Békés Megyei Hírlap, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

2004. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Aktuális Az elmúlt évet értékelte Csongrádi Pál, az orosházi önkormányzati tűzoltóság parancsnoka. (4. oldal) VÉLEMÉNY A kevesebb is elég? - kérdezi a diplomás képzésről sgondolkodva jegyzetében Csath Róza. (5. oldal) Nyitott szemlélettel A Pándy Kálmán Megyei Kórházban pénteken első alkalommal tartottak inté­zeti szinten nyugdíjastalál­kozót. Gyula A Pándy Kálmán kórházban évente mintegy 50 ezer fekvőbe­teget gyógyítanak, az intézetet két és fél millió alkalommal ke­resik fel. Megyénk fekvőbetegei­nek 50 százalékát látják el itt, míg a járóbetegeknek a 35 szá­zalékát. A kórház dolgozóinak engedélyezett létszáma 2274, a szakdolgozók képzettségi ará­nya 98 százalékos — sorolta a jellemző adatokat dr. Kovács Jó­zsef főigazgató főorvos. Terve­zik, hogy évente egy alkalom­mal rendeznek ilyen találkozó­kat. A 158 éves kórház pavilon jellegű arculatát a XX. század elején nyerte el. A vidék máso­dik legnagyobb kórháza, az or­szág 12. gyógyító intézménye 1846-ban nyílt meg tíz ággyal, ma 1503 ággyal működik. Az in­tézet múltját a nyitás jellemezte. Az eltelt csaknem negyedszáza­dot a fejlesztések kísérték, 1994- ben megkezdődött a teljesít­mény-arányos finanszírozás. Az országban itt vezették be az el­sők között a hospice-ellátást, megnyílt a drogambulancia, s az ország 15. műveseállomása. A teljes körű sugárterápiás ellátás átadása március második felére várható. A szombati fórumon megjelent szülők arcán a gondterheltség tükröződött. A város vezetése szerint a tervezett összevonással kapcsola­tos félelmek alaptalanok. d-fotó: veress erzsi Süketek párbeszéde óvodaügyben? Az alpolgármester szerint érthetetlen a szülők tiltakozása Olybá tűnik, nem lesz egyszerű menet a város vezetésének, ahogyan az érintettek — tegyük hozzá: némi sarkítással — fogalmaztak, „bedarálni” a kis létszámú, háromcsoportos óvodákat. Szombaton a József Attila-lakótelepi óvoda, illetve a Trefort utcai óvoda szülői mun­kaközössége, ez előbbi helyszínen szervezett fórumot, markánsan felemelve hangját a terve­zett integráció ellen. Békéscsaba Velkey Gábor - egyebek mellett - oktatási ügye­kért is felelős alpolgármester szerint érthetetlen a szülők tiltakozása, hiszen vélelmeik, félelmeik minden alapot nélkülöznek: a megyeszékhely közgyűlése által nemrégiben elfogadott közokta­tás-fejlesztési koncepcióból eredő óvodaintegrá­ció kizárólag a vezetői struktúra racionalizálásá­ra és nem az integrálandó intézmény kivonásá­ra, ellehetetlenítésére irányul. A József Attila-lakótelepi óvoda szülői mun­kaközössége - ahogyan azt Fábián Ferenc, az szmk elnöke tolmácsolta - felháborodással vet­te tudomásul, hogy egy, a szülők anyagi áldozat- vállalásának köszönhetően is jól felszerelt óvoda integrációját tervezi az önkormányzat. A fenntartó a József Attila-lakótelepi óvodát a Kőmíves Kelemen sorival, míg a Trefort utcait a Kazinczy utcai óvodához integrálná. Szakértői véleményében a Magyar Óvodape­dagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin is fenntartásainak adott hangot, mondván: „Szakmai szempontból teljes mértékben indo­kolatlannak ítélem az integrálást. Különösen ért­hetetlen mindez a József Attila-lakótelepi 3 cso­portos óvoda esetében: hiszen ez az intézmény eredményes és hatékony szakmai munkát vé­gez, országosan is elismert bázisóvodaként mű­ködik... Ez az óvoda azon kivételes intézmények közé tartozik, amelyek megfelelnek az európai uniós normáknak.” Velkey Gábor elmondta: a tervezett intézkedé­sek megvalósulása esetén sem sérül a szülők sza­bad óvodaválasztási joga, s az óvodai nevelést tá­mogató alapítványok továbbra is maguk dönte­nek a befolyt pénzösszegek felhasználásáról. ______________________________________________________BOTH IMRE Jobbik: Megyünk a sóhivatalba? A csatlakozási feltételek újratárgyalását szorgalmazzák — Az uniós parlamenti választás nem más, mint egyfajta ku­tyakomédia. Mivel az Európai Parlamentben nincsenek nem­zeti frakciók, így súlya sincs a mostani választásnak, olyan mintha embereket küldenénk a sóhivatalba — fogalmazott né­mi iróniával Kovács Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozga­lom elnöke pénteki szarvasi sajtótájékoztatóján. erőknek a tömörítése, melyek gyökeres változásokat akarnak. Kemény kritikával illette a rend­szerváltás óta eltelt 14 év vala­mennyi kormányát, aláhúzva, hogy kiszolgáltatott viszonyba ke­rültünk az Amerikai Egyesült Ál­lamokkal, s megalázó feltételek­kel csatlakozunk az Európai Unió­hoz is, a nyugatiak számára pedig nyitva áll az út, hogy megszerez­zék a magyar gazdák földjeit. Mi tehát a csatlakozási feltéte­lek újratárgyalását szorgalmaz­zuk — szögezte le Kovács Dávid. L.J. DUNAFERR ÉPÜLETGÉPÉSZET PLUSSZ CSŐRADIÁTOROK * D-ÉG THERMO-STAR KFT. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út. 3. Tel.: (66) 444-484. Fax: (66) 444-485. Gumiabroncsban a leg... Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel.: (66) 328-588. bekescsaba@marso.hu GUMIABRONCS értékesítés, javítás, futómű-beállítás. Felállt a régiós kollégium Békés megyét három civil szakember képviseli Döntés született pénteken Szegeden arról, hogy a Nem­zeti Civil Alapprogram része­ként felálló dél-alföldi regio­nális kollégiumnak kik lesz­nek a tagjai. Békésből István Anna, Gólya Pál és Kasnyik Magdolna lett a „befutó”. Szeged A 146 elektor előzetes döntése alapján a szavazólapra 16 jelölt került fel. A délutáni órákba el­húzódó szavazás eredményeként Bács-Kiskunból Farkas Gábor, Héhn Gizella, Romsics Imre ke­rült be a testületbe, Csongrádból pedig Török Gábor, Zsoldos Sán­dor és Bakai Csaba. Békés me­gyét István Anna (Csabai Szlová­kok Szervezete), Gólya Pál (Csa­bai Civil Szervezetek Szövetsé­ge), valamint Kasnyik Magdolna (Kondorosi Faluszépítő Egyesü­let) képviseli. Mint minden kollé­gium esetében, a tizedik tag sze­mélyéről Lévai Katalin esély­egyenlőségi miniszter dönt. Két országos kollégiumba is ke­rült dél-alföldi civil szakember. A civil önszerveződés szakmai és te­rületi együttműködés kollégiumá­ban dr. Harsányi Ernő Bács-Kis- kunból, míg a nemzetközi civil kapcsolatokkal és európai integrá­cióval foglalkozóban dr. Eördögh István képviseli régiónkat. Mint azzal korábban már fog­lalkoztunk, a Nemzeti Civil Alap­program keretében a kollégiu­mok döntenek a pályázati kiírá­sokról és ők is értékelik azokat. Az első kiírások a tervek szerint március végén, április elején je­lennek meg. A kormány elképze­lései szerint idén közel 7 milháiu forint jut a szektornak. ________________________________________KR. Ni ncs még uniós tb-kártya A biztosítás nem mindig ingyenes ellátás Az uniós állampolgárok egy része már júniustól igénybe veheti az egységes Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Magyarországon csak 2006- tól vezetik be a rendszert. Ad­dig is maradnak a csatlako­zás napjától igénybe vehető papíralapú nyomtatványok, amelyeket a Németországba és Ausztriába utazók már most használnak. Békéscsaba A papíralapú ellátás nem ismeret­len azok előtt, akik Ausztriában vagy Németországban vállalnak munkát. Itt nem kell változásra számítani, hiszen az alapszabály értelmében a munkavállaló an­nak az országnak a biztosítási rendszeréhez tartozik, amelyben dolgozik. Németországi munka- vállalás esetén az ott foglalkozta­tott uniós állampolgárt ugyan­azok az ellátások illetik meg, mint egy német biztosítottat. — Amennyiben egy biztosított uniós állampolgárt baleset ér egy másik tagállamban, az azonnal szükséges beavatkozásokat igénybe veheti az adott tagállam­ban. Ehhez azonban igazolnia kell, hogy melyik biztosítónál van biztosítva, vagyis hogy végül me­lyik cég fedezi a számlát — tudtuk meg Nyíri Józsefnétől, a megyei egészségbiztosítási pénztár nyil­vántartási osztályvezetőjétől. Kiutazás előtt a megyei egész­ségbiztosítási pénztártól kell in­gyenesen igényelhető forma- nyomtatványt kérni. Vigyázat, az „E” jelű formanyomtatvány azon­ban nem mindig jelent ingyenes­séget. Ha egy országban az állam­polgároknak önrészt kell fizetni­ük az ellátásokért, azt más uniós állampolgárnak is állnia kell. Az önrész Franciaországban, Belgi­umban és a Skandináv államok­ban, illetve Németországban ma­gasabb. Németországban a kór­házi ellátás napi tíz euró, ha a biz­tosított elmúlt 18 éves. F.O. K. Iskola volt, van, lesz a faluban! Rosszindulatú híresztelések a bezárásról Elterjedt a híre — és már nem először — Pusztaottlakán és a környékbeli településeken: bezárják az ottlakai általános iskolát. PuSZTAOTTLAKA A hír nem igaz, egyesek szándé­kosan gerjesztik a feszültséget — erről a kérdésről a februári testü­leti ülésen is szó esett.- Szemenszedett hazugság az az állítás, hogy bezárjuk az iskolát, ez csak rosszindulatú rémhírterjesztés. Bár az intéz­mény működtetése nem kis fel­adat, ennek ellenére ragaszko­dunk az általános iskolánk megtartásához. Az iskola mű­ködési feltételeit az elfogadott költségvetési rendeletünkben biztosítjuk - mondta a február 11-én megtartott testületi ülé­sen Szabó Miklós polgármes­ter. A helyi román kisebbségi ön- kormányzatot is mélyen felhábo­rítja a szárnyra kapott „kacsa”. Vigyikán Mihály elnök lapunk­nak elmondta, a helyi kisebbségi önkormányzat is foggal-köröm­mel ragaszkodik az iskolához. Ebben támogatja őket az Orszá­gos Román Kisebbségi Önkor­mányzat is. KJ. Békéscsaba, Bajza u. 19. >1.: (66) 529-300. OXER 2,8 HDl * 1,5 t hasznos teherbírás 12,3 m= raktér 4 500CGöRT áfa helyett 4 100 000 Ft -7fa. yJ Peugeot Parin ertgk, ' nettó 200 000 Ft árelőnnyel Részletfizetéssel mar 10 20 önrésszé!! THM: 8.9 Árvízi készültség Békés megye A Fekete-Körös teljes hazai fo­lyószakaszán első fokú árvízvé­delmi készültséget rendelt el teg­nap reggel hat órától a Körös-vi­déki Környezetvédelmi és Víz­ügyi Igazgatóság. A folyó vízállá­sa az országhatáron meghaladta a 600 centimétert, ezért még az­nap 14 órától másodfokúra emel­kedett a védelmi készültség. Az előrejelzések szerint a Se­bes-Körös felső szakasza és a Hortobágy-Berettyó kivételével minden folyónkon várható árvíz- védelmi készültséget igénylő ár­hullám. A fentiek miatt első fokú belvízvédelmi készültség van az Élővíz-csatorna és Mezőberény belvízvédelmi szakaszán. m k í 1 y Szarvas—Békéscsaba A Jobbik Magyarországért Moz­galom, amely mindössze négy hónapja szerveződött párttá, me­gyénkben is egyre több települé­sen van jelen. Eddig a megye- székhelyen, Szarvason, Békésen és Orosházán jöttek létre alap­szervezetei. Pénteken Szarvasra, szombaton pedig a megyeszék­helyre látogattak a fiatal párt ve­zetői: Kovács Dávid elnök és Mol­nár Tamás alelnök. Mindkét he­lyen rövid sajtótájékoztatót tar­tottak, majd fórum keretében ta­lálkoztak szimpatizánsaikkal. Kovács Dávid, a párt elnöke el­mondta, céljuk valamennyi gene­ráció összefogása, s azoknak az

Next

/
Oldalképek
Tartalom