyilat­kozatában kritikai utalás tör­ténik bizonyos kiáltványra, amely testületi jóváhagyás nélkül látott napvilágot a legnagyobb napilapban, az EU-választások előtt. Font Sándort a munka- csoport szóvivőjét arról kérdeztük, hogy a Dá­vid Ibolya által jegyzett Konzervatív Kiáltványról van-e szó, amelyet sokan már az utóbbi másfél évtized egyik legjelentősebb politikai dokumen­tumának tartanak.- Erről van szó - szögezte le Font Sándor. - A kiáltványról azóta többen is mint igen jelen­tős MDF-dokumentumról tettek említést, noha semmilyen MDF-testület nem látta, és nem is hagyta jóvá a megjelenés előtt.- Mi a baj ezzel a kiáltvánnyal?- Hanyagoljuk most el a megjelenés helyét és tartalmát tekintve, hogy mi néhány ponton egészen máshova tettük volna a hangsúlyokat. A fő probléma a kiáltvánnyal az, hogy az MDF- nek még az alelnöke és kampányfőnöke sem tudott róla a megjelenés előtt. Márpedig ha Dá­vid Ibolya megfogalmaz egy ilyen dokumentu­mot, akkor erre úgy tekintenek az emberek, mint az MDF kiáltványára, pedig erről szó sincs. Egy pártelnök szerintünk magánemberként sem nyilatkozhat ilyen formában. Kifogásoljuk a megjelentetés módját, mert ebből az követke­zik, hogy elnökasszonyunknak az MDF-re nincs is szüksége. Igazi párt helyett egy médiapárt­ban érezhetjük magunkat, pedig a „fórum” az MDF nevében is ott van. bauu f. istván TÖRÖK GÁBOR politológus: - Csak az lenne jó megoldás az MDF számára, ha kompromisz- szum születne a párton be­lül. Az MDF gyengülésére volt példa 1996-ban és 1997-ben is a különböző frakciómozgások miatt, és egyik sem tett jót a párt­nak. Egyébként érdekes, hogy mindkét eset alapja a Fideszhez való vi­szony volt. Az MDF-en belül nem politikai tartalmi vita van, hanem pozicionálásbeli. Egy párt a választásokon való sikeres sze­replés előfeltételét veszélyezteti azzal, hogy a nyilvánosság előtt tárgyalja ki belső vitáit, erre is több példa van. Ha egységesek, az még nem jelenti persze feltétlenül azt, hogy sikeresen szerepelnek majd a választáso­kon, de elengedhetetlen feltétel. Viharkárokon enyhítenek Kórház az ellátás szélén Budapest Támogatást nyújt a kormány a júliusi viharkárt szenvedett önkormányzatoknak és ma­gánszemélyeknek. A kabinet döntött a családi gazdaságok fejlődését akadályozó köve­telmények módosításáról is. Azok a magánszemélyek, akik­nek lakóházában kár keletkezett és nem rendelkeznek biztosítás­sal, a hónap végéig jelenthetik be kárigényüket az illetékes önkor­mányzatoknál - mondta Lam- perth Mónika belügyminiszter. Az összesítése után augusztus 15-ig felmérik a károkat. A kormány jóváhagyta azt a rendeletet amely feloldja a családi gazdaságok ésszerűtlen kötöttsé­geit - erről Németh Imre mező- gazdasági és vidékfejlesztési mi­niszter számolt be. Eltörlik a csa­ládi gazdaságok 50 százalékos mezőgazdasági árbevételi köve­telményét, és a családi gazdasá­gok alkalmazotti létszámát há­romról 10-re emelik. A főállású gazdálkodó más irányú kereső te­vékenységet is folytathat a jövő­ben. Fontos döntés: a kormány a gabonatermékek eladásánál igénybe veszi az uniós interven­ciós rendszert, amely fix áron ga­rantálja a megfelelő minőségű ga- bona megvételét a gazdáknak. ■ ELMENTEK AZ AMERIKAIAK. Levonták az amerikai zászlót a taszári bázison. Véget ért a kilencéves misszió, amelynek során az IFOR-, az SFOR- és a KFOR-erők békefenntartó tevékenységét, a sza­bad iraki erők katonáinak kiképzését irányították. A zászlót George H. Walker, az USA magyarországi nagykövete Kisbenedek Sándor parancsnoknak adta át. ___________ fotó: somogyi hírlap/lang Róbert Hi rtelen pénzt nyert a Pécsi Gyermekklinika Hétfőn még arról szólt a hír, hogy nehéz helyzetben van a PTE Gyermekklinika intenzív újszülöttosztálya, az utóbbi hetek­ben több koraszülöttet a fővárosban kellett elhelyezni. A szak­minisztérium helyettes államtitkára furcsállotta a helyzetet, mondván, most adtak támogatást az intézmények. Ám erről a Gyermekklinikán is csak kedd délután értesültek. Pécs - Budapest Az újszülött intenzív osztály veze­tője, dr. Adamovich Károly nyíltan beszélt arról, hogy az utóbbi idő­ben többször fordult elő az, hogy főképp a lélegeztetőkészülék hibá­ja miatt a közeli Megyei Szülésze­ten világra jött koraszülötteket nem tudtak fogadni, és őket 200 kilométernyire, Budapestre kellett elszállítani kezelésre. A PTÉ do­cense szerint sürgősen 20-25 mil­lió forintra lenne szükségük, hogy az osztály normálisan tudjon mű­ködni, ám a jelen állapotban, ami­kor csak megszorításokról lehet hallani, erre a kormányzattól nem számíthatnak. Valami azonban mégis történt, hiszen már hétfőn Rácz Jenő, az Egészségügyi, Szociális és Család­ügyi Minisztérium helyettes ál­lamtitkára arról beszélt: nem érti a pécsi panaszokat, mivel most szavaztak meg a Gyermekklinika újszülött-ellátásának 20 millió fo­rintot. - Az ügyek azért fajultak idáig, mert az aktuális fejleszté­sekre sosem volt pénz a folyama­tos megszorítások miatt. Mi idáig tudtuk valahogy tartam az egyen­súlyt, de egy idő után be kell nyúj­tani a számlát: a gépek nem bírják a végtelenségig. Azt, hogy az ál­lamtitkár-helyettes mire gondolt a nekünk állítólagosán megítélt 20 millió kapcsán, én nem tudom, nekem erről nem volt tudomásom - reagált az egyik napilapban megjelentekre Adamovich Károly. Nem is lehetett. Mert mint dr. Soltész Gyula, a PTE Gyermekkli­nika igazgatója mindehhez hoz­záfűzte: - Talán véletlen az időbe­li egybeesés, talán nem, minden­esetre a keddi igazgatói értekezle­ten dr. Kosztolányi György, az egyetem Egészségügyi Centru­mának elnöke azt jelentette be, hogy a minisztériumtól aznap olyan jelzést kapott, hogy támo­gatást szavaztak meg a klinika számára. Mivel egy több, mint egy éve beadott pályázatról van szó, amiről eleddig semmiféle hír nem érkezett, úgy vettük, hogy nem nyert. Ám ezek szerint még­is, bár arról még semmi hivatalos értesítés nincs, hogy mekkora összegről, illetve milyen műsze­rekről van szó. Új műszerek a pécsi klinikának Néhány napon belül megkapja a Pécsi Tudomány- egyetem Gyermekklinikája azokat a műszereket, amelyek a koraszülöttek intenzív terápiás ellátásá­hoz nélkülözhetetlenek. A műszerfejlesztés az Euró­pa Terv keretében valósul meg a klinikán - mondta Kökény Mihály egészségügyi, szociális és család­ügyi miniszter. Mintegy 20 millió forint értékben egyebek mellett infúziós pumpákat, az intenzív meg­figyelést segítő monitorokat, lélegeztetögépeket kap a klinika. A miniszter szerint fontos lenne felül­vizsgálni a műszerek karbantartására létrejött szerződéseket is, mivel ki­derült, hogy a hónapokig tartó javítás helyett rövid időn belül rendbe­hozható a meghibásodott berendezések többsége. Kökény hangsú­lyozta, a tárca lehetőségeihez mérten soron kívül segít a bajba jutott in­tézményeknek, de a felesleges pánikkeltést a betegekkel szemben is etikátlannak tartja. Szerinte a körzetben a betegellátás feltételei több szempontból is jobbak az országos, az európai átlagnál, a betegek in­tézmények közötti átirányítása sem okozhat komolyabb problémát. Szárnyal az Expressz Budapest j Egyéves a Subnet Expressz. A program első évében a várako­zásokat túlszárnyaló eredmé­nyeket hozott - az Oktatási Mi­nisztérium adatai szerint 75 ezer számítógép talált gazdára, és 250 ezer család jutott számí­tástechnikai eszközökhöz. A | program keretében 32-33 mil- I liárd forintos forgalmat bonyolí- j tottak az abban részt vevő cégek - a Subnet Expressz indulásakor, 2003 júliusában a becslések 15 milliárdos forgalmat jósoltak az első tizenkét hónapra. Az adó­kedvezményes számítástechni­kai eszközvásárlást az APEH legfrissebb adatai szerint a 2,2 millió önadózóból 166 ezren vették igénybe. Július elsejétől változnak a program feltételei - a I vásárlóknak (minden adóköteles személy) 50 százalék önrészt kell vállalniuk minden termék­nél, és évi 4 millió forintos jöve­delem fölött a kedvezmény nem vehető igénybe. STEINER Hírek Takarékoskodnak Költségeit 2006 végére legalább 9,2 milliárd forinttal csökkenti a MÁV; Lékai Gusztáv főigazga­tó azt mondta: a szolgáltatáso­kat verseny keretében vásárol­ják meg. EUROPRESS Gyógyszerárak Az egészségügy területén szá­mos változás lép életbe július­ban, ezek közül a leglényege­sebb, hogy a termelői gyógy­szerárak visszaállnak az áprilisi árbefagyásztás előtti szintre- közölte Kökény Mihály egész­ségügyi miniszter, europress Kultúrszomj Júniusban 30 százalékkal nőtt az állami múzeumok május el­seje óta ingyenesen megtekint­hető kiállításainak látogatottsá­ga - közölte Hiller István, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, europress Átvilágító bírák Lomnici Zoltán főbíró kijelölte azt a négy átvilágító bírót (Fehérné Léb Juditot, Gondos Imrét, Hodászi Zoltán Lajost és Incze Bélát), akik az év vé­géig folytatják a közbizalmi és közvélemény-formáló tiszt- | ségeket betöltő személyek el­lenőrzését. EUROPRESS Matricaárusítás Nyárdn megszűnik az autópá- lyamatrica-értékesítés több I autópálya-csomópont lehajtó ágán, mivel azok fenntartása a változó vásárlói igények miatt nem célszerű - közölte az Álla­mi Autópálya Kezelő Rt. europress Pekingi járat | A Malév augusztus 2-án induló pekingi járataira négy nap alatt 1800 foglalás érkezett. A légi társaság egy hónapban 2600 helyet kínál a hetente három­szor közlekedő járatra, europress Hungaricumok j A magyar borászok a hazai sző­lőfajták népszerűsítésével, hun­garicumok előállításával marad­hatnak versenyképesek a piacon- mondta Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsá­nak főtitkárhelyettese, europress Picasso Budapesten Az ötvenes évek spanyol művé­szetét, a Franco-diktatúra ellen tiltakozó alkotásokat és Picasso könyvillusztrációit láthatják az érdeklődők csütörtöktől a bu­dapesti Műcsarnokban. A kor­szak legendás spanyol sportko­csija, egy tűzpiros Pegaso Z-102 Spider Serra is a tárlat látványos­sága. A kiállítás szeptember 12-ig tekinthető meg. europress

Next

/
Oldalképek
Tartalom