Békés Megyei Hírlap, 2004. április (59. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

meghívó mm kertészeti gépbemutatóra Az ALFA-GÉP KFT. és az AUDITKER KFT. 2004. április 3-án 10.00 órára várja Önt a dombegyházi Agro-Ferr Kft. telephelyén (Nyéki major). (ME ALFAGÉP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel./fax: (66) 447-909, 449-434, 540-170. E-mall: info@alfa-gep.hu www.affa-gep.hu 2004. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Öröm lesz Az Almáskerti Ipari Parkban jelölhetik ki Békéscsabán a vigalmi negyedet. Pap János polgármester szerint még a piac jöhet szóba, és akkor nem csak két napon lenne ott nagy forgalom. Békéscsaba „Ragaszkodunk ahhoz, hogy tü­relmi zónát jelöljenek ki szá­munkra! Nem vagyunk útszéli lányok, csak az út szélén va­gyunk kénytelenek hivatásunk­nak élni, mert nincs kijelölt vigal­mi negyed. Ennek létesítését pe­dig törvény írja elő.” Aláírás: Prostituáltak Országos Összefo­gásának Békéscsabai Csoportja. Ezt a levelet kaptuk a minap, és a témával Pap Jánoshoz, Bé­késcsaba polgármesteréhez for­dultunk. — Az Almáskerti Ipari Parkot a türelmi zóna lehetséges helyszí­nének tartjuk - közölte. - Eddig is a környéken, a 44-es mellett in­tették le az autósokat a lányok, így a légyottok cselekvőhelye nem ez, lányok módosulna jelentősen. Másrészt az ipari park elnevezés is arra utal, hogy itt iparszerűen, parki körülmények között lehet tevé­kenységeket űzni. Az idén a park­ban nyitó kolbászüzemmel és zöldségválogatóval lehetne együtt átadni a lányválogató negyedet. Azt is tervezik, hogy az éppen nem aktusozó hölgyek a répákat osztályozzák a zöldségüzemben. Az ipari park mellett a piac is meg­fontolandó lehetőség, hiszen üz­leti alapú funkciókká kívánják ki­egészíteni ezt a területet. Sztankó János, az ipari parkot üzemeltető Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetője szintén jó ötlet­nek tartja a türelmi zóna almás­kerti létesítését. Hozzájárulna ah­hoz is, hogy a lányok kiírhassák a bejárat felé: nálunk a hitel almás. Persze, a hamarosan nyitó vi­galmi negyed csak akkor működ­het eredményesen, ha van ele­gendő örömlány. Sms-számun- kon - (30) 4061-110 - rövid be­mutatkozásokat, felajánlkozáso- kat fogadunk. _ ________nv.l. Le vonul az árhullám A Körösök árhullámának utánpótlása nincs, a Fehér- Körösön az elsőfokú árvízvé­delmi készültséget kedden 20 órától, a Fekete-Körösön teg­nap 6 órától megszüntette a Körös-vidéki Környezetvédel­mi és Vízügyi Igazgatóság. Gyula Tegnap továbbra is érvényben volt az elsőfokú árvízvédelmi ké­szültség a Sebes-Körös alsó szaka­szán, a Berettyón, a Kettős-Körö­sön és a Hármas-Körösön. A Kö­rösök árhullámának levonulása várhatóan a hét végére befejező­dik. Az igazgatóság működési te­rületén továbbra is érvényben van az elsőfokú belvízvédelmi ké­szültség hat belvízvédelmi szaka­szon, melyek közül három helyen megszüntetés előtt állt tegnap a készültség. A meteorológiai előre­jelzések szerint április 3-áig terü­leti átlagban legfeljebb 2 millimé­teres csapadékra lehet számítani. _________________________(Ö| Bé késcsaba, Szabolcs u. 38. sz. alatti, 2141 m2 területű INGATLAN megosztva vagy egészben (750 m! üzlethelyiség, 94 m! raktár + udvar). Gépkocsi-márkakereskedési jog átadása is lehetséges. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat u A füzesgyarmati Kiss Nóra szerint ma már nem éri semmilyen hátrá­nyos megkülön­böztetés a nőket. (4. oldal) Vélemény Fekvőtámasszal még kiváltható Közlekedési büntetőpontok: rövid a türelmi időszak Ha a szabálytalankodók nem akarják a jogosítványt veszélyeztető közlekedési pontjaikat szaporítani, a türelmi időszakban még fekvőtá­maszra átvumiá.ják büntetési tételüket. A vezetés közbeni mobiltejetonozás 15 helyszíni fekvptámasz vagy egy pont. D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER jgt Fábián István |*| jegyzetében arról is I § m ír> hogy „ é JéL az utolsó órába i lépett a kiskasté­íi ly°k sorsa. ■■■ (5. oldal) Mától szigorodott a közúti közlekedési pont- rendszer. Vannak szabálysértések, melyek újonnan jöttek a rendszerbe, másokért az eddi­gi egy pont helyett kettő vagy három jár. Me­gyénk rendőri vezetése rövid türelmi időszakot engedélyezett, ennek alapján például helyszíni fekvőtámasszal, citromevéssel vagy súlyosabb esetekben elnáspángolással kiváltható a bünte­tőpont. A bírságot sem kell mindig megfizetni, közmunkára cserélhető. Békés megye A legveszélyesebb és leggyakoribb közlekedési szabálysértésekhez mától a korábbinál maga­sabb pontszámok társulnak. Természetesen a helyszíni bírságot ettől még meg kell fizetni, de a türelmi időszakban ez sem mindig kötele­ző. — A gépkocsikénál járó balesetet ittasan oko­zók közmunkaként karosszéria-lakatosnál le­dolgozhatják a bírság összegét - hangsúlyozta tegnap érdeklődésünkre dr. Kurucz Ferenc dan­dártábornok, megyei főkapitány. - Aki a megen­gedett sebességet jelentősen túllépi, és nem akar fizetni, annak együttműködési megállapodá­sunk alapján a közútkezelő ad a kátyúzásban munkát. __________(Folytatás a 7. oldalon)___________ Le áldozik a feketemunkának Az adatbázis javítja a munkavállalók jogbiztonságát Május 1-jétől él az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbá­zis. A szakemberek az adat­bázis létrejöttétől a munka­erőpiac átláthatóságának ja­vulását és a feketemunka al­konyát remélik. Békéscsaba Az EMMA-ként emlegetett Egy­séges Magyar Munkaügyi Adat­bázis célja, hogy a munkáltatók, a munkavállalók és az illetékes hatóságok hiteles és naprakész információt kapjanak a munka- vállalók foglalkoztatási helyzeté­ről. E rendszer segítségével telje­síthető hazánk európai uniós tá­jékoztatási kötelezettsége, ugyanakkor átláthatóbb lesz a munkaerőpiac és erősebb lesz a munkavállalók jogbiztonsága. A bázis egyelőre A munka törvény- könyve hatálya alá tartozó jogvi­szonyokra összpontosít. A közal­kalmazottakra, a köztisztviselők­re, valamint az egyéb, A munka törvénykönyve hatálya alá nem tartozó egyéb jogviszonyokra a nyilvántartás jiem terjed ki. Dr. Nagy Ágnes, a Békés Me­gyei Munkaügyi Központ igazga­tója tegnapi sajtótájékoztatóján az előzményekről is beszélt. Az EMMA létrehozásáról tavaly döntött az országgyűlés. Az adat­bázis kiinduló alapját az orszá­gos nyugdíjfolyósító és az egész­ségbiztosítási pénztár adatai je­lentik. A törvény értelmében a munkáltatók az idén május 1-jé- től történő változásokat — mun­kaviszony-létesítést és -meg­szűnést - kötelesek tudatni. Az adatbázist a Foglalkoztatási Hiva­tal kebelében működő Munka­ügyi Nyilvántartó Központ keze­li. A munkáltatók a változást sze­mélyesen, postán, telefonon és interneten közölhetik. Ameny- nyiben a két utóbbi lehetőség kö­zül választanak, ahhoz előzete­sen PIN-kódot kell kérni a mun­kaügyi központ kirendeltségén. A munkavállalóknak kötelezettségük nincs, ám hasonló­képpen győződhet­nek meg róla, hogy a cégük bejelentette-e őket, vagy sem. A nyilvántartás kezelé­se, a hozzá kapcsoló­dó valamennyi szol­gáltatás ingyenes. CSATH RÓZA Nyitott könyv a tevékenységük A munkáltató cégeknek egyebek mel­lett a nevét, az adószámát és a telep­helyének a címét őrzik. A munkaválla­lóknak a személyi adatok mellett a végzettségét, továbbá a munkaválla­lás kezdetét és végét jelölik. További információt a 185-ös zöldszámon, va­lamint a www.emma185.hu internetes oldalon kaphatnak. / ALOMUTAZAS A „VICCKIRÁLYNAK"! A JÓKEDVŰ TELEVÍZIÓ Április 8-án, csütörtökön 16 órától Budapesten indul a Humort televízió és a Westend City Center közös viccmondó versenye. Minden hónap egy adott és meghirdetett napján a Humorl tévé stábja várja a nyerni vágyó vicces kedvűeket. A Westend City Center kellős közepén - a szökőkútnál, szabad lesz a pálya a kamera előtt! Mondjon egy viccet - és máris be lehet kerülni a Humorl műsorába. A nézők telefonos (SMS) szava­zatai alapján minden hónapban kiderül - ki lesz a hónapban a legjobb viccmondó. A tét nem csekély, hiszen havonta egy-egy digitális fényképezőgép a díj! Az év végén pedig a legeslegjobb viccmesélő, a “vicckirály” - másodmagával - értékes két­személyes álomutazást nyer. Érdemes tehát figyelni a Humorl f I televízió műsorát, a hirdetéseket, és a Westendben a - szökőkútnál - álló hirdetőtáblát! Q Mondjon egy viccet - és máris be 1 VICSÖ Kibővített áruválasztékkal nyit a COOP Szolnok Rt. AGROKERTÉSZ Áruháza Békéscsabán a Szabó Dezső u. 3-5. szám alatt, a piaccsarnokkal szemben. Nyitás 2004. április 2-án 8.00 órakor. A nyitás napján (április 2-án), pénteken, valamint (április 3-án), szombaton minden 2000 Ff feletti vásárlás esetén 10% engedményt adunk! Keresse fel a több mint 8000-féle árucikket kínáló üzletünket! NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 8.00- 17.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig. Telefonszám: (66) 441-642.

Next

/
Oldalképek
Tartalom