Békés Megyei Hírlap, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-16 / 63. szám

Gumiabroncsban a leg... Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel.: (66) 328-588. bekescsaba@marso.hu GUMIABRONCS értékesítés, javítás, futómű-beállítás. Gyula, Tiborc u. 43. szám alatt (37-53 m2-ig), valamint Gyár u. 4. szám alatt épülő társasházban leköthetők még LAKÁSOK! Gyulai, ill. békéscsabai lakások beszámításával! Érd.: Épít-Trend Kft., (30)9133-789. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Vélemény Meggyőződéssel hiszem, hogy a negatív jelensé­gekkel az em­beriség halálra ítélte magát - írja jegyzeté­ben Béla Vali. (5. oldal) Almom Szeghalom Szeghalom idén ünnepli várossá válásának 20. évfordulóját. Az egész évben tartó rendezvény- sorozatok keretében a helyi Nagy Miklós Városi Könyvtár­ban Álmom Szeghalom címmel nyílt kiállítás a napokban.- Olyan kiállítás ez, amely megpróbálja bemutatni képek­ben, tárgyakban a hétezer éve lakott település, Szeghalom tör­ténetének lényeges elemeit. Tisztelgés ez a tárlat a Sárréten élt emberek előtt, akiknek volt erejük megtartani ezt a telepü­lést, és ha módjukban állt, fej­lesztették Szeghalmot szellemi értékekkel és anyagi javakkal is - hangoztatta megnyitóbeszé­dében Macsári József polgár- mester. M. B. 9 771215 106023 A békéscsabai Kossuth téren különleges élményben részesítette a közönséget a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Alapítvány. Két­szer is elsütötték a 48-as forradalom és szabadságharc ágyúját... motó, veress erzsi ■ ■■> SRi m, ­Ink j Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon!” Megyeszerte megünnepelték március 15-ét Gyönyörű tavaszi nap volt a tegnapi. Hétköznapi, de igaz meg­fogalmazással azt mondhatnánk: méltó „legnagyobb ünne­pünkhöz”. Békéscsabán fogalmazott így Pap János polgár- mester ünnepi beszédében, a városközpontban. Békés megye Megható, hogy a megyeszékhe­lyen mennyien indultát reggel 8 óra után családostól minden felől a városközpontba, hogy tanúi legye­nek a felemelkedettséget előkészí­tő zászlófelvonásnak, a lovasbandérium, a fúvó­sok, a mazsorettek és a tüzérek felvonulásának. „A forradalom min­den évben megszületik szívünkben” - emlékez­tetett 1948-49 esemé­nyeire Pap János. „Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, ke­gyelettel fognak vissza­gondolni ez évre, annak történelmére s történetal­kotó alakjaira” - mondta a szónok. Ezt követően a Józsa Mi­hály szerkesztette zenés irodalmi műsor késztette szívszorító odafi­gyelésre a mintegy háromezres hallgatóságot. A fiatal művészjelöl­tek állhattak-sétálhattak volna akár a Nemzeti Múzeum lépcsőm is. A műsort a hagyományos kitüntetés­átadás követte, végezetül városi zászlót adományoztak a Magyar Tartalékosok Szövetsége Városi Szervezetének, amit az átvevő Gregor László lengetett meg. Ezután a Kossuth térre vonul­tak az emlékezők, ahol a helyi szervezetek képviselői méltóság­gal helyezték el koszorúikat a Kitüntetve A Békéscsabáért kitüntetést idén dr. Krupa And­rás kandidátus, néprajzkutató, a Békéscsaba Kul­túrájáért kitüntetést a Békéscsabai Vonós Kama­razenekar, a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést Petrovszki Mihály az első helyi olimpiai résztvevő, 12-szeres cselgáncsbajnok, Vida András tanár, kosárlabdaedző és a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium testneve­lő tanári munkaközössége (Bagi Árpád, Benyovszkiné Kulyka Mónika, Hancsák József, Kismarton Albert, Merényi József, Munkácsi Ist­ván, Nagy Zsolt, Sülé István) vehette át. 1848-49-es forradalom és sza­badságharc évfordulójáról. A Pe­tőfi téren ünnepi beszédet dr. Árpási Zoltán, lapunk főszerkesz­tője mondott. Dr. Árpási Zoltán emlékezte­tett, a forradalom és szabadság- harc szomorú vége a más népek, nemzetek iránti toleranciára fi­gyelmeztet. Az Európai Unióhoz csatlakozva óvni, félteni kell ma­radék nemzeti gazdagságunkat 1848 szent emlékére. A városháza dísztermében dr. Perjési Klára polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, az ország független, gazdasági eredményei növekednek, európai uniós tagsága a békét, a fellendülés esélyét jelenti, mégis megosztott a nemzet. A polgármester Kiváló Polgár ki­tüntetést adott át Wegroszta Gyula cukrászmesternek, népi iparmű­vésznek és Prohászka Tamásnak, a Gyulai Agrár Rt. elnökének. A Közszolgálatért kitüntetést Illés Lászlóné, a Bajcsy-Zsilinszky Üti Óvoda tagintézmény-vezetője, Szilágyiné Tóth Er­zsébet, a városi szo­ciális szolgálat veze­tője, Lakatos Zoltán zenepedagógus és Kovács Imre, a pol­gármesteri hivatal okmányirodájának ügyintézője vehette át. Polgármesteri di­cséretben részesült Domokos Ilona csa­ládgondozó, Virág- né Szántó Veronika szociális ügyintéző és Béres István városi főépítész. A Magyar Sajtó Napja alkalmából el­ismerést vehetett át a polgármes­tertől dr. Árpási Zoltán, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője, Sző­ke Margit, a lap gyulai szerkesztő­je, Pénzes Ferenc, a Gyulai Hírlap felelős szerkesztője és Kardos Ist­ván, a Gyula Televízió főszerkesz­tője. A városháza díszterme adott otthont az Erkel Ferenc Társaság 15. történelmi hangversenyének is. (Megyénk néhány településé­nek legjelentősebb eseményeiről további oldalainkon adunk hírt.) $ Az év ajá = THM 1, Március 31-élg! Wa<on R'0LX A Az akció a magasabb felszereltségO, hazai gyártású Suzukikra érvényes. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! ——---------------- AUTÓSZALONJAINK: -----------------------­GYULA, Csabai út 9. Tel.: (66) 362-687, fax: (66) 4634)62 E-mail: suzukigyula@1nali4ioboiiei.hu www.suzukfgyiiia.hu MÁRKASZERVIZ 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (66) 463411. 5520 Szeghalom, Széchényi u. 12. Tel.: (66) 362487, (70) 2544116. Ha új, ha régi: elad — vesz — javít! Civilek önjáró hálózata Hangsúlyozott szerepet kap a szeghalmi kistérség Arról, a hazánk egészét érin­tő projektről egyeztettek a múlt héten Békéscsabán, a Szlovák Kultúra Házában, melyben nonprofit közössé­gek számára szolgáltató civil szervezetek vesznek részt. Békéscsaba A Charles Stewart Mott Alapít­vány által támogatott, 2005-ig tar­tó Pro-háló projekt célja a szektor erősítése azáltal, hogy a nonprofit közösségeknek szol­gáltatásokat nyújtó szervezetek munkája még színvonalasabb le­gyen, épüljön ki és erősödjön meg szakmai hálózatuk. A hosz- szú távú elvárás, hogy „önjáró” legyen ez a hálózat. Térségünkből a Közösségfej­lesztők Békés Megyei Egyesülete kapcsolódott be a projektbe, s hangsúlyozott szerepet kap az egyik alprojektben a szeghalmi kistérség. Utóbbit a szeghalmi városi művelődési központ és a nemrégiben létrejött Körös-sárré­ti Civil Műhely képviseli partner­ként. A békéscsabai egyeztetésen részt vett a Charles Stewart Mott Alapítvány európai képviselője, Scsaurszki Tamás is. p. r. Békés megyei kitüntetettek Március 15-e alkalmából a Békés megyében élők, illetve itteni tevékenységük okán többen részesültek magas ál­lami kitüntetésben, így Feke­te Pál, Huszár Sándor, dr. Ambrus Zoltánná, Banner Zoltán, Krasznahorkai László és Kovács Lajos. Hiller István, a Nemzeti Kulturá­lis Örökség Minisztériumának minisztere március 15-e alkalmá­ból művészeti díjakat adott át Bu­dapesten, az Iparművészeti Mú­zeumban. Mádl Ferenc, a Magyar Köz­társaság elnöke megbízásából a Magyar Köztársasági Érdem­rend Tisztikeresztjét vehette át a Békéscsabán élő Huszár Sán­dor író, szerkesztő, műfordító, a Kolozsvári Állami Magyar Szín­ház egykori igazgatója, a buka­resti Hét alapító főszerkesztője. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta dr. Ambrus Zoltánnénak, a Fil­harmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. Békés megyei iroda vezető­jének, Banner Zoltán békéscsa­bai művészettörténész, író, elő­adóművésznek és Fekete Pál nyugdíjasnak, Békéscsaba egy­kori tanárának, a Békés Megyei Forradalmi Bizottság egykori el­nökének. A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt tulajdonosa lett Csíbor Zoltán, a békéscsabai De­ák Ferenc Középiskolai Kollégi­um nevelőtanára és Kovács Lász­ló, a Békés Megyei Agrárkamara informatikai vezetője. Kovács Lajos Jászai-díjas (gyu­lai) színművész a Magyar Köztár­saság Érdemes Művésze kitünte­tésben részesült. Kossuth-díjas író lett a gyulai származású Krasznahorkai László. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal tüntette ki egykori kollégánkat, Seleszt Fe­renc újságírót. Gyurcsány Ferenc Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztertől Elis­merő Oklevelet vehetett át dr. Dandé Katalin, a gyulai Pándy Kálmán kórház pszichiátriai osz­tályának főorvosa. (Folytatás az 5. oldalon) Hazán belül és kívül Szociális bérlakások épülnek százmillióból Kettős ünnepet ült a hajdúvá­ros március idusán. Az 1848- 49-es forradalom és szabad­ságharc 156. évfordulóján a megemlékezést követően 100 millió forint bruttó bekerülési költségből megvalósítandó, 18 lakásos szociális bérlakássor alapkövét helyezték el a Gár­donyi utca 5. szám alatt. Sarkad „Európában mi teremtettük meg a kivágott zászlók divatját... Le­gyen ez a március 15-e a hazán belül és a honon kívül a nemzet ünnepe, legyen a teljes Európa ünnepe, és mi is fogadjuk a szí­vünkbe Európát” - hangsúlyozta a Kossuth-kertben megrendezett ünnepségen elmondott beszédé­ben Tóth Imre polgármester, or­szággyűlési képviselő. Az 1997-ben megalkotott váro­si lakáskoncepció teljesedik ki ­immáron a 13 lakásos költségala­pú bérlakástömb, valamint a fia­talok lakásgondjain enyhítendő megépített fecskeház után - a tegnap debütált 18 lakásos szoci­ális bérlakássor megvalósításá­val. A 100 millió forintos beruhá­zás eredményeképpen - ebből 30 millió saját erő, 70 millió álla­mi támogatás - minden bizony­nyal október végére megépülő, önkormányzati tulajdonú, 18 la­kásos szociális bérlakássor hasz­nos alapterülete több mint 700 négyzetméter, s 12 egyszobás garzon, illetve 6 másfél szobás la­kás kapott benne helyet. A léte­sítményt a gyulai székhelyű Góti­ka Kft. tervezte, a munkálatok ki­vitelezési jogát helyi építőipari cég, a Podeszt Kft. nyerte el — de­rült ki a tegnapi ünnepélyes alap­kőletételt megelőzően Tóth Imre polgármester szavaiból. * BOTH IMRE in A NAGY LEHETŐSÉG! Álmai most valósággá válhatnak, mert a készlet erejéig a világsikerű FordFocus 2 749 000 Ft-os álomáron, ajándék metálfénnyel megvásárolható. Akár O Ft kezelő befizetéstől. A további részletekről és kedvező hitelajánlatainkról érdeklődjön személyesen márkakereskedésünkben! Vegyes átlagfogyasztás: 5,9-10,7 I/IOO km, C02-kibocsátás: 156-257 g/lOO km. Minőség. Megbízhatóság. J HOVÁNY BÉKÉSCSABA KFT., \ Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300. www.fordhovany.hu V halhatatlan politikus szobrának talapzatánál. Koszorúzásokkal a Kossuth és a Petőfi téren, ünnepi testületi üléssel, kitüntetések, elismerések átadásával a városházán emlé- kpztpk mps tpenan Gvulán az

Next

/
Oldalképek
Tartalom