Békés Megyei Hírlap, 2004. április (59. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-14 / 87. szám

4. OLDAL - 2004. ÁPRILIS 14., SZERDA MEGYEI KORKÉP Kevesen maradtunk, akik ismerik az igazságot Felkutatja a politikai áldozatok hozzátartozóit és megörökíti a múltat Mádl Ferenc köztársasági elnök­től vehetett át elismerést március 15-e alkalmából Fekete Pál nyug­díjas tanár, a Békés Megyei Forra­dalmi Bizottság egykori elnöke. A Szegeden élő férfit az életművéért a Magyar Köztársaság Arany Ér­demkeresztjével tüntették ki. ___________Békéscsaba__________- A díj odaítélésében mennyire ját­szott szerepet az '56 novemberi tevé­kenysége, és mennyit nyomott a lat­ban a tanári munkája?- Bizonyára a forradalomban be­töltött szerepem volt a legfontosabb, és a tanári munkám sem mellékes, ám kiderült, hogy igen lényeges a mosta­Névjegy: Fekete Pál, tanár Született: Sárospatak, 1928. június 19. Életút: szülővárosában érettségizik, Szegeden szerez tanári diplomát, az 1950-es évek elején a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium orosz­tanára, 1956. október 23-án a Békés Megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választják, amiért a katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetés­re ítéli. Jelenleg nyugdíjasként német, francia és orosz nyelven tanít és fordít, 1992-ben Békés­csaba díszpolgára címet kapott. ni misszióm is. Sokfelé hív­nak, hogy tartsak előadást az akkori eseményekről. Másfél éve járom Békés megyét, sze­retném megírni azoknak a tör­ténetét, akiket 1947 és 1989 között a halálba küldtek. Volt, akit a bíróság végeztetett ki, másokat agyonvertek kihallga­tás közben, olyan is akadt, aki a börtönévek alatt halt meg, de nem ritka az öngyilkosság sem. Eddig mintegy 200 ilyen ember hozzátartozójára, isme­rősére találtam rá. Ugyanolyan olvasmányt írok belőle, mint az Utolsó szó jogán című könyvemben, amelyben az 1956-os, békés­csabai esemé­nyeket dolgoz­tam fel. Jó len­ne minél keve­sebb fehér fol­tot hagyni a történelemnek ebből a korsza­kából. A levéltárak csak a történelem húsz százalékáról bírnak do­kumentumokkal, rá­adásul sok közülük ha­„...minél kevesebb fehér foltot hagyni a történelemnek abból a korszakából.” Ezért ír újra és újra Fekete Pál 1956-ról. D*OTÓ: VERESS ERZSI zugság. Kevesen maradtunk, akik is­merjük az igazságot, s legtöbben a sír szélén állunk. Össze kell gyűjtenünk a titkot.- 1956-ban a szovjet tankok előtt ment végig a városon azzal a feltétel­lel, ha egyetlen lövést is leadnak az orosz csapatokra, meghal. Ezzel meg­mentette a várost, vállalva a szenve­dést, a többéves börtönt, a kínzásokat. Gondolta volna, hogy ezt valaha meg­hálálják? — Eszembe sem jutott. Örültem, hogy bíztak bennem, hiszen 27 éve­sen fiatalnak is tarthattak volna erre a posztra. Szerettem volna elkerülni, hogy az utcákon tízezrek holttestei fe­küdjenek. Ezért tárgyaltam az oro­szokkal, még akkor is, ha az volt a leg­főbb célunk, hogy kiűzzük a szovjet csapatokat az országból, és ne hagy­juk magunkat gyarmatosítani. — Anyanyelvi szinten beszélt oro­szul és németül. Hol tanulta meg a nyelveket? — Az édesapám két német hadifog­lyot ápolt, innen a német. Az orosszal is gyermekfejjel ismerkedtem, ereditben olvastam Turgenyevet. Pa­taki diák voltam, ott megtanultam franciául. Ezeket a nyelveket magán­tanárként okítom, de fordítottam is. Most, 77 évesen angolul „magolok”. Legalább olyan szintre szeretnék el­jutni, hogy fordíthassak. A nyelv szép­sége lenyűgöz. FEKETE C. KATA Négyszáz diák közül jutalmazták a legjobbakat Piros tintával kerültek az ellenőrzőbe a méltató szavak a kitűnő teljesítményekért Néhány megilletődött szempár nézett vissza reánk, amikor megérkez- Orosháza tünk az orosházi József Attila Általános Iskolába, hogy találkozzunk az oktatási intézmény legjobbjaival. A lányok és a fiúk az igazgatói Pusztainé Szabó Margit igazgató irodában ültek, fegyelmezetten várták, hogy ellenőrző könyveikbe pi- örömmel vette kézbe valamennyi diák ros tintával bekerüljenek a méltató szavak. értesítőjét, hiszen olyan sikereket kel­Akikre az orosházi József Attila Általános Iskolában nagyon büszkék: Szabó Orsolya, Benkő Anita, Berta József Endre és Fejes Gergő. IM’OTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET lett dicsérő szavakkal megerősítenie, amelyekkel az iskola hírnevét is öreg­bítik a diákok. Szabó Orsolya, a többi­ek között a rangidős, a Lélektől Léle­kig Siklósi Irodalmi Gyermekfesztivá­lon remekelt, a nyolcadikosok között arany minősítést kapott. A diáklány nyelvi-irodalmi kommunikációs prog­ram szerint tanul. Víghné Pintér Lilla tanítványa Karáth Orsolya Futball-lab­da című versével remekelt a fesztivá­lon. A Zrínyi Ilona országos matemati­kaverseny megyei döntőjében az orosházi kisdiákok nem találtak le­győzőre. A negyedikes Berta József Endre a 461 vetélytársát utasította maga mögé, és hibátlan teljesít­ménnyel jutott tovább az országos versenyre. Kortársa, a szintén Gön­czi Észter-tanítvány, Benkő Anita beérte a negyedik hellyel. Fejes Ger­gő pedig — akinek a felkészítője Vi­tányi Edina — a csapatot erősítette, az ő teljesítménye segítette a csapat­győzelemhez az orosházi negyedi­keseket. A matematikai feladatok zseniális megoldói minden órán régebbi ver­senyfeladatokon törték a fejüket, ma­gánfeladványokat oldottak meg az utóbbi napokban, szerdán pedig el­utaztak a háromnapos, országos ver­senyre, Kecskemétre. CS. I. Megkérdeztük olvasóinkat Az állatkínzás megítéléséről Karsai Gyöngyi, 38 éves, sarkadi teológiai hallgató:- Az értelmetlen állatkínzást a legmesszebbmenőkig elítélem, de ugyanakkor azt mondom, hogy bár az emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében lépne fel ilyen szigorral a jogalkotó, illet­ve a jogalkalmazó. Igenis büntetni kell az állatkín­zást, de azért ne essünk át a ló másik oldalára! Mindenképpen meggyőző erejű az, hogy az alá­írásgyűjtő-akció során több mint 270 ezer hiteles aláírás gyűlt össze a büntető törvénykönyv vonat­kozó paragrafusainak módosítása érdekében. Vígh Imre, 65 éves, sarkadi gép­kocsivezető: — Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az országgyűlés módo­sította a büntető törvénykönyvet, s így immáron bűncselekménynek minősül az állatkínzás. Magam is tartok állatokat, hobbi- és haszon­állatokat egyaránt, de sose kínzóm az állatot. Sze­rintem, aki állatot tart, tartozik annyi felelősséggel, hogy a létezéshez szükséges minimumfeltételeket biztosítsa a jószág számára. Azt különösképpen értékelem, hogy az állatviadalok szervezését, tar­tását ugyancsak büntetni rendelte a jogalkotó. Szitás Julianna, 20 éves, sarkadkeresztúri tanuló: — Szerényen fogalmazva is he­lyénvaló döntés született. Örülök annak, hogy a módosított jogsza­bály értelmében immáron bűncse­lekménynek minősül az állatvia­dalok szervezése, az állatok kínzá­sa, illetve az orvhalászat, -vadászat egyaránt. Kü­lön öröm számomra, hogy a megítélésem szerint mindenképpen bestiális cselekménynek számító állatviadalok szervezését három évig terjedő sza­badságvesztéssel rendelte büntetni a jogalkotó. Az is szimpatikus, hogy a törvény a háziasított állatok elűzését is bünteti. Őriné Kónya Klára, 36 éves, sarkadi vállalkozó: — Az állatok is érző lények, így, bár nem igazán gondolkodtam a jogszabály módosítás lényegén, azt vallom, hogy jól döntött az or­szággyűlés. Az állatokkal való in­dokolatlan, embertelen bánásmó­dot mindenképpen büntetni kell, s ha csak a börr tönbüntetés kilátásba helyezése, ne adj' isten al­kalmazása bír kellő visszatartó erővel, akkor azzal kell sújtani az elkövetőt. Ugyanakkor azt sem árt mérlegelni, hogy miért „leckézteti” meg valaki az állatot. b.i. D-FOTO: VERESS ERZSI Szarvas­tnarita Sertés MAGYARORSZÁG ÁLLATÁLLOMÁNYA I I 2002 (december 1-jén, ezer darab) 2003 Kishírek Békés megyéből Munkatársaink vonalban Megyénkben dolgozó munkatár­sainkat hírekkel, témajavasla­tokkal a következő telefonszá­mokon érhetik el olvasóink. Békés, Mezőberény és térsége Szerkesztő: Hartay Csaba Mobil: 30/976-7761 Elek, Medgyesegyháza és térsége Szerkesztő: Kovács Erika Mobil: 20/967-2017 Gyomaendrőd, Szarvas és térsége Szerkesztő: Krajcsovicsné Lipták Judit Mobil: 30/322-6454 Gyula Szerkesztő: Szőke Margit Mobil: 30/624-7967 Mezőhegyes, Mezőkovácsháza és térsége Szerkesztő: Czuthné Halasi Mária Mobil: 30/981-6480 Orosháza, Tótkomlós és térsége Szerkesztő: Csete Ilona Mobil: 20/592-3502 Sarkad és térsége Szerkesztő: Both Imre Mobil: 20/976-3619 Szeghalom és térsége Szerkesztő: Magyari Barna Mobil: 20/983-6955 BÉKÉSCSABA, (s) Az Erzsébet-la- kópark második ütemében épült ön- kormányzati bérlakások közül négyet Békéscsaba vezetése gazdaságélénkí­tő célú bérlőkijelölésre különített el. Nemrégiben döntés született, hogy kettőt befektetés-ösztönzésre használ fel a város, kettővel pedig a kórház szolgálati jellegű elhelyezési gondjain segítenek. BÉKÉSCSABA, (s) A megyeszék­hely vezetése hozzájárult ahhoz, hogy május elsején, az Európai Unió­hoz való csatlakozás napján a város­háza bal oldali árkádsorán - Sztraka Ernő emléktáblája mellett - Mun­kácsy Mihály önarcképének karcola­téval készített emléktáblát helyezze­nek el. BÉKÉSCSABA, (o) Az elektronikus hírközlési törvény hatálybalépése mi­att módosították az általános szerző­dési feltételeket a Matávkábel Tv Kft.- nél. Az eddigi gyakorlattól eltérően, áprilistól a havi számlákon díjhátralé­kot nem közölnek, hanem minden hó­napban külön levelet küldenek a befi­zetéshez szükséges csekkel együtt. BIHARUGRA. (i) A biharugrai falu­gyűlésen a lakosság felvetette, hogy nem mindenütt megfelelő a földutak állapota. Makra Győző polgármester reagálásában elmondta: az önkor­mányzat vásárolt egy traktort, amely- lyel az utak gréderezése megoldható. A földutakra vonatkozó hibákat a polgármesteri hivatalban lehet jelez­ni. CSANÁDAPÁCA. (cs) A rendőrségi őrszobát átköltöztették a felszabadu­lás utca 29. szám alá. Az üressé vált szolgálati lakást értékesítésre meghir­dette az önkormányzat. Az 1623 négyzetméteres lakóház gazdálkodás­ra is alkalmas - állapította meg a képviselő-testület. CSORVÁS. (cs) A köztemetőben a méltó körülmények érdekében az inf­rastruktúrát kell továbbfejleszteni (utak, járdák, parkosítás). Tavaly az urnafaínál 3 urnát helyeztek el. Az újabb temetkezési formát, az úgyne­vezett amerikai típusú parcellát sze­retnék megvalósítani a ravatalozó és a bemutatóterem közötti rendezett te­rületen. DÉVAVÁNYA. (i) Dévaványa egyik jelentős idegenforgalmi vonzerejét a standfürdő jelenti. Ezekben a hetek­ben a gyógymedencét teljesen felújít­tatja, átalakíttatja az önkormányzat. A beruházás, ha a május elsejei sze­zonnyitóra még nem is, de a nyár ele­jére elkészül. FÜZESGYARMAT, (i) A füzesgyar­mati önkormányzat mindazoknak a családoknak, akik rácsatlakoznak a helyi szennyvízhálózatra egyszeri 12 ezer forint támogatást ad. Ez a támo­gatási forma idén szeptember 30-ig vehető igénybe. GYOMAENDRŐD. (j) Április l-jétől emelkedtek a városban a vásári és pi­aci díjtételek. Néhány példa: az el­adásra kínált sertés, juh és kecske da­rabjáért egyaránt 110 forintot kell fi­zetni, s az őstermelők a vásárokon és piacokon az elfoglalt hely minden négyzetméteréért az eddigi 110 forint helyett ezután 120-at fizetnek. GYULA, (ö) Az Orosházán megren­dezett megyei atlétikai diákolimpia döntőjén a gyulavári Bay Zoltán Álta­lános Iskola tanulói is részt vettek. A lányok IV. korcsoportjában 2000 mé­teres távon 60 méteres előnnyel Bo­gár Éva, az iskola tanulója végzett az első helyen. A gödöllői országos dön­tőn Békés megye színeiben verse­nyezhetett. Felkészítő tanárai Seresné Lakó Gyöngyi és Novákné Lukács Márta voltak. KONDOROS, (j) Elfogadta a képvise­lő-testület a köztisztviselők egyéni munkateljesítmények értékelési rend­szeréről szóló határozatot. Ennek ér­telmében kiemelt célként kell kezelni a jövőben az önkormányzatok számá­ra kiírt pályázatokban rejlő lehetősé­gek maximális kihasználását, s javíta­ni kell az ügyfélfogadás színvonalát is. KÖTEGYÁN. (b) A település vezetése az egységes faluszerkezet kialakítása érdekében 68 millió forint bruttó beke­rülési költségből megvalósítandó beru­házáshoz, annak 75 százalékát igé­nyelve, pályázatot nyújt be a Dél-alföl­di Regionális fejlesztési Tanácshoz. KUNÁGOTA. (I) Kunágotán régóta tervezik a napközi otthonos ebédlőnél a vizesblokk korszerűsítését, amelyre a szűkös pénzügyi keretek eddig nem adtak lehetőséget. A napokban tartott testületi ülésen a képviselők úgy dön­töttek, hogy pályázatot nyújtanak be a megyei területfejlesztési tanács céljel­legű decentralizált alapjához a beru­házás támogatására. LÖKÖSHÁZA. (ke) A település 110 ezer formtot nyert az európai uniós csatlakozás megünneplésére. A prog­ram főszervezője a Lökösházáért Közalapítvány, amely a helyi intéz­ményekkel és civil szervezetekkel kö­zösen állítja össze a több eseményből álló rendezvényt. MEZŐHEGYES. (1) A mezőhegyesi családsegítő és gondozási központ szervezésében Rostás Istvánnét 92. és Faragó Sándornét 93. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevé­ben Sebők Antal polgármester, a csa­ládsegítőtől Kunné Horváth Izabella intézményvezető és Gyüre Krisztina családgondozó köszöntötték a napok­ban. Ez alkalomból emléklapot, virá­got és ajándékcsomagot adtak át az ünnepeiteknek. I v

Next

/
Oldalképek
Tartalom